SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

Bosch bude od roku 2020 celosvetovo CO2 neutrálna

Tlačové správy
0

Už od nadchádzajúceho roka bude spoločnosť Bosch klimaticky úplne neutrálna. Od roku 2020 už viac ako 400 závodov Bosch na celom svete – od vývoja cez výrobu až po administratívne zariadenia – za sebou nebude zanechávať žiadnu uhlíkovú stopu. Bosch je tak prvým veľkým priemyselným podnikom, ktorý tento ambiciózny cieľ zrealizuje zruba za jeden rok. „Preberáme zodpovednosť za ochranu klímy, a preto konáme práve teraz,“ hovorí Dr. Volkmar Denner, predseda predstavenstva spoločnosti Robert Bosch GmbH. Na rýchle dosiahnutie CO2 neutrality nakúpi Bosch v blízkej budúcnosti viac zelenej elektrickej energie a nevyhnutné emisie CO2 vyrovná pomocou kompenzačných opatrení. Do roku 2030 bude spoločnosť postupne zvyšovať podiel obnoviteľnej energie, a to ako v samozásobení, tak aj pri nákupe. Navyše bude Bosch investovať jednu miliardu eur do energetickej efektivity svojich závodov.

Keď Bosch dosiahne klimatickú neutralitu, nebude negatívne ovplyvňovať koncentráciu oxidu uhličitého v atmosfére. Spoločnosť tak významne prispieva k Parížskej klimatickej dohode ratifikovanej v roku 2015. Tá vyžaduje obmedzenie globálneho otepľovania na hodnotu výrazne pod dva stupne Celzia oproti predindustriálnym hodnotám. „Každý musí prispieť ku klimatickým opatreniam,“ hovorí ďalej Denner.

Rýchle kroky k skoršiemu dosiahnutie uhlíkovej nezávislosti

Priemyselné podniky ako Bosch môžu významne prispieť k úsiliu o dosiahnutie globálnej klimatickej neutrality. Podľa Medzinárodnej agentúry pre energiu pripadá približne 32 percent svetových emisií oxidu uhličitého na priemysel. Aktuálne Bosch vypúšťa približne 3,3 milióna ton CO2 ročne. Spoločnosť už od roku 2007 znížila emisie CO2 v súvislosti s vlastnou výrobou už takmer o 35 percent. „Nezačíname od nuly. Naše doterajšie ciele, ktoré sa týkajú relatívneho zníženia emisií CO2, sme zakaždým prekročili. Teraz prichádza čas na absolútne ciele. Konečné odpočítavanie môže začať,“ vysvetľuje Denner.

Zameranie na trvalé, obnoviteľné zdroje energií

Od roku 2020 bude Bosch vyrovnávať zvyšné, nevyhnutné emisie CO2, predovšetkým nákupom zelenej energie z existujúcich zariadení a účasťou na programoch kompenzácie emisií uhlíka. Tu bude spoločnosť investovať do environmentálnych projektov podporujúcich sociálny a ekologický rozvoj, certifikovaných podľa prísnych štandardov. Do roku 2030 by mali kompenzačné opatrenia postupne klesať. Preto Bosch posilní svoje investície do obnoviteľnej energie. Jedným z cieľov je rozšírenie vlastných fotovoltaických zariadení, aké sú napríklad v indických závodoch Nashik a Bidadi. Spoločnosť očakáva, že týmto krokom dosiahne desaťnásobné zvýšenie doposiaľ inštalovanej energickej kapacity. Bosch bude tiež podpisovať dlhodobé, exkluzívne dodávateľské zmluvy s novými veternými a solárnymi farmami po celom svete, ktoré tak vďaka tomu môžu operovať ziskovo a to aj bez štátnej podpory. Denner pokračuje: „Prostredníctvom New Clean Power prispievame k trvalej energetickej zmene bez dotácií.“


CO2-neutrálná elektrina skrze veternú energiu

Jedna miliarda eur na energetickú efektivitu – tiež s prepojenými riešeniami

Dôležitým aspektom na dosiahnutie CO2 neutrality je energetická efektivita. Bosch bude v nasledujúcich desiatich rokoch investovať jednu miliardu eur do energetickej efektivity svojich zariadení a budov. „Energetickú spotrebu a emisie oxidu uhličitého chceme znížiť absolútne, nielen relatívne v súvislosti s tvorbou hodnôt,“ zdôraznil Denner. Do roku 2030 majú byť realizované dodatočné úspory energií vo výške 1,7 terawatthodiny ročne. To je viac ako jedna pätina aktuálnej ročnej spotreby, čo je porovnateľné so spotrebou prúdu súkromných domácností v Kolíne nad Rýnom. Bosch vsádza už roky na dôsledný environmentálny manažment. Len v roku 2018 bolo realizovaných približne 500 projektov na zvýšenie energetickej efektivity, ktoré znížili vlastnú spotrebu o takmer 1,5 percenta. Dôležitým pohonom efektivity sa medzitým stalo tiež prepojenie výroby. Vo viac ako 30 závodoch na celom svete už Bosch využíva vlastnú energetickú platformu z portfólia riešení Priemyslu 4.0. Táto platforma je softvérové riešenie založené na cloude, ktoré dokáže sledovať a riadiť spotrebu prúdu každého jednotlivého stroja.

Ochrana klímy sa vypláca spoločensky – aj ekonomicky

Nákupom ekologického prúdu, kompenzačnými výkonmi k CO2 a zásobením obnoviteľnými energiami vzniknú podniku do roku 2030 dodatočné náklady vo výške jednej miliardy eur. V rovnakom období bude Bosch investovať jednu miliardu eur do zvyšovania vlastnej energetickej efektivity. Zvyšujúca sa energetická efektivita prinesie pre Bosch úspory vo výške približne jednej miliardy eur. Tým sa znížia náklady spoločnosti na CO2 neutralitu do roku 2030 z približne dvoch miliárd na jednu miliardu eur. „Ochrana klímy je uskutočniteľná a s nevyhnutnými dôsledkami rýchlo realizovateľná,“ zdôraznil Denner. „Naše investície nevyužívame len my v Bosch, predstavujú úžitok pre celé ľudstvo.“

Výber príkladných projektov Bosch

Závod Feuerbach – energetická efektivita, vďaka ľuďom i strojom

V nemeckom Feuerbachu sa nachádza najstarší závod Bosch na svete. Od svojho založenia v roku 1909 je Feuerbach priebežne a dôsledne modernizovaný a prispieva k energetickej efektivite celej spoločnosti. Vďaka školeniam vo svojom „Energieerlebniswelt“, takzvanom energetickom zážitkovom svete, sa miestny tím zameriava na monitorovanie energie a zvyšovanie povedomia medzi zamestnancami. Závod má za sebou veľmi úspešné projekty zamerané na rekuperáciu tepla, automatizáciu miestností, systémy riadeného vypínania strojov a renovácie dielní. Vďaka nim dokázal tento závod v porovnaní s rokom 2007 znížiť svoju energetickú potrebu o viac ako 50 percent a svoje emisie CO2 – relatívne k vlastnej výrobe – o 47 percent.


"Energieerlebniswelt" v závode Bosch vo Feuerbachu

Homburg – využívanie dát, šetrenie energiou

Energeticky efektívny, samoučiaci sa závod – nemecký závod Bosch Homburg v Sársku sa tejto vízii približuje stále viac a viac. Tento závod tak v dvoch uplynulých rokoch ušetril približne 5 000 ton oxidu uhličitého, od roku 2007 je to dokonca viac ako 23 000 ton CO2. Tento prístup spája maximálnu transparentnosť s technickou inováciou. Pomocou približne 10 000 meracích bodov sa údaje zo zariadení zhromažďujú na vlastnej platforme energetického manažmentu Bosch. Zamestnanci tak môžu sledovať spotrebu každého jednotlivého stroja a riadiť ich tak, aby optimalizovali spotrebu. Medzi technické riešenia patria regulácie vetrania hál podľa potreby, využitie odpadového tepla z rôznych spracovateľských procesov a v neposlednom rade tiež riadené vypínanie zariadenia.

Zelené strechy, fotovoltaické systémy a uhlíková neutralita v Renningenu

Od januára 2019 sa stal závod Bosch v Renningene CO2 neutrálny. Využívanie zemného plynu pre vykurovací systém sa kompletne vyrovnáva pomocou kompenzačných opatrení. Potreba prúdu je pokrytá nákupom zelenej elektriny. Celkom 460 nainštalovaných fotovoltaických modulov na strechách kampusových budov navyše vyrába elektrinu pre vlastnú potrebu závodu. Kompletné zelené strechy výskumného kampusu prinášajú výhodu pri regulácii teploty v budovách: v podzemnej cisterne s objemom približne 3 600 m3 sa zhromažďuje presakujúca dažďová voda, ktorá sa využíva pre chladiace veže klimatizácie. Zelené plochy striech navyše chránia za svitu slnka pred priamym slnečným žiarením a prílišným ohrievaním striech. Táto kombinácia ušetrí 20 až 30 percent energie pri klimatizovaní budov. Závod má navyše k dispozícii vlastnú úpravňu vody. Bosch tak ušetrí celkovo asi 20 000 m³ pitnej vody za rok.

Intenzívny vykurovací systém Rodez

Zmenšiť svoju uhlíkovú stopu – tento cieľ začal tím v závode Rodez vo Francúzsku plánovať už v roku 2009. Závod má teraz vykurovaciu stanicu na biomasu, ktorá je v prevádzke od roku 2013. V tomto zariadení sa spaľujú drevené štiepky, ktoré závod odoberá od miestneho lesníckeho závodu s certifikátom udržateľnosti. Energiu, ktorá takto vzniká, využíva Rodez na výrobu teplej vody a procesného tepla. Využívaním zariadenia na drevené štiepky pokryje závod priemerne 90 percent svojej potreby vykurovania. Ročne sa spotrebuje približne 6 600 ton drevených štiepok. Pri spaľovaní tejto biomasy sa uvoľní iba také množstvo CO2, ktoré stromy predtým odobrali z atmosféry. Závod znižuje svoje emisie približne o 600 ton ročne.

Závody Bidadi a Nashik, India – úspora CO2 vlastnými silami

Bosch India presadzuje CO2 neutralitu využitím lokálne dostupných prírodných zdrojov energie. Povzbudený ideou, že bude možné zásobovať závod po celý deň kompletne z obnoviteľných zdrojov, začal tím v závode Nashik v roku 2015 s inštalovaním prvých fotovoltaických zariadení. Medzitým už vytvára 50 000 solárnych panelov na strechách, parkoviskách a voľných plochách približne 20 percent ročnej energetickej potreby závodu. Od roku 2015 závod znížil svoje emisie CO₂ približne o 23 000 ton a ušetril asi 25 000 megawatthodín energie. To zodpovedá energetickej potrebe asi 23 500 indických domácností. Aj na čistenie modulov vyvinuli experti zo spoločnosti Bosch riešenie šetrné k životnému prostrediu: voda sa niekoľkokrát recykluje a ekologicky čistí.


Závod Bosch v Nashiku

Asi o 1 100 kilometrov južnejšie vsádza závod Bidadi tiež na solárnu energiu. Závod je v zásobovaní sebestačný približne z 30 percent. Fotovoltaické zariadenia ponúkajú okrem výroby energie ešte ďalší úžitok: vytvárajú optimálne podmienky na pestovanie zeleniny a byliniek a zaisťujú tak zásobovanie podnikovej kantíny. Okrem slnka využíva tento závod tiež dážď: dažďová voda sa cielene odvádza do malého jazierka na podporu zásobovania miestneho obyvateľstva vodou.

Bosch v Mexiku – obnoviteľné zdroje ako hlavný zdroj energie

Mexiko zmenilo svoju energetickú politiku. Mexická energetická reforma vyzýva krajinu, aby do roku 2024 vyprodukovala z nefosílnych palív 35 percent svojej celkové elektrickej energie. Geografická poloha a klimatické podmienky s mnohými hodinami slnečného svitu a oblasťami bohatými na vietor, ako aj proaktívna podpora zo strany politikov a podnikov ponúkajú dobrý základ. Bosch je súčasťou tohto hnutia a nastavuje latku vysoko: vyše 80 percent potreby prúdu všetkých závodov Bosch v Mexiku bude pokrytých výhradne odberom energie z veterného parku „Dominica“ v spolkovom štáte San Luis Potosí. Prechodom na prevažne obnoviteľné zdroje energie dokázal Bosch Mexiko v roku 2018 ušetriť 56 000 ton CO₂.

Zobrazit Galériu

Bosch

Všetky autorove články
energia obnovitelne zdroje klima

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať