SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement

Vzdelávanie na diaľku

0
E-learning za bežných okolností nenahrádza klasické vyučovanie, ale dopĺňa ho a pozdvihuje na vyššiu úroveň využívaním atraktívneho multimediálneho obsahu a moderných technológií. V súvislosti s koronavírusom nastala pre všetkých žiakov, študentov a, samozrejme, aj pre ich pedagógov nová situácia. Školy aj jednotliví pedagógovia hľadajú spôsoby, ako čo najefektívnejšie pokračovať vo výučbe. Riešenie ponúkajú moderné technológie. Pre mnohých učiteľov takáto forma výučby nie je žiadna novinka a v špecifických situáciách, napríklad pri dlhodobej chorobe žiakov, už niekoľko rokov využívajú rôzne formy dištančného vzdelávania. Vyučovanie celej triedy na diaľku Aktuálne pomery si vyžadujú, aby takto pracovali všetci učitelia a komunikovali so všetkými žiakmi v triede, čo je v mnohých ohľadoch diametrálne odlišná a oveľa náročnejšia situácia. Treba, aby žiaci sledovali výklad učiva, či už online, alebo kedykoľvek neskôr zo záznamu, mali prístup k učebným materiálom, mali zadané úlohy a aby ...

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
homeoffice