SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement

V Mierove pri Bratislave vyrastie nová elektrická stanica 110/22 kV

Technológie
0

Za účasti Markusa Kauneho, predsedu predstavenstva ZSE, zástupcov spoločnosti Západoslovenská distribučná, samosprávy a realizátorov bola 17. 5. 2023 slávnostne otvorená výstavba novej Elektrickej stanice Mierovo a súvisiacich elektrických vedení. Stavba má byť ukončená do konca roka 2024. Západoslovenská distribučná investuje do jej výstavby 20 mil. eur s mierou spolufinancovania EÚ vo výške 35 %. Elektrická stanica rozšíri kapacitu na integráciu výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov do distribučnej sústavy, ako aj na flexibilnejšie pripájanie nových odberateľov. Vďaka nasadeniu smart zariadení sa zvýši bezpečnosť aj spoľahlivosť distribúcie v regióne.

Na západnom Slovensku v posledných rokoch sledujeme rastúci záujem o pripájanie nových zdrojov na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energií z radov domácností a podnikateľov. Rovnako je záujem o rozšírenie podielu OZE v energetickom mixe deklarovaný na národnej i európskej úrovni, či už v kontexte environmentálnych prístupov, želanej väčšej energetickej sebestačnosti, či zmierňovania pokračujúcej cenovej energetickej krízy. Nároky na rozvoj distribučnej sústavy sa zvyšujú aj s rozvojom elektromobility a potrebou rozširovania nabíjacej infraštruktúry.

ES Mierovo sa buduje v rámci PCI projektu Danube InGrid, ktorý je výsledkom spolupráce dvoch slovenských spoločností – SEPS a ZSD – a maďarského prevádzkovateľa distribučnej sústavy E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. a má pridelený prioritný štatút a postavenie najvyššieho vnútroštátneho významu.

Lokalita Mierovo nebola zvolená náhodne. Vďaka svojej polohe medzi dvojicou existujúcich 110/22 kV elektrických staníc Západoslovenskej distribučnej v Podunajských Biskupiciach a Dunajskej Strede je ideálnym miestom na nový napájací bod. Po vybudovaní ES Mierovo dôjde k zníženiu zaťaženia oboch uvedených elektrických staníc a k zlepšeniu napäťových pomerov v distribučnej sústave 22 kV v tejto oblasti. V budúcnosti bude do stanice zaústených 13 vedení 22 kV. Úpravy 22 kV siete umožnia zníženie dôsledkov prípadných porúch a počtu zasiahnutých odberných miest. Novovzniknuté vedenia budú vo významnej miere ukladané pod povrch zeme, čo je pozitívne z pohľadu ich budúcej spoľahlivosti, ako aj vo vzťahu k životnému prostrediu a avifaune. Vybudovanie stanice výrazne prispeje k podpore regionálneho podnikania a zamestnanosti, umožní totiž flexibilnejšie reagovať na očakávané požiadavky pripájania vznikajúce po dostavaní D4/R7.

Vyšší podiel zelených zdrojov, rozvoj elektromobility či oveľa viac interakcií so zákazníkmi, ktorí už nie sú len spotrebiteľmi, si vyžadujú, aby bola distribučná sústava pripravená na flexibilitu. „Transformácia energetiky si vyžaduje výrazné investície do distribučnej sústavy, zamerané na budovanie inteligentnej siete. Tá umožní rozsiahlejšiu integráciu decentralizovanej výroby elektriny do distribučnej sústavy pri udržaní vysokej kvality a bezpečnosti dodávok. V aktuálnej situácii je veľmi dôležitá aj cezhraničná spolupráca, ktorá prispieva k zlepšovaniu jednotného a stabilného energetického trhu Európskej únie,“ uviedol Markus Kaune, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSE.

Elektrická stanica Mierovo bude po uvedení do prevádzky slúžiť ako transformačná stanica 110/22 kV pre potreby Západoslovenskej distribučnej. Je navrhnutá ako nový typ rozvodne (tzv. vonkajšia, jednosystémová rozvodňa nového typu „široké H“), ktorá sa perspektívne dá rozšíriť. Bude možné do nej pripojiť aj odber/zdroj väčšieho výkonu (20 MVA a viac). Do sústavy bude pripojená z existujúceho vzdušného VVN vedenia 8899, ktoré sa nachádza v blízkosti areálu. Toto vedenie je v súčasnosti prepojením medzi el. stanicami Podunajské Biskupice a Dunajská Streda. Stanica bude vybavená riadiacim a informačným systémom (RIS), ktorý umožňuje diaľkovú obsluhu. Komunikovať bude vďaka prenosovým cestám využívajúcim optické vlákna.

Elektrická stanica Mierovo sa buduje v rámci Smart Grids projektu Danube InGrid. Ten je výsledkom spolupráce dvoch slovenských spoločností – ZSD a SEPS – a maďarského prevádzkovateľa distribučnej sústavy E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Primárnym zámerom projektu Danube InGrid je vybudovanie inteligentnej siete v regióne strednej a východnej Európy. Vďaka projektu  Danube InGrid dochádza k modernizácii a rozvoju energetickej infraštruktúry na území juhozápadného Slovenska a severozápadného Maďarska, ako aj posilneniu medzinárodnej spolupráce a výmeny dát.

Finančný rámec Danube InGrid za Západoslovenskú distribučnú je 106,5 mil. eur investícií za celý čas implementácie, z čoho 35 % je výška predpokladaného spolufinancovania z Nástroja na prepájanie Európy (CEF = Connecting Europe Energy). Celkový objem nákladov projektu za všetky zapojené spoločnosti predstavuje 291 mil. eur.

Zobrazit Galériu

René Hubinský

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať