SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

Vytvárame dokumenty PDF zadarmo / Testovali sme

Archív NXT
0

Vytvoriť dokument PDF nie je vôbec zložité ačasy, keď ste potrebovali niečo konfigurovať anastavovať skriptový ovládač, sú už preč. Teraz sú dostupné nástroje obsahujúce dostatok nastavení aautomatických činností na to, aby bola tvorba dokumentu PDF otázkou krátkej chvíle bez komplikovaného nastavovania.

Programy sa líšia hlavne možnosťami adobrá správa je, že mnohé znich ponúkajú pokročilé funkcie zadarmo. Pred pár rokmi ste za ne buď platili, alebo sa na stránke objavoval vodoznak sinformáciami oneregistrovanej verzii. Náš výber pozostáva ztých najlepších programov ašpeciálne sme sa usilovali oto, aby ste dostali naozaj hodnotný program. Samozrejme, niektoré si robia reklamu na platenú verziu. To však za obmedzenie nepovažujeme, vodoznak ani skryté nežiaduce prvky tu nenájdete. Všetky sme preverili vpraxi aotestovali sme aj rýchlosť konverzie. Informácie nájdete vtabuľke. Takisto sme ocenili pokrok anetreba sa obávať nesprávnej konverzie národných znakov alebo nekorektného obtekania textu okolo obrázkov. Vnašom teste sme pripravili náročný dokument srozsahom 50 strán, ktorý obsahuje rôzne formátované texty, rozličné tabuľky, grafy aaj obrázky.


Porovnanie vlastností a funkcií programov na tvorbu dokumentov P

Ako si vybrať?

Pri výbere treba vziať do úvahy najmä skutočnosť, ako často potrebujete vytvárať dokumenty PDF ači požadujete aj ich dodatočné úpravy. Ak chcete len tlačový ovládač bez extra nastavovania aviac ako parametre pred procesom vás zaujíma rýchlosť výsledku, hodí sa jednoduchší program, napríklad doPDF7. Na úpravy dokumentov alebo ich prehliadanie akomplexnejšiu prácu snimi sme zaradili softvér PDF24 Editor. Odporúčame vyskúšať aj kombináciu programov Perfect PDF 8 Master & Reader.

Všetky programy vnašom teste úspešne skonvertovali dokument, neobsahujú skryté lišty ani potenciálne rizikové programy. Inštalujete len aplikácie, ktoré sa hodia aj na pracovný počítač. Niektoré znich po inštalácii zobrazujú požiadavku na to, aby sa stali štandardnou tlačiarňou. To sa môže hodiť, ale pozor, ak ste zvyknutí mať vo firme predvolenú stolovú alebo sieťovú tlačiareň. Potom bude treba zmeniť nastavenia cez kontextové menu nastavení tlačiarne.

DefaultPrn.png
Zmena nastavenia predvolenej tlačiarne


Bullzip PDF Printer

Tento program funguje hlavne ako virtuálna tlačiareň. Dá sa spustiť aj samostatne, rozhranie je takmer identické sovládačom tlačiarne, no poskytuje tvorbu profilov. To je silná stránka na vytvorenie automatizovanej konverzie. Pri každej ďalšej tlači si stačí vybrať profil apripraviť dokument. Po odoslaní dokumentu na tento virtuálny ovládač sa zobrazí okno skartami na zmenu nastavení. Výhodné je, že máte možnosť využiť prv vytvorený profil, obsahujúci nielen detaily výsledného formátu, ale aj vytváranie názvov výsledného PDF. Toto sa hodí pri hromadnej konverzii, ak ste napríklad doteraz nevytvárali dokumenty PDF apotrebujete si ich zarchívnych obrázkov alebo kancelárskych dokumentov zhotoviť. Pridávať môžete dátum, názov dokumentu pozostávajúci zmena autora alebo iných charakteristických informácií. Export je možný aj do obrazových súborov. Vprípade, že chcete vytvárať elektronické knihy vo formáte PDF, je tu priama voľba preferencií. Nemusíte nič nastavovať ručne, výrobca tento proces optimalizoval za vás. Na každú stranu dokumentu si môžete vybrať vodotlač, napríklad ak si chcete ochrániť vlastníctvo dokumentu. Možné je aj klasické zabezpečenie sdĺžkou šifrovacieho kľúča 128 bitov. Na rozdiel od iných nástrojov vnašom výbere je tu len ochrana pred tlačou. Na druhej strane sme ocenili nastavenie kvality tlače. Ideálne, ak máte zabezpečený dokument natlač vo vysokej kvalite, ale povolíte ho vytlačiť vnižšom rozlíšení. Dokumenty sa dajú aj spájať, no nie je tu podpora hromadnej akcie. Treba to teda robiť po jednom dokumente, čo pri ich väčšom počte môže byť zdĺhavé.

Bullzip.png
Bullzip PDF Printer: Slovenské rozhranie ahlavné možnosti virtuálnej tlačiarne

Link: www.bullzip.com

doPDF 7

Jednoduchý program na tvorbu PDF uspokojí používateľov, ktorí sa nechcú zaoberať nastavovaním parametrov, požadujú však rýchle vytvorenie dokumentu PDF. Celé rozhranie je vlastne jedno okno, kde si vyberiete súbor na konverziu ajedným tlačidlom ju uskutočníte. Dodatočné nastavenia sa týkajú len voľby použitých fontov, zahrnutých priamo do výsledného súboru, adefinovanie kompresie obrázkov. Vytvoriť sa dá súbor svyššou kvalitou, ateda aj veľkosťou alebo snižšou kvalitou. Súčasťou inštalácie je tlačový ovládač, dostupný priamo zmenu každého programu podporujúceho tlač. Výsledný dokument je typu S-PDF, to znamená, že sa vňom bude dať bežne vyhľadávať. Nejde len ozapuzdrenie obrázkov do súboru PDF. Aplikácia doPDF obsahuje všetko potrebné anetreba inštalovať Ghostscript, ako to občas býva pririešeniach zadarmo. Podporuje 64-bitové systémy achválime aj slovenskú lokalizáciu.

doPDF.png
doPDF 7: Minimalizmus z každej stránky bez rozširujúcich funkcií

Link: www.dopdf.comNitro Reader 3

Názov programu môže trochu popliesť, no nejde len oprehliadač dokumentov PDF, umožňuje aj ich vytvorenie. Existuje aj platená verzia Pro sďalšími funkciami, verzia zadarmo však plnohodnotne poslúži na základnú tvorbu dokumentov. Aj keď použijete virtuálnu tlačiareň, výsledok sa presmeruje do hlavného prostredia aplikácie. Tu sa dá sdokumentom ďalej pracovať. Môžete pridávať komentáre, zvýrazňovať, podčiarkovať alebo preškrtávať text. Tým sa zvyšujú možnosti využitia vkancelárii pri revízii dokumentov. Dopisovať môžete aj vlastné texty, tie sú však vsamostatnom poli atvoria nezávislý objekt. Nemožno teda pridať text do už existujúceho ako vprípade pokročilejších editorov tohto typu. Vtlačovom ovládači si môžete nastaviť štandardný priečinok na ukladanie vzniknutých súborov avýslednú verziu formátu. Vtomto prípade je podporovaná až verzia 1.7, ktorú natívne priniesol Adobe Acrobat 8. Optimalizácia dokumentu je vtroch stupňoch, ato napublikovanie na webe, na kancelárske účely alebo tlačový výstup. Výrobca umožnil pokročilejšie definovanie výstupu. Týkajú sa hlavne kompresie obrázkov vo farbe alebo ČB variante aintegrácii fontov. Maximálna formátová verzia je síce 1.7, ale dostupné je šifrovanie na úrovni 256 bitov, kompatibilné sverziou 1.8. Keďže Nitro Reader poslúži aj ako čítačka dokumentov, ocenili sme rýchlosť načítania súborov. Program odporúčame aj ako predvolený na zobrazovanie PDF.

Nitro.png
Nitro Reader 3: Vlastné prostredie aj tlačový ovládač spokročilými možnosťami

