SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

Verejné vypočutie v národnom projekte Dátové prepojenie verejnej správy

Tlačové správy
0

Vedúci Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Patrik Krauspe dnes otvoril Verejné vypočutie (tzv. public hearing) v rámci národného projektu Dátovej integrácie jednotlivých systémov verejnej správy. Odborná i laická verejnosť prediskutovali štúdiu uskutočniteľnosti k projektu na zdieľanie údajov a dát medzi úradmi a ich registrami. Vďaka jeho realizácii sa zníži administratívna záťaž, ušetrí čas i náklady ľuďom a štátu. Úrady budú schopné poskytovať občanom komplexné služby bez opakovaného vyžadovania ich údajov. 

Údaje sa stávajú strategickou surovinou 21. storočia. Aby ľudia mohli v bežnom živote využívať výhody modernej verejnej správy a princípu Jedenkrát a dosť, musíme zabezpečiť a podporovať efektívny tok údajov a ich zdieľanie medzi inštitúciami. To je cieľom dnes predloženého návrhu“, vysvetlil Patrik Krauspe. „Predstavili sme infraštruktúru pre zdieľanie vzácneho zdroja, ktorým práve dáta sú. Ľudia vďaka tomu v reálnom živote strávia vybavovaním rôznych potvrdení, či výpisov menej času a ušetria“, uzatvoril vedúci úradu.

Projekt s oficiálnym názvom „Dátová integrácia - sprístupnenie údajovej základne verejnej správy vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie“ je zameraný na sprístupnenie infraštruktúry pre realizáciu princípu „Jeden krát a dosť“ a sprístupňovanie otvorených údajov. Podstatou je prepojenie informačných systémov jednotlivých ministerstiev a orgánov verejnej správy.

Úlohou štúdie uskutočniteľnosti bolo zhodnotiť súčasný stav dátovej integrácie, posúdiť možné alternatívy, z nich vybrať a rozpracovať tú, ktorá zaručí zásadný posun v tejto oblasti. 

Štúdiu vypracoval Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII), ktorý bude realizovať národný projekt Dátová integrácia a bude prijímateľom nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OP II.). Štúdia uskutočniteľnosti preto obsahuje aj ekonomickú finančnú analýzu (tzv. CBA), posudzuje ziskovosť projektu s ohľadom na oprávnenosť použitia NFP.

Zástupcovia IT komunity, neziskového sektora, štátnej a verejnej správy i médií dnes Štúdiu prerokovali  s odborníkmi z ÚPVII. Po zapracovaní ich pripomienok bude predložená Riadiacemu výboru prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (PO7 OPII).

Projekt Dátová integrácia napĺňa ciele OP II a ciele strategických priorít NKIVS 2016-2020, najmä pre strategické priority v oblastiach Manažment údajov, Otvorené dáta a Integrácia a orchestrácia. Ide o súčasť realizačného zámeru ÚPVII s názvom Koncepčné budovanie digitálnej a inovatívnej verejnej správy.

Výsledkom národného projektu Dátovej integrácii bude :

• Naplnenie „kritickej masy“ orgánov verejnej moci (OVM) s možnosťou zdieľať objekty evidencie a otvorené dáta pomocou platformy pre dátovú integráciu
• 39 nových OVM registrovaných v Dátovej integrácii v roli konzumenta
• 31 nových OVM registrovaných v Dátovej integrácii v roli poskytovateľa
• 216 nových objektov evidencie registrovaných v Dátovej integrácii a dostupných pre konzumentov
• 515 nových integračných väzieb na objekty evidencie
• Vytvorený Dátový model pre zapojené OVM v zmysle pravidla “1x a dosť”, ktorého dátové prvky budú postavené na centrálnom modeli údajov verejnej správy
• Aktualizovaný Centrálny model údajov verejnej správy, ktorý umožní dokumentovať používanie dát v súvislosti s výkonom agend VS, používanie Otvorených údajov a Analytických údajov
• Registrácia jednotných URI identifikátorov pre dátové entity AIS OVM, ktoré sú predmetom dátovej integrácie v systéme MetaIS.

Dátová integrácia taktiež poskytne robustné služby súvisiace s realizáciou projektu „Rozvoj platformy integrácie údajov (nové centrálne služby), ktorý je súčasťou schváleného realizačného zámeru UPVII „Koncepčné budovanie digitálnej a inovatívnej verejnej správy“

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Všetky autorove články
verejna sprava

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať