SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement

Vyhlásenie občianskeho združenia Slovensko.Digital a Nadácie Zastavme korupciu

Tlačové správy
0

Verejné obstarávania IKT v SR sú už dlhodobo zo strany národných i európskych inštitúcií kritizované pre ich nízku súťaživosť a podozrenia z nekalých praktík a kartelových dohôd. Verejné obstarávania sú zároveň často predmetom námietok, a to aj v nedôvodných
prípadoch, čo predlžuje procesy a úspešnosť verejných obstarávaní. Ide o nekalé praktiky, neférovú súťaž na strane podnikateľských subjektov. Dlhodobo preto prebiehala diskusia o zvýšení kvality verejných obstarávaní v IKT. Už v roku 2016 sa v Národnej koncepcii informatizácie verejnej správy Vláda SR zaviazala, že do obstarávania IKT prinesie viac transparentnosti a súťaže. Tieto záväzky sa pretavili do zriadenia pracovnej skupiny na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Pozitívne zmeny vo svojej podstate priniesol aj Zákon o informačných technológiách verejnej správy a Koncepcia nákupu IKT. Súčasťou systematickej práce na zlepšovaní nákupu IT bola aj novela Zákona o verejnom obstarávaní, ktorú predložil Úrad pre verejné obstarávanie a ktorej cieľom bolo aj riešiť identifikované problémy procesov verejného obstarávania. Návrh novely zákona bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania a bilaterálnych stretnutí s vybranými stakeholdermi. Narušili ju však poslanecké pozmeňovacie návrhy na poslednú chvíľu, ktoré vôbec nie sú v súlade s doterajšími snahami o zvýšenie kvality nákupu IKT, práve naopak. Pozmeňovacie návrhy sú vytrhnuté z kontextu celej novely a nesúvisia so zmenami, ktoré boli v prvotnom návrhu novely zákona o verejnom obstarávaní. Myšlienky, ktoré sa takto do Zákona vniesli, neboli nikdy súčasťou odbornej diskusie na príslušných fórach, aj keď na to existujú záväzné legislatívne mechanizmy. Ide o tieto zmeny v Zákone, ktoré navrhli poslanci Ľubomír Vážny a Peter Marček:
● zaradenie zákaziek týkajúcich sa tzv. citlivých informácií o kritickej infraštruktúre do nákupov realizovaných v tzv. obrannom režime a utajenie informácií o takomto verejnom obstarávaní (§3, odsek 8 a § 43 odsek 4 ZVO)
● právo verejného obstarávateľa prakticky svojvoľne odmietnuť uzatvoriť zmluvu s víťazom verejného obstarávania na kritickú infraštruktúru alebo v súvislosti s ňou z dôvodu nesplnenia podmienok ochrany citlivých informácií, ktoré dnes nie sú nikomu známe (§ 9 odsek 1 písm. i až k zák. č. 45/2011 Zb., o kritickej infraštruktúre)
● skrátenie možnosti začať kontrolu zákonnosti verejného obstarávania Úradom na 10 dní odo dňa zastavení konania o námietkach (§ 171 odsek 4 ZVO)
● zvýšenie kaucie pri námietkach proti nezákonnosti súťažných podmienok na maximálnu hranicu 50 000 EUR z pôvodných 10 000 EUR (§ 172, odsek 2, ZVO)
● bezvýhradná povinnosť čiastkovej náhrady trov konania v prípade odmietnutia podnetu ku kontrole zo strany verejnosti alebo protikorupčných organizácií (§ 176, odsek 2 ZVO)
Presadené zmeny považujeme za problematické najmä v tomto období, očakáva sa pomerne vysoký počet IKT obstarávaní - projektov financovaných z eurofondov/OPII a spadajúcich aj pod kritickú infraštruktúru, napr. Ústredný portál verejnej správy/slovensko.sk.

Slovensko.Digital

Všetky autorove články
korupcia Slovensko Digital

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať