SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

Ericsson zverejnil hospodárske výsledky za prvý štvrťrok 2017

Tlačové správy
0

HLAVNÉ ÚDAJE ZA PRVÝ ŠTVRŤROK 2017:

 • Vykázané tržby medziročne poklesli o 11 %. Tržby, upravené pre porovnateľné jednotky a zohľadňujúce zmeny výmenných kurzov, medziročne poklesli o 16 %, najmä v dôsledku nižších príjmov z predaja práv k duševnému vlastníctvu, ktoré dosiahli 2,0 (3,8) miliardy švédskych korún.
 • V sledovanom štvrťroku bolo realizované zaistenie a úpravy niektorých zmlúv so zákazníkmi v objeme -8,4 miliardy švédskych korún, boli odpísané aktíva v objeme -3,3 miliardy švédskych korún a vynaložené náklady na reštrukturalizáciu vo výške -1,7 miliardy švédskych korún, ako bolo oznámené dňa 28. 3. 2017.
 • Hrubá marža dosiahla 13,9 %. Upravená1) hrubá marža poklesla na 30,5 % (33,9 %), najmä v dôsledku nižších príjmov z predaja práv k duševnému vlastníctvu.
 • Príjmy z prevádzkovej činnosti dosiali -12,3 miliardy švédskych korún. Upravené1) príjmy z prevádzkovej činnosti poklesli na 1,1 (4,1) miliardy švédskych korún v dôsledku nižších tržieb a nižšej hrubej marže.
 • Prevádzková marža v segmente Siete dosiahla -2 %. Upravená1) prevádzková marža v segmente Siete dosiahla solídnu výšku 12 %, napriek nižším tržbám, vrátane obmedzených príjmov z predaja práv k duševnému vlastníctvu.
 • Príjmy z prevádzkovej činnosti v segmente IT & Cloud dosiahli -9,0 miliardy švédskych korún. Upravené1) príjmy z prevádzkovej činnosti v segmente IT & Cloud medziročne vykázali významne negatívny vývoj, s vyššími stratami. Boli podniknuté kroky na zlepšenie výkonu.
 • Príjmy z prevádzkovej činnosti v segmente Médiá dosiahli -2,8 miliardy švédskych korún. Upravené1) príjmy z prevádzkovej činnosti medziročne významne poklesli. Skúmame strategické príležitosti.
 • Tok hotovosti z prevádzkovej činnosti dosiahol -1,5 (-2,4) miliardy švédskych korún.

TABUĽKA KĽÚČOVÝCH FINANČNÝCH UKAZOVATEĽOV ZA Q1 2017:

Miliárd švédskych korún

Prvý štvrťrok 2017

Prvý štvrťrok 2016

Medzi-ročná zmena

Štvrtý štvrťrok 2016

Medzi-kvartálna zmena

Čistý objem tržieb

46,4

52,2

-11 %

65,2

-29 %

Rast tržieb upravený pre porovnateľné jednotky a zohľadňujúci zmeny výmenných kurzov

-

-

-16 %

-

-29 %

Hrubá marža

13,9 %

33,3 %

-

26,1 %

-

Hrubá marža bez nákladov na reštrukturalizáciu

30,5 %

33,9 %

-

29,4 %

-

Príjmy z prevádzkovej činnosti

-12,3

3,5

-

-0,3

-

Príjmy z prevádzkovej činnosti bez nákladov na reštrukturalizáciu

1,1

4,1

-73 %

4,4

-75 %

Prevádzková marža

-26,6 %

6,7 %

-

-0,4 %

-

Prevádzková marža bez nákladov na reštrukturalizáciu

2,3 %

7,9 %

-

6,7 %

-

Čisté príjmy

-10,9

2,1

-

-1,6

-

Zriedený zisk na akciu v švédskych korunách

-3,29

0,60

-

-0,48

-

Zisk na akciu (nezodpovedajúci metodike IFRS) vo švédskych korunách

-2,42

0,87

-

0,62

-

Tok hotovosti z prevádzkovej činnosti

-1,5

-2,4

-35 %

19,4

-108 %

Čistá hotovosť na konci sledovaného obdobia

28,3

36,5

-22 %

31,2

-9 %

 

Finančné opatrenia nezodpovedajúce metodike IFRS boli zahrnuté medzi najvhodnejšie položky finančných výkazov, ktoré nájdete na konci tejto správy.

Komentár Börje Ekholma, prezidenta a generálneho riaditeľa Ericssonu (NASDAQ: ERIC)
Naše výsledky v prvom štvrťroku sú aj naďalej neuspokojivé. Segment Siete dosiahol slušné výsledky napriek nižším tržbám, straty v segmentoch IT & Cloud a Médiá však významne vzrástli. V sledovanom štvrťroku bola zverejnená výraznejšie zacielená obchodná stratégia a nový tím manažérov. Aktuálnou prioritou je zlepšiť ziskovosť a prijať opatrenia na opätovné získanie vedúcej pozície na trhu a v oblasti technológií.

Vykázané tržby poklesli o 11 %. Príjmy z prevádzkovej činnosti dosiahli -12,3 miliardy švédskych korún, po zaistení, odpisoch a nákladoch na reštrukturalizáciu vo výške -13,4 miliardy švédskych korún. Po odpočítaní týchto položiek dosiahli príjmy z prevádzkovej činnosti 1,1 miliardy švédskych korún.

Napriek nižším tržbám vykázal segment Siete solídne výsledky. Tržby medziročne poklesli v dôsledku nižšej úrovne investícií na vybraných trhoch, nižších príjmov z predaja práv k duševnému vlastníctvu a predĺženia zmluvy o manažovaných službách v obmedzenom rozsahu v Severnej Amerike. Upravená1) prevádzková marža segmente Siete sekvenčne vzrástla, aj vďaka lepšiemu obchodnému mixu a konkurenčnejšiemu portfóliu. K zlepšeniu ziskovosti a stabilizácii podielu na trhu po niekoľkoročnom poklese ziskovosti prispela aj nová platforma rádiového systému Ericssonu.

Aj naďalej pretrváva znepokojivý vývoj v segmente IT & Cloud, v ktorom sa straty výrazne zvyšujú. IT & Cloud zostáva strategickou oblasťou Ericssonu – naši zákazníci budú digitalizovať svoje prevádzky a investovať do budúcej sieťovej architektúry, založenej na softwarovo definovanej logike. Naše výsledky v tomto segmente sú však neprijateľné – nový manažérsky tím iniciuje opatrenia, ktoré tento nepriaznivý vývoj zvrátia. Tieto opatrenia budú zahrňovať rýchlejšie uvádzanie nových produktov na trh, zlepšenie organizácie služieb a sprísnenie rozsahu zmlúv. Aj naďalej budeme predávať kompletné riešenie chrbticových telekomunikácií a systémov OSS a BSS, vrátane hardvéru, softvéru a služieb. Zároveň však hľadáme alternatívy k nášmu predaju hardvéru pre infraštruktúru IT cloudov, ktoré nám zabezpečia potrebný rozsah portfólia, aby sme mohli našim zákazníkom ponúkať konkurencieschopné riešenia. V priebehu roka 2018 očakávame výraznejšie zlepšenie ziskovosti.

Rastúce straty v segmente Médiá boli spôsobené rýchlejším poklesom predaja starších typov produktov oproti prognózam, ktorý nebol kompenzovaný rastom u nového portfólia. Hoci naďalej vyvíjame naše riešenia v oblasti médií, zároveň skúmame strategické príležitosti v tomto segmente, ktoré nám rozšíria ponuku a zaistia úspech v prostredí médií, ktoré sa neustále vyvíja.

Z celkových úprav1) vo výške -13,4 miliardy švédskych korún dosiahli odpisy -3,3 a náklady na reštrukturalizáciu -1,7 miliardy švédskych korún. V dôsledku negatívneho vývoja u niektorých zmlúv so zákazníkmi, ku ktorému došlo koncom sledovaného štvrťroku, boli realizované zaistenia a úpravy vo výške -8.4 miliardy švédskych korún, z ktorých 5,8 miliardy švédskych korún podľa odhadov negatívne ovplyvní tok hotovosti v niekoľkých nasledujúcich rokoch.

Zaistenia a úpravy vo výške -8,4 miliardy švédskych korún sú tvorené nasledujúcimi položkami. Vyrovnanie so zákazníkmi a precenenie zákazníckych zliav v dôsledku nižšieho očakávaného objemu zákaziek od zákazníkov a zníženia čistých tržieb o 1,4 miliardy švédskych korún. Prevádzkové náklady vzrástli o 1,5 miliardy švédskych korún v dôsledku prehodnotenia hodnoty obchodných pohľadávok. Zostávajúcich -5,5 miliardy švédskych korún tvorí zaistenie pre dodatočné projektové náklady, najmä na vybrané projekty transformácie v segmente IT & Cloud, u ktorých sa vzhľadom na nedávny negatívny vývoj neočakáva pokrytie príjmami z budúcich projektov.

Vo svetle súčasného trhového prostredia a pozície našej spoločnosti sme zaujali opatrnejší prístup k posudzovaniu možných rizík. Pritom sme odhalili niektoré rozsiahle, komplexné projekty transformácie s pochybnou ziskovosťou a vyššími vnútornými rizikami, ktoré sa pokúsime zmierniť.

Dňa 28. 