SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement

AI v koučovaní príležitosť alebo hrozba?

0

V oblasti psychológie a ľudských zdrojov je kouč veľmi zjednodušene človek, ktorý inému človeku pomáha nájsť riešenia. Celý proces sa uskutočňuje formou komunikácie a to je oblasť, v ktorej sa AI veľmi rýchlo udomácňuje. Nahradí teda kouč v podobe „stroja“ v budúcnosti kouča – človeka? Čím je AI v tomto procese špecifická?

SAMSUNG 042024 Advertisement

Čo je koučing? Čo je autokoučing?

Koučing je profesionálne vedený rozhovor kouča a klienta (alebo skupiny klientov), ktorý má za cieľ pomôcť klientovi hľadať efektívne možnosti, ako dosiahnuť ciele – či už sa týkajú biznisu, alebo jeho súkromného života. Kouč pritom neprináša rady (nie je poradca), nehodnotí a ani klienta nezachraňuje. Vytvára podmienky na nové uvedomenia klienta (tzv. AHA efekty) a pozýva ho, aby si svoje nové zistenia, nové uvedomenia pretavil do skutkov, riešení, či už ide o prípravu na pohovor, zvládanie stresu, alebo zlepšenie pracovných návykov. Zjednodušený príklad? Klient príde za koučom, lebo si nevie vybrať medzi riešením X a riešením Y. Kouč ho vypočuje, kladie mu otázky, nechá klienta rozmýšľať, vedie ho. Až sa zrazu stane, že klient zažije AHA moment a uvedomí si, že najlepšie bude riešenie Z, o ktorom dovtedy netušil.

AI a koučovanie

Autokoučing (self-coaching) je také využitie prvkov koučingu, pri ktorom je človek sám sebe koučom. Kladie si vopred dané otázky a tie mu pomôžu získať nový pohľad na situáciu, ktorú rieši, ideálne aj nájsť riešenia. Preto je presne toto oblasť, v ktorej vie AI v súčasnosti zaujímavo rozšíriť a obohatiť proces samokoučovania. Klient si tak nemusí klásť sám otázky, ale kladie mu ich nástroj podľa istého algoritmu. Človek sa tak môže lepšie sústrediť na odpovede, ku ktorým ho otázky privádzajú. Štruktúra vedenia koučingovej komunikácie môže byť pri opakovaných koučovaniach rozpoznateľne podobná (niektoré systémy kladú otázky podľa rovnakého vzorca). Populárne a dostupné sú koučovacie aplikácie postavené na komunikačnom modeli ChatGPT-4, teda na jeho predplatenej službe Plus. Iný zaujímavý nástroj je koučovací chat Symbolon, využívajúci vplyv výtvarného umenia na podvedomie. Prostredníctvom obrazov a symbolov si kou­čovaný otvára priestor, ktorý presahuje jeho súčasné myslenie. Následne v jadre koučovania môže byť AI zakomponovaná výraznejšie, keď nástroj ponúkne klientovi na výber z viacerých možností, napr. symbolov zvierat. Klient si zvolí, ktorý symbol preňho najviac rezonuje s témou, ktorú rieši (s jej súčasným alebo želaným stavom). Následne môže ísť hlbšie a zvoliť si, ktoré z vymenovaných bežných vlastností symbolu (zvieraťa) považuje pre svoju ­situáciu za relevantné.

Za zmienku iste stojí aj nástroj AIMY od CoachHub. Tento prototyp bezplatne ponúka služby celosvetovo prvého personalizovaného konverzačného AI kouča. AIMY komunikuje s klientmi pomocou mikrofónu (verbálne) alebo písomne – chatom. Zatiaľ je vo vývoji, a tak je ešte zadarmo, no uvidíme, kam sa jeho schopnosti posunú.

Keď teda máme takéto inteligentné komunikačné nástroje, potrebujeme ešte živého človeka?

Spolupráca nástrojov AI a živého kouča

Klient po samokoučovaní s umelou inteligenciou môže prísť k záveru, že potrebuje pokračovať v práci na téme. Práve tu sa vytvára prirodzený priestor na následné koučovanie prostredníctvom ľudského kouča. Klient už s témou pracoval sám (pomocou koučovania s AI) a s tým, čo si uvedomil, prichádza za koučom, aby našiel finálne uspokojivé a efektívne riešenie. Takáto symbióza koučovacích nástrojov využívajúcich AI a koučovania so skutočným koučom môže priniesť spojenie časovej i finančnej úspory pre klienta a súčasne kvalitné riešenia, ktoré budú pre neho skutočnou hodnotou.

Aké sú výhody a nevýhody AI v koučovaní?

Veľké výhody koučovacích AI nástrojov sú ich dostupnosť a flexibilita. Sú klientom k dispozícii 24/7 a nie sú obmedzené časom ani miestom. Naraz vedia obslúžiť nespočetné množstvo klientov. Živý kouč môže mať obmedzený pracovný čas alebo byť dostupný iba osobne. Významná je aj cena za koučovanie, pretože strojový čas na ­platforme s AI je bezkonkurenčne lacnejší, ak nie úplne zadarmo. Pri chúlostivých témach, pri ktorých by sa mohol klient v kontakte so živým koučom hanbiť, sa môže pri čete viac otvoriť a oveľa slobodnejšie ju predostrieť koučovaciemu nástroju. Na druhej strane práca na vytvorení koučovacieho vzťahu s ľudským koučom má aj iný rozmer. Klient sa popri tom, ako rieši svoju tému, učí veriť sebe, vytvárať a udržiavať dôverný partnerský vzťah a spoluprácu s inou ľudskou bytosťou. To je v dnešnej dobe, kde sa stáva, že ľudia trpia osamelosťou, zvlášť cenný rozmer. Keďže dôvera a bezpečnosť sú v koučovaní kľúčové, klient musí mať istotu, že môže slobodne premýšľať a riešiť svoje ciele. Obava, že sa k jeho dôverným informáciám dostane aj niekto iný alebo budú použité na iný účel, ako uvádza koučovacia dohoda (dohoda medzi koučom a klientom), znemožňujú samotné koučo­vanie. Pri koučovaní ľudským ­koučom sa bezpečnosť stavia na deklarovaných etických zásadách (Etický kódex koučov), ktorými sa každý profesionálny kouč prísne riadi. Koučovanie koučovacím nástrojom prináša bezpečnostné i etické otázky: čo sa deje s informáciami, ktoré koučovaný uvedie? Zbierajú sa niekde? Kto a ako s nimi narába? Ako a na aký účel budú použité? Otázky sú namieste napriek tomu, že koučovacie nástroje a aplikácie deklarujú dodržiavanie etických zásad spracovania údajov. S etikou sa spája aj otázka, do akej miery je v poriadku nechať „koučovať“ avatara, dávať koučujúcemu stroju ľudskú tvár (napr. AIMY). Koučovanému by počas celej koučovacej komunikácie malo byť jasné, že ho koučuje stroj, a nie človek niekde na pozadí aplikácie. Na čo je však zatiaľ umelá inteligencia krátka, je prípad, ak koučujúci nástroj položí otázku, ktorá klienta výrazne vyvedie z konceptu. Profesionálny kouč to vie zaznamenať a adekvátne reagovať. Týka sa to vo veľkej miere aj emócií. Stroj nemá emócie, no v procese komunikácie ich dokáže v človeku vyvolať. Preto koučovacie nástroje, ktoré využívajú AI, vedia pracovať napríklad aj s obrazmi, symbolmi a pýtať sa klienta na to, čo pri nich cíti, prípadne čo preferuje (napr. zmienený Symbolon). A hoci pôjde vývoj technológií iste rýchlo dopredu, v súčasnosti si len ľudský kouč môže všimnúť začervenanie na tvári klienta, zaváhanie, hlboký nádych, nepatrný úsmev, spomalenie, zrýchlenie alebo akúkoľvek zmenu na strane klienta a reagovať na to. S tým súvisí aj počúvanie. Je to kľúčová zručnosť kouča, pretože sa zameriava na to, čo klient hovorí, ale takisto na to, čo nehovorí, aby plne porozumel obsahu klientových vyjadrení a aby podporil klientovo sebavyjadrenie. Koučovací nástroj je z veľkej časti odkázaný na to, čo mu klient o sebe napíše (v niektorých prípadoch povie). Výhodou písaného prejavu je, že klient má viac času na zváženie a sformulovanie svojich myšlienok. Môže ho to podporovať v zostručnení a lepšom vyjadrení toho, čo chce komunikovať (veľa písať je náročnejšie ako veľa hovoriť).

Záver

Aká je teda odpoveď na otázku z úvodu? Nahradí kouč „stroj“ v budúcnosti kouča človeka? Zdá sa, že správna odpoveď je tretia možnosť: doplní. Ostáva veriť, že užitočne. Najväčším cieľom kouča totiž je, aby prinášal maximálny benefit svojim klientom.

Niektoré ďalšie aplikácie na osobnostný rozvoj

LeeAI

Chatbot prostredníctvom avatara má pôsobiť ako virtuálny poradca, ktorý pomáha ľuďom riešiť ich problémy, znižovať stres a robiť pozitívne zmeny v ich živote. Je navrhnutý tak, aby umožnil ľuďom naučiť sa riešiť svoje problémy duševného zdravia. Chatbot má tiež pôsobiť ako kouč a povzbudzovať ľudí, aby prevzali kontrolu nad svojím životom. Vďaka open source je spoločnosť schopná ponúknuť veľmi efektívny model už v štádiu vývoja.

Rocky.ai

Apka na 30-denný osobnostný rozvoj a sebazdokonalenie. Ponúka myšlienky, s ktorými sa klient stotožní alebo nestotožní, vyberá si ciele, ktoré chce dosiahnuť, a podľa toho algoritmus pokračuje ďalej a poskytuje mu ďalšie možnosti odpovedí na výber. Profesionálnym koučom ponúka doplnenie ich koučovacích služieb o spoluprácu s AI. Do istej úrovne služieb je apka zadarmo, ale cenník služieb nie je uverejnený.

Bunch

Apka, ktorá sľubuje získanie alebo zlepšenie vodcovských a manažérskych zručností každodenným dvojminútovým tréningom v oblasti komunikácie, spätnej väzby a riešenia konfliktov v práci. Realizuje to v podobe cvičení a pomocou denných pripomienok. Ponúka na výber z možností celoročného personalizovaného poradenstva prostredníctvom spoločností Amazon, Google, Meta, Microsoft, Riot games a Wise. Môžete si vyskúšať bezplatné koučovanie na týždeň, za ďalšie dni sa už platí.

Fingerprint for Success

Bezplatná apka chce byť prístupná pre všetkých, ktorí sa potrebujú zdokonaliť v oblasti riešenia problémov, myslenia, štýlu vedenia a komunikačných zručnostiach na všetkých úrovniach organizácie. Je to reakcia na pomerne drahé služby ľudských koučov, pretože si ich nemôže hocikto dovoliť. Jej služby pre majiteľov zariadení s nahryznutým jablkom sú spoplatnené až od služby Premium, a to vo výške 3,83 USD/týždeň alebo 199,99 USD/rok.

AIHR (Academy to Innovate HR)

Táto apka tvrdí, že keď sa záujemca k nej pripojí, bude napredovať vo svojej kariére a získa potrebné nástroje na dosiahnutie úspechu v práci. Ponúka služby pre jednotlivcov alebo pre tímy. Nie je to práve najlacnejší program: jednotlivca vyjde učenie sa novej zručnosti a získanie certifikátu na 875 EUR/rok, pričom získa jeden certifikovaný program a záruku vrátenia peňazí po 60 dňoch využívania programu. Úplný prístup na rok pre jednotlivca, čo zahŕňa 13 certifikovaných programov, personálny koučing, záruku vrátenia peňazí po 60 dňoch, zdrojovú knižnicu či hodnotenie spôsobilosti, stojí 1160 EUR.

Yoodli

Tento nástroj pomáha ľuďom zlepšovať ich komunikačné schopnosti. Na začiatku prostredníctvom AI diagnostikuje klientove rečové schopnosti a na základe toho robí analýzu jeho reči a dáva mu spätnú väzbu o jeho vizuálnom, verbálnom a zvukovom prejave. Zámerom je v rámci spolupráce so spoločnosťou Toastmaster International sprístupniť rečový koučing pre viac ako 300 000 členov na celom svete. Apka je bezplatne prístupná na webovej stránke spoločnosti pre každého. Platené prémiové služby sa pohybujú v rozpätí 10 – 20 USD/mesiac.

Zobrazit Galériu

Mgr. Miriam Němcová, PCC (ICF), PKcS (SAKO), LOGOS Academy

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať