Vzdelávanie na diaľku

40

E-learning za bežných okolností nenahrádza klasické vyučovanie, ale dopĺňa ho a pozdvihuje na vyššiu úroveň využívaním atraktívneho multimediálneho obsahu a moderných technológií. V súvislosti s koronavírusom nastala pre všetkých žiakov, študentov a samozrejme aj pre ich pedagógov, nová situácia. Školy aj jednotliví pedagógovia hľadajú spôsoby, ako čo najefektívnejšie pokračovať vo výuke. Riešenie ponúkajú moderné technológie. Pre mnohých učiteľov takáto forma výučby nie je žiadna novinka a v špecifických situáciách, napríklad pri dlhodobej chorobe žiakov, už niekoľko rokov využívajú rôzne formy dištančného vzdelávania. 

Vyučovanie celej triedy na diaľku

Aktuálna situácia si vyžaduje, aby takto pracovali všetci učitelia a komunikovali so všetkými žiakmi v triede, čo je v mnohých ohľadoch diametrálne odlišná a oveľa náročnejšia situácia. Je potrebné, aby žiaci sledovali výklad učiva, či už online alebo kedykoľvek neskôr zo záznamu, mali prístup k učebným materiálom, mali zadané úlohy a aby učitelia mohli tieto úlohy kontrolovať a hodnotiť.  

Výrobcovia, ktorí ponúkajú riešenia pre tímovú spoluprácu, videokonferencie, či e-learning pre firmy, teraz ponúkajú svoje produkty aj pre školy. Väčšina týchto riešení sa na vyučovanie na diaľku vynikajúco hodia. Existujú však tiež drobné úskalia, ktoré je potrebné vyriešiť ani nie tak technicky, ako skôr organizačne. 

Najväčšou výzvou je časový plán. Predstavte si lokálnu pobočku s desiatkami zamestnancov. V centrále považujú za potrebné niečo dôležité odkomunikovať, napríklad pri zmene výrobného plánu alebo pri krízovom manažmente v situácii ako nastala teraz. K tomu sa pridá firma, ktorá na diaľku školí bezpečnosť práce a bude treba riešiť časové konflikty. Produkty pre tímovú spoluprácu s takouto situáciou počítajú a umožňujú zladiť časové plány. V školách predstavuje časový plán pevne definovaný rozvrh. Najjednoduchšia situácia je v najnižších ročníkoch, kde triedny učiteľ učí takmer všetky predmety. Vo vyšších ročníkoch sa musia učitelia jednotlivých predmetov dohodnúť. Rozvrh je síce stanovený, ale do hry vstupujú praktické aspekty. V normálnej situácii učiteľ odprezentuje učivo predmetu, trebárs fyziky, postupne vo viacerých triedach rovnakého ročníka (napríklad v VII. A, VII. B a VII. C).

Jediné, čo mu uľahčí prácu, je, že prípravu na danú hodinu si robí iba raz. Pri vzdelávaní na diaľku má dve možnosti. Buď pri výklade učiva v prvej z tried daného ročníka si svoju prezentáciu nahrá a v ďalších triedach potom rozdelí vyučovaciu hodinu na dve časti. V prvej pustí prezentáciu zo záznamu a v druhej časti hodiny odpovedá na otázky a skúša. Alebo si prezentáciu nahrá doma a púšťa ju zo záznamu vo všetkých triedach. Nevýhodou je, že počas výkladu učiva nemá priamy kontakt so žiakmi. Aplikácie pre online výučbu by sa podľa názoru učiteľov z viacerých škôl mohli pre všetky triedy využívať  20 až 30 hodín týždenne. Niektoré hodiny v režime online streamovania pripraveného obsahu, iné interaktívne. Samozrejme k tomu treba mať pripravené i materiály offline, čiže testy, podklady k učivu a podobne.

Multimediálna názornosť verzus internetové pripojenie

Vo vzniknutej situácii je kľúčovým faktorom rýchlosť internetového pripojenia domácností so žiakmi. Vo firemnom prostredí to problém nie je, ak firma chce mať na tejto báze spoluprácu s pobočkami, postará sa, aby mali dostatočne rýchle internetové pripojenie. Nielen v odľahlých regiónoch, ale aj v historických centrách miest, kde nie je povolené rozkopať ulicu a použiť optické káble, je s rýchlosťou pripojenia problém. Ako autor článku nemusím po príklad chodiť ďaleko. Doma mám ADSL pripojenie a naša domácnosť je dosť vzdialená od ústredne, takže rýchlosť je hlavne pri uplinku pomerne nízka. Preto musia učitelia počítať aj s takouto situáciou a vybrať technické prostriedky i metodiku tak, aby na vyučovaní mohli plnohodnotne participovať aj žiaci v domácnostiach s nižšou rýchlosťou internetového pripojenia. V mnohých prípadoch sa nebude dať využiť video, takže komunikáciu bude treba suplovať pomocou mailov a textových správ. 

Synchrónne a asynchrónne vyučovanie 

Ak prebieha výučba viacerých žiakov súčasne za aktívnej asistencie učiteľa, ide o synchrónne vyučovanie. Využívajú sa rôzne riešenia pre videokonferencie, doplnené o možnosť posielania textových správ. Komunikácia v reálnom čase má výhodu kolaboratívnosti a v závislosti od interaktívnosti použitého technického riešenia do určitej miery poskytuje pocit takmer reálnej komunikácie tvárou v tvár.

Pri asynchrónnom e-learningu sa študenti môžu učiť individuálne vtedy, keď im to najlepšie vyhovuje. Sami si volia, aké informácie potrebujú, kedy a akým tempom budú študovať. Z ponuky videí s prednáškami, či študijných materiálov si vyberajú podľa úrovne vedomostí a podľa záujmu. Na rozdiel od klasickej výučby, kedy musí celá trieda či študijná skupina napredovať rovnakým tempom a prijímať možno pre niektorých známe, zbytočné alebo nezaujímavé informácie. 

Pri synchrónnom vyučovaní sme spomínali žiakov a pri asynchrónnom vyučovaní študentov. Zodpovedá to aj charakteru štúdia. Kým pri žiakoch základných a vo väčšine prípadov aj stredných škôl, je žiadúca interakcia s učiteľom v reálnom čase, pretože tak prebieha aj klasická forma vyučovania v triedach, systém štúdia na univerzitách je iný. Účasť na prednáškach nie je povinná a študenti väčšiny univerzít si ich môžu pozrieť kedykoľvek z videozáznamu. Niektoré predmety sú povinné, pri iných má študent možnosť voľby. To takmer presne zodpovedá asynchrónnemu e-learningu. Rozdelenie typu synchrónne vyučovanie pre žiakov a asynchrónne pre študentov však nie je striktné.

Napriek tomu, že možnosť priamej interakcie učiteľa so žiakmi a vzájomná komunikácia žiakov, samozrejme iba tá žiadúca, je stále nenahraditeľná, forma vyučovania „na diaľku“, hlavne to, že prezentácia učiva vyučujúcim sa nahráva a je kedykoľvek k dispozícii, má aj veľa výhod. Predovšetkým, každý žiak má možnosť učiť sa individuálnym tempom. Pri klasickej výuke skončí hodina matematiky, či dejepisu a nasleduje iný predmet. Pri vzdelávaní na diaľku si môže žiak pozrieť výklad učiteľa znovu a zamerať sa na časti, ktorým pri online sledovaní neporozumel a prípadne položiť učiteľovi otázku pomocou textových správ.  

Kontrola práce žiakov

Vzdelávanie je proces a treba ho priebežne vyhodnocovať. Žiakom je potrebné kontrolovať zadané úlohy. Hodnotenie práce žiakov je pre nich cennou motiváciou a zároveň aj cennou spätnou väzbou pre učiteľa. Štatistiky úspešnosti testov sú jednak meradlom efektivity kurzov a taktiež dokumentujú motiváciu žiakov a ich schopnosť zvládnuť prezentované učivo. Hodnotenie pomáha budovať sebavedomie a sebadôveru vo vlastné schopnosti a inteligenciu.

Úspechy podporujú snahu ďalej sa vzdelávať  a preberať v tejto oblasti na seba určitú zodpovednosť, a to aj v prípade mladších žiakov.  Niektorým žiakom, napríklad introvertom, ktorí sa neradi sa prezentujú pred ostatnými a ťažko znášajú zahanbenie z prípadného neúspechu, môže vyučovanie na diaľku vyhovovať viac, než klasické vyučovanie v triedach. Absencia verbálnej a neverbálnej komunikácie môže spôsobiť určité nedorozumenia, prípadne nie úplné pochopenie učiva, avšak moderné riešenia na tímovú komunikáciu a spoluprácu tento problém účinne riešia pomocou hlasovej a textovej komunikácie žiakov a učiteľov.

Prezentovanie učiva

Pri dištančnom vzdelávaní je rozhodujúca pútavá forma prezentovania obsahu, video ukážky na dané témy, animácie dejov a podobne. Veľkú úlohu tu samozrejme hrajú aj zaužívané zvyklosti pedagóga. Ak je niekto naučený pútavo prezentovať a pritom kresliť na tabuľu, či už klasickú alebo elektronickú a zrazu má k dispozícii pri vyučovaní z domu iba notebook (vo väčšine prípadov bez dotykového displeja a elektronického pera), musí sa adaptovať na nové podmienky. Napríklad tak, že bude kamerou snímať plochu, na ktorú kreslí.

Problém je, že vzniknutú situáciu nikto nepredpokladal a len máloktorý učiteľ je zároveň aj youtuber, aby mal k dispozícii príslušné technické vybavenie a know-how, aj keď taká výbava nemusí byť drahá.  Niektoré školy to riešia tak, že učiteľ využíva prezentačnú technológiu, ktorú má v triede a počas nahrávania učí  „prázdnu triedu“.

Participovanie rodičov

„Absolvovala som prvé tri dni pokusov o domácu výučbu mojich detí a navrhujem plošné zvýšenie platov všetkým pedagógom na desaťnásobok“. Podobné citáty rodičov sa čoraz častejšie objavujú na sociálnych sieťach. V súčasnej situácii je veľmi dôležitá aj spolupráca s rodičmi. Preto nestačí, aby učitelia komunikovali len so žiakmi, ale aj s rodičmi. Rodičia sú za týchto okolností de facto akousi predĺženou rukou autority učiteľa. Nezabúdajme, že školská dochádzka má prívlastok povinná a žiak musí byť prítomný v triede na vyučovaní či chce, alebo nechce. Pri dištančnom vyučovaní, keď je doma, má oveľa viac možností, ako sa tomu vyhnúť. A tu sa práve vyžaduje autorita rodiča, aby dohliadol na to, že jeho deti participujú na vyučovaní na diaľku tak, ako sa to od nich vyžaduje. 

Problémy s dištančným vzdelávaním 

Okrem problémov s rozličnou úrovňou konektivity sa vynárajú aj ďalšie problémy: 

- učiteľ nie je IT zručný, nevie sa operatívne spojiť so svojimi žiakmi inou cestou, než cez platformu EduPage, maximálne prostredníctvom mejlov. Týka sa to zväčša starších učiteľov, učiteliek. Takto si znižujú možnosť vyučovanie spestriť vyučovanie rôznymi digitálnymi nástrojmi.
- dištančné vzdelávanie kladie oveľa väčšie nároky na učiteľov pri príprave na vyučovanie najmä tam, kde na takúto prácu neboli zvyknutí.
- rodina má len jeden počítač, a ten využíva rodič na svoju prácu z domu alebo je v rodine viacero žiakov. V takomto prípade je v rodine bitka o počítač, treba si určiť rozvrh. Ako si však majú poradiť deti, keď ich učitelia trvajú na tom, že ich chcú mať v konkrétny čas pripojených na vyučovaciu hodinu? 
- homeoffice rodičov vyžaduje sústredenie sa na vlastnú prácu. Rodičia musia pri tom počítať aj s časom nevyhnutným na chod domácnosti, vrátane zabezpečenia stravy a pokrytia voľného  mimovyučovacieho času pre deti. A to spôsobuje rodičom stres. Pridružujú sa nároky na domáce úlohy a pomoc deťom s učením sa, s vysvetľovaním učiva a pod. 
-  malé deti nemajú mejlové kontá, ani kontá na Facebooku. Okrem toho nie sú ešte často dostatočne zručné, a tak im pri sťahovaní zadaní a úloh aj cez EduPage alebo posielané inou cestou musia pomáhať rodičia. Ak deti dostávajú úlohy inou cestou, musia rodičia využívať svoje rodičovské kontá.  
- rodičia nie sú IT zruční, a to nie je vôbec zriedkavý jav. Vedia prijímať a odosielať mejl, pridávať príspevky na sociálne siete, a to je všetko. Mnoho manuálne pracujúcich rodičov ani toto nevie.  
- marginalizované skupiny nemajú ani pripojenie na internet, ani počítač (tablet a pod).  

Kvalitný obsah a šikovné služby nájdete podrobne rozpísané TU.


Pripravené v spolupráci s Digitálnou koalíciou.

Foto: Pixabay

Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
Digital dáta vzdelavanie skola pocitac internet web online notebook

40 komentárov

gsaxzvofbldclilkBtjgydaye reakcia na: Vzdelávanie na diaľku

12.6.2021 18:06
cheap drugs from canadian pharmacies <a href="https://pharmacyken.com/">hot canadian pharmacy review</a> Amaryl
Reagovať

sbbolthdclilkBtjgydayw reakcia na: Vzdelávanie na diaľku

5.6.2021 07:06
cialis daily cheap <a href="https://cialishav.com/">can you break 20mg cialis in half</a> cheap. generic cialisis
Reagovať

gsaxzvofbldclilkBtjgydayj reakcia na: Vzdelávanie na diaľku

4.6.2021 10:06
erectile dysfunction medications <a href="https://pharmacyken.com/">capsule online pharmacy</a> certified canadian pharmacies online
Reagovať

tnoegfdclilkBtjgydayd reakcia na: Vzdelávanie na diaľku

31.5.2021 03:05
find cheapest cialis pills https://cialisjla.com/ - cialis without prescription,bc cialis lilly australia
Reagovať

dcacldclilkBtjgydayi reakcia na: Vzdelávanie na diaľku

27.5.2021 17:05
erectile dysfunction drug <a href="https://pharmacyhrn.com/">canadian compounding pharmacy association</a> pharmacy rx
Reagovať

cialis windsor canada afhsdbcAstEpleodqhw reakcia na: Vzdelávanie na diaľku

27.5.2021 10:05
free cialis coupon https://rcialisgl.com/ - what is cialis used for cialis peak time
Reagovať

efbfbldclilkBtjgydaye reakcia na: Vzdelávanie na diaľku

26.5.2021 01:05
canadian valley pharmacy <a href="https://cjepharmacy.com/">buy cialis online canada pharmacy</a> canada pharmacy sarasota fl
Reagovať

online prescription drugs frbdcacldclilkBtjgydayd reakcia na: Vzdelávanie na diaľku

24.5.2021 22:05
world pharmacy india http://pharmacylo.com/ online canadian pharcharmy
Reagovať

cialis cheep afhsdbcAstEplegzgqw reakcia na: Vzdelávanie na diaľku

24.5.2021 11:05
how can i buy cialis online http://rcialisgl.com/ best cialis online
Reagovať

Ponstel fdvaefbfbldclilkBtjgydayy reakcia na: Vzdelávanie na diaľku

23.5.2021 06:05
canada medication pharmacy <a href="https://xlnpharmacy.com/">canadianpharmacymeds</a> Astelin
Reagovať

food lion pharmacy dgsolbvfdAstEplejtlbr reakcia na: Vzdelávanie na diaľku

21.5.2021 11:05
is ordering cialis online legal http://ucialisdas.com/ cialis wiki
Reagovať

best online pharmacy india frbdcacldclilkBtjgydayv reakcia na: Vzdelávanie na diaľku

19.5.2021 13:05
drug rx <a href="http://pharmacylo.com/">mexico pharmacy order online</a> Strattera
Reagovať

п»їyour pharmacy online fdvaefbfbldclilkBtjgydayi reakcia na: Vzdelávanie na diaľku

18.5.2021 02:05
prescription drugs online without <a href="http://xlnpharmacy.com/">Avapro</a> canadian online pharmacy no prescription
Reagovať

harris teeter pharmacy dgsolbvfdAstEplezohzv reakcia na: Vzdelávanie na diaľku

15.5.2021 08:05
genereic cialis http://ucialisdas.com/ - order online cialis with dapoxetine cialis coupon code
Reagovať

Nortriptyline frbdcacldclilkBtjgydayg reakcia na: Vzdelávanie na diaľku

13.5.2021 20:05
canadadrugs https://pharmacylo.com/ Valtrex
Reagovať

cialis australia online stores afhsdbcAstEpleskpoc reakcia na: Vzdelávanie na diaľku

12.5.2021 11:05
free cialis samples canada https://rcialisgl.com/ cialis super active
Reagovať

vons pharmacy dgsolbvfdAstEpleylmcn reakcia na: Vzdelávanie na diaľku

8.5.2021 05:05
cialis for daily use http://ucialisdas.com/ cialis without prescription
Reagovať

Cardizem fdvaefbfbldclilkBtjgydaya reakcia na: Vzdelávanie na diaľku

4.5.2021 01:05
indianpharmacy com https://xlnpharmacy.com/ Priligy
Reagovať

levitra package insert fbdcacldclilkBtjgydaye reakcia na: Vzdelávanie na diaľku

2.5.2021 09:05
cialis daily <a href="https://onlinecanda21.com/">pharmacy in canada</a> buy medication without an rx
Reagovať

levitra price in egypt fdvefbfbldclilkBtjgydayp reakcia na: Vzdelávanie na diaľku

30.4.2021 18:04
levitra vs cialis reviews https://uslevitraanna.com/ levitra prices at cvs
Reagovať

what is cialis tadalafil used for olgsasbnvoegfdclilkBtjgydayt reakcia na: Vzdelávanie na diaľku

30.4.2021 18:04
tadalafil bph mechanism https://boxtadafil.com/ tadalafil canada generic
Reagovať

thesis proposal writing service fhsbbolthdclilkBtjgydayl reakcia na: Vzdelávanie na diaľku

28.4.2021 13:04
online pharmacy without a prescription https://uspharmus.com/ - cholesterol safeway pharmacy
Reagovať

п»їthesis fcsgsaxzvofbldclilkBtjgydayx reakcia na: Vzdelávanie na diaľku

27.4.2021 11:04
Imdur https://canadianeve21.com/ - canada pharmaceuticals online Ponstel
Reagovať

target pharmacy refill dgsbvfdAstEpleoyhfh reakcia na: Vzdelávanie na diaľku

27.4.2021 01:04
cialis tadalafil &amp; dapoxetine https://asciled.com/ - cialis without a pescripton cheap cialis
Reagovať

levitra dosing fbdcacldclilkBtjgydayl reakcia na: Vzdelávanie na diaľku

24.4.2021 20:04
Aurogra <a href="http://onlinecanda21.com/">buy prescription drugs canada</a> Capoten
Reagovať

fred meyers pharmacy afhdbcAstEplegvjwz reakcia na: Vzdelávanie na diaľku

24.4.2021 11:04
cialis on line pharm https://cileve.com/ cialis suppliers uk cheap
Reagovať

п»їlevitra fdvefbfbldclilkBtjgydayn reakcia na: Vzdelávanie na diaľku

23.4.2021 08:04
levitra best price http://uslevitraanna.com/ levitra tabletas
Reagovať

i need help writing a thesis fhbbolthdclilkBtjgydaym reakcia na: Vzdelávanie na diaľku

7.4.2021 23:04
https://thesisacloud.com/ - thesisacloud.com thesis writing help <a href="http://thesisacloud.com/">thesisacloud.com</a> phd thesis search
Reagovať

thesis statistics help fhbbolthdclilkBtjgydayr reakcia na: Vzdelávanie na diaľku

31.3.2021 05:03
https://thesisacloud.com/ - umi thesis write thesis <a href="http://thesisacloud.com/">thesis service</a> thesis assistance writing
Reagovať

dissertations help fvdspobfbldclilkBtjgydayn reakcia na: Vzdelávanie na diaľku

24.3.2021 07:03
http://essaywriteris.com/ - how to write my college essay cheap essays for sale <a href="http://essaywriteris.com/">need someone to write my essay</a> write my essay south park
Reagovať

buy a thesis fhbbolthdclilkBtjgydayu reakcia na: Vzdelávanie na diaľku

23.3.2021 05:03
https://thesisacloud.com/ - writing a thesis outline thesis writing services uk <a href="http://thesisacloud.com/">online thesis writing</a> phd thesis help
Reagovať

olympia payday loans fcgazvofbldelewsBtjBlerih reakcia na: Vzdelávanie na diaľku

17.2.2021 19:02
fast cash loans in beaumont texas <a href="http://daymoneygo.com/">cash loans to build credit</a> cash back mortgage loans
Reagovať

buy erectile dysfunction pump cvs reakcia na: Vzdelávanie na diaľku

14.2.2021 15:02
erectile organs pha <a href="https://plaquenilx.com/#">plaquenil side effects rash</a> what does erectile dysfunction mean
Reagovať

soma erectile dysfunction reakcia na: Vzdelávanie na diaľku

12.2.2021 21:02
erectile trick <a href="https://plaquenilx.com/#">what is plaquenil used for</a> erectile medicine new zealand silvasta
Reagovať

cialis caremark fvdobfbldelewsBtjBlerit reakcia na: Vzdelávanie na diaľku

12.2.2021 13:02
cialis and tamsulosin <a href="https://jecialisbn.com/">cialis commercial song name</a> generic cialis prices
Reagovať

canadian online pharmacies prescription drugs fcgavofbldelewsBtjBlerif reakcia na: Vzdelávanie na diaľku

9.2.2021 13:02
canadapharmacy <a href="http://storerxpharmcanada.com/">bestsellers</a> Cialis
Reagovať

discount pharmacy olfbnoegfdelewsBtjBlerih reakcia na: Vzdelávanie na diaľku

7.2.2021 12:02
canada online pharmacies <a href="http://online21rxon.com/">cheap drugs online</a> buy online prescription drugs
Reagovať

canadian family pharmacy ffbcldelewsBtjBlerig reakcia na: Vzdelávanie na diaľku

6.2.2021 16:02
canadian pharmaceuticals online safe <a href="http://canadianpharmnorx.com/">pharmacy northwest canada</a> kamagra oral jelly
Reagovať

cheap drugs online htgehdelewsBtjBleriw reakcia na: Vzdelávanie na diaľku

6.2.2021 08:02
online pharmacy no prescription <a href="http://xuypharmacyonline.com/">Brand Levitra</a> prescription drugs without doctor approval
Reagovať

cheap drugs fhsabolthdelewsBtjBlerii reakcia na: Vzdelávanie na diaľku

4.2.2021 11:02
walmart pharmacy online <a href="http://happyrxpharmacy21.com/">canadian drugstore online</a> best online pharmacy stores
Reagovať

Pridať komentár