Link: www.nitroreader.com

PDF24 Editor

Návrhové rozhranie tohto programu je prispôsobené na hromadné spracovanie dokumentov akonverziu nielen do formátu PDF. Kdispozícii sú aj ďalšie, ako napríklad PS, EPS, PCL aobrazové formáty vrátane PSD. Aplikácia má vlastného prieskumníka aplochu, kam pridávate dokumenty na spracovanie. Zobraziť sa dajú náhľady na ich obsah alebo len zjednodušený pohľad. Vprípade kancelárskych dokumentov sa namiesto náhľadu zobrazujú ikony sčíslami strán. Pred uložením do nového formátu sa dajú nadbytočné strany vystrihnúť, prípadne do dokumentu vložiť prázdne strany na oddelenie obsahu. Pri PDF je tu obrovský počet možností, pokrývajúcich základné aj pokročilé nastavenia. Výber kvality, verzie PDF, automatické otáčanie strán, prípadne optimalizácia PDF na web, to sú len základné funkcie. Doplniť si môžete informácie oautorovi, dokument zamknúť 128-bitovým šifrovaním anastaviť oprávnenia na jeho ďalšie úpravy. Aplikovanie bezpečnosti je možné aj na vybrané strany. Zaujímavá je možnosť samostatného nastavenia kompresie podľa obrázka. Ak ide ofarebný obrázok, použije sa iná než pri ČB obrázku. Vcelku sú prispôsobenia na vysokej úrovni, hoci by sme si pri nich vedeli predstaviť aj lepšie usporiadanie. Konverzia je veľmi rýchla. Prevedenie testovacieho dokumentu trvalo len štyri sekundy. Súčasťou je opäť ovládač virtuálnej tlačiarne. Je vhodné ho používať, aj keď máte dostupnú samostatnú aplikáciu. Rýchlejšie pridáte požadované dokumenty na spracovanie.

PDF24.png
PDF24 Editor: Silná stránka programu je hromadná úprava aprevod, ako ajpokročilé vlastnosti

Link: en.pdf24.org

Perfect PDF 8 Master

TIP_REDAKCIE_PC_REVUE.jpg

Výrobca tejto aplikácie oddelil tlačový ovládač od samostatného rozhrania. To má takisto vponuke a na Virtual DVD prinášame obe verzie. No pre nás je podstatná verzia Master, ktorá dokumenty PDF vytvára. Nie je obsiahla apáčila sa nám usporiadaním všetkých volieb do prehľadnej tabuľky srozbaľovateľnými zoznamami apoľami. Netreba sa neustále niekam prepínať, všetko je poruke. Šifrovanie je až na úrovni 256 bitov aide o jedinú aplikáciu znášho výberu, ktorá podporuje formát uvedený Adobe Acrobatom X. Samozrejme, vrežime kompatibility sa dá zvoliť aj nižšia verzia. Optimalizácia je vtomto prípade dvojstupňová adáva na výber medzi publikovaním dokumentu na webe a tlačenou podobou. Do výsledného súboru možno pridať základné vlastnosti na jeho zobrazenie aaj vlastné nastavenie kompresie obrázkov. Okrem toho obsahuje aj identifikačné údaje oautorovi dokumentu. Verzia Reader sa nám páčila najmä zpohľadu netradičnej práce sviacerými dokumentmi. Všetky otvorené súbory budú mať zobrazené identifikačné vlastnosti vsamostatnom stĺpci, čo sa hodí, keď sPDF pracujete intenzívnejšie. Okrem bežného obsahu uvidíte aj metaznačky na hlbší pohľad do integrity súboru. Vtomto rozhraní sa dajú pridávať aj komentáre, zvýrazňovať riadky, použiť vlastný kresliaci nástroj alebo dokumenty digitálne podpisovať. Komu by sa predsa len prepojenie týchto dvoch samostatných programov nepozdávalo, odporúčame nainštalovať tvorcu PDF Master aprehliadač sa dá použiť iný.

PDF_Master.png
Perfect PDF 8 Master: Hlavný tlačový ovládač na prevod dokumentov

Link: en.soft-xpansion.eu

Verdikt PC REVUE

Bullzip PDF Printer odporúčame používateľom, ktorí nepotrebujú samostatný program srozhraním na prezeranie alebo dodatočné úpravy PDF avyžadujú stredne pokročilý program na prevod do PDF. Nám sa zapáčil minimalistický doPDF 7. Bez zložitého prostredia apokročilých funkcií síce vyzerá vtabuľkovom hodnotení chudobnejšie, ale na občasný prevod je to ideálne riešenie. Nitro Reader 3 je nástroj svlastným rozhraním jednak na prezeranie aaj na konverziu formátov. Má prehľadné prostredie spásom kariet ahodí sa zároveň aj ako prehliadač dokumentov PDF. Najpokročilejší program znášho výberu je PDF24 Editor. Má nezvyčajné množstvo funkcií zadarmo apomerne jednoduché ovládanie. Treba sa len vyznať vspleti parametrov. Ako jediný pridáva aj faxový ovládač. Programu Perfect PDF 8 Master sme udelili ocenenie Tip redakcie, pretože má mimoriadne prehľadné rozhranie tlačového ovládača aoptimálne množstvo funkcií, ak prihliadame na fakt, že ide overziu úplne zadarmo. Vlastný prehliadač dokumentov rozširuje potom funkcie na ich úpravu ahodí sa aj ako predvolený program na ich zobrazovanie.

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať