SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

e-Government v malých obciach podľa NKÚ zaostáva

Tlačové správy
0

Podľa kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR tretina obcí nebola na elektronický výkon verejnej správy pripravená.

Elektronizácia výkonu verejnej moci v menších slovenských obciach má problémy. Vyplýva to z výsledkov kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ) na vzorke 70 samospráv. Hoci od 1. novembra 2016 majú všetky orgány verejnej moci povinnosť vykonávať verejnú moc elektronicky a bez obmedzenia, podľa kontrolórov až tretina sledovaných subjektov nebola k tomuto dátumu na elektronický výkon verejnej moci pripravená. Obce nevstupovali do aktívnych elektronických schránok, alebo mali obmedzený prístup. Našla sa dokonca obec, ktorá nemala elektronickú schránku zriadenú vôbec, hoci zriadená mala byť už v roku 2014.

Kontrolný úrad tiež skonštatoval, že dve tretiny kontrolovaných samospráv nemali zabezpečenú autorizáciu elektronických dokumentov. "Devätnásť obcí vstúpilo do elektronickej schránky prvýkrát po 1. novembri 2016, z toho 14 obcí až v roku 2017," informuje NKÚ s tým, že nedostatky podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám pri zverejňovaní informácií o faktúrach a objednávkach na webových sídlach boli zistené u troch štvrtín kontrolovaných subjektov. Viaceré obce začali fungovať aspoň v obmedzenom rozsahu elektronicky až na základe kontrol NKÚ.

Pripravenosť samospráv na elektronický výkon verejnej moci podľa kontrolórov súvisí aj s veľkosťou konkrétnej samosprávy. "Tie väčšie dosahovali lepšie výsledky, najmä kvôli lepšiemu financovaniu informačných technológií a vyspelosti procesov na podporu elektronizácie," konštatuje NKÚ. Bez dodatočnej externej podpory tak podľa kontrolórov nie sú hlavne malé samosprávy schopné zabezpečovať v potrebnom rozsahu a kvalite činnosti spojené s elektronickým výkonom verejnej moci.

NKÚ chce aj pre neuspokojivý stav v rámci e-Governmentu, najmä pri malých obciach, v podobných kontrolách pokračovať. Za jednu z ciest zlepšenia súčasného stavu považuje aj ďalšiu podporu už existujúceho projektu DEUS, ktorého úlohou je poskytovať malým samosprávam technické a programové prostriedky na výkon verejnej moci elektronicky. "Len vďaka centralizácii riešení v informačných systémoch samosprávy je možné napĺňať ciele informatizácie v menších obciach, a zároveň vytvárať prostredie, ktoré poskytuje kvalitné elektronické služby pre občanov," dopĺňa NKÚ a dodáva, že projekt DEUS stál 49 mil. eur, z čoho 13,7 mil. eur bolo použitých na obstaranie hardvéru a softvéru, ktoré využívajú samosprávy zapojené do projektu.

SITA

Všetky autorove články
e-Government

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať