SAMSUNG_022024 Advertisement SAMSUNG_022024 Advertisement SAMSUNG_022024 Advertisement

Alternatívy uskladňovania energie a rozvoj obnoviteľných zdrojov sú dôležitou súčasťou Plánu obnovy

Tlačové správy
0

ale aj novely energetickej legislatívy či novej regulačnej politiky

  • Slovensko už využíva batériové systémy aj v praxi, v rámci krajín V4 sme sa stali priekopníkmi
  • Ako krajina môžeme hrať prvé husle aj pri preprave vodíka z Ukrajiny do EÚ. Podiel vodíka na celkovej globálnej spotrebe energií by mal, do roku 2050, dosiahnuť 15 – 30 %
  • Na konferencii ENERGY MANIFEST Fórum 2022 sa stretli odborníci, ktorí predstavili aktuálnu situáciu, ale aj najefektívnejšie riešenia v praxi do budúcna

Odborníci sa zhodujú na tom, že správne inovácie a alternatívne energetické riešenia nám pomôžu predísť krízovým scenárom, ale aj z dlhodobého hľadiska posunú Slovensko o krok vpred. Podľa nich môžu byť pre nás povestnou „barličkou“ práve batérie a vodík, vďaka ktorým môžeme začať využívať obnoviteľné zdroje energie. Tento týždeň sa stretli aj na energetickej konferencii ENERGY MANIFEST Fórum 2022,kde zhodnotili aktuálnu situáciu, ale aj predstavili možnosti budúcich riešení.

Zásadnú potrebu riešenia energetickej bezpečnosti Európy podčiarkla hlavne ruská vojenská agresia na Ukrajine. Na potrebu energetickej transformácie reaguje aj Plán obnovy SR, v ktorom má dôležité miesto rozvoj obnoviteľných zdrojov energie, výroba zelenej elektriny aj rozvoj skladovacích kapacít. „Vplyv udalostí tohto roka na energetické trhy dal celkom nový rozmer zelenej transformácii celej spoločnosti. Schopnosť efektívne využívať obnoviteľné zdroje energie aj so zapojením úložísk a vodíka, je dôležitá nielen kvôli plneniu klimatických cieľov, ale aj pre plynulé zásobovanie energiou,“ zdôrazňuje Lívia Vašáková, generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy Úradu vlády SR.

  • MODERNÉ TECHNOLÓGIE AKO HNACÍ MOTOR ENERGETICKEJ BEZPEČNOSTI

Faktom je, že doterajšia energetická neefektívnosť a vysoké náklady na energie sú spôsobené aj zastaranosťou technológií. Základnému rámcu pre rozvoj nových technológií sa vo svojej novej regulačnej politike venoval aj Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), vrátane veľkej novely energetickej legislatívy, ktorú „rozmieňa na drobné“ vo svojich vyhláškach. Podľa Andreja Jurisa, predsedu ÚRSO, totiž udalosti v kontexte vojny zásadne podčiarkli potrebu riešenia energetickej bezpečnosti pomocou inovácií, ktoré nás nevystavujú ďalším importom.

„Batérie vnímam ako riešenie, ktoré môže pôsobiť ako stabilizačný prvok, optimalizovať produkciu energií aj ich spotrebu, zabezpečiť súčasné dodávky či zvýšiť ich kvalitu v preťažených oblastiach. Na vzostupe je aj vodík. V kombinácii s batériami môže ísť o zdroj stabilnej dodávky energií, či už vo forme elektriny alebo tepla na vykurovanie, kde má vodík potenciál nahradiť dovážaný zemný plyn. Aj preto novelizujeme pravidlá pre pripájanie a aplikáciu poplatkov za pripojenie a využitie sústavy tak, aby integrovali aj batérie a ďalších nových hráčov na trhu,“ vysvetľuje Andrej Juris.

  • VÝSLEDKY VIDÍME UŽ AJ V PRAXI, DOKONCA SME SA STALI BATÉRIOVÝMI PRIEKOPNÍKMI

Ešte donedávna neboli batérie ani vodík rozvinuté tak ako dnes. Práve takéto inovácie sú však podľa expertov konkurenčnou výhodou, ale aj nositeľom veľkého ekonomického benefitu pre našu krajinu. Ich výhodou je tiež to, že využívajú obnoviteľné zdroje energie, a teda ich životnosť je prakticky neobmedzená v doprave aj priemysle, čo značne podporuje cieľ EÚ v rámci dosiahnutia uhlíkovej neutrality do roku 2050. Obe alternatívy už tiež prešli rozsiahlym výskumom a vývojom, pričom reálne výsledky sú viditeľné už aj v praxi.

Potvrdzuje to aj Marián Smik, ktorý je predsedom Slovenskej batériovej aliancie (SBaA), ale aj spoluvlastníkom a konateľom spoločnosti GreenBat. Práve tej sa len nedávno podarilo úspešne certifikovať a priniesť do praxe prvé samostatne stojace batériové úložisko svojho druhu nielen na Slovensku, ale aj v krajinách V4. Nachádza sa v Martine, pričom jeho výkon je 1,25 MW (1,2 MWh) a je certifikované na primárnu reguláciu.

„Pre našu energetiku je tento projekt veľkým míľnikom, pričom je výsledkom dlhoročnej spolupráce 10 inštitúcií a spoločností zameraných na inovácie v energetike. Ide o efektívne riešenie z dlhodobého hľadiska, ktoré nám môže pomôcť aj pri riešení aktuálnej neľahkej krízy a zabezpečení energetickej bezpečnosti a stability sústavy. Ak je v sústave vysoká frekvencia, nabitím tejto batérie ju vieme znížiť. Pri nízkej frekvencii zase vieme dodať energiu do sústavy z batériového systému,“ opisuje Marián Smik. Dodal, že využívanie batérií v praxi uľahčili aj spomínané zmeny v legislatíve.

  • SLOVENSKO MÔŽE HRAŤ PRVÉ HUSLE PRI PREPRAVE VODÍKA Z UKRAJINY DO EÚ

Aj keď batériové riešenia vieme v praxi využívať už dnes, dlhodobo nebudú schopné na 100 % pokryť dopyt po alternatívnych riešeniach v mobilite a priemysle. Podľa Európskej asociácie uskladňovania energie nám budú do roku 2030 postačovať batérie s postupným zavádzaním vodíka. Potom však budú musieť na scénu nastúpiť aj vodíkové technológie. Podľa Jána Weiterschűtza, predsedu Národnej vodíkovej asociácie Slovenska (NVAS), by sa ich rozvoj mohol urýchliť prijatím Akčného plánu na realizáciu opatrení Národnej vodíkovej stratégie. Dodáva tiež, že záujem podnikateľského sektora aj samospráv o bezemisné vodíkové riešenia je aj u nás na Slovensku značný. Aj v prípade vodíka však už dnes vidíme reálne výsledky. Prvé pilotné projekty výroby vodíka a výstavby čerpacích staníc podporila už SIEA a ďalších hmatateľných výsledkov sa môžeme dočkať už v prvom polroku budúceho roka.

„Slovensko má veľký potenciál ozeleniť svoj chemický a oceliarsky priemysel obnoviteľným vodíkom. Znovu môžeme, ako krajina, hrať prvé husle v preprave plynu v rámci EÚ, tentokrát vodíka z Ukrajiny do EÚ. V doprave bude vodík mieriť hlavne do sektora ťažšej dopravy, osobnú však tiež nevynechá. Do roku 2030 by mal vodík nahradiť 4,5 % fosílnych palív v doprave. Suma sumárum, vodíku bude venovaný značný podiel transformácie energetiky, dopravy a priemyslu. Jeho podiel sa odhaduje medzi 15 - 30 % na celkovej globálnej spotrebe energií v roku 2050,“ uzatvára Ján Weiterschűtz.

Slovenská batériová aliancia (SBaA)

SBaA je nezávislé záujmové združenie právnických osôb, ktoré pôsobí ako priemyselný klaster. Je výkonnou platformou pre spoluprácu medzi verejným a súkromným sektorom, inovátormi, akademickou obcou a finančnými inštitúciami s cieľom podieľať sa na hodnotovom batériovom reťazci v Európe.

Národná vodíková asociácia Slovenska (NVAS) 

Národná vodíková asociácia Slovenska vznikla v roku 2015 ako spoločná iniciatíva fyzických a právnických osôb s cieľom podporiť výskum, zavádzanie a využívanie nových technológií, ktoré aktívne využívajú vodík a palivové články.

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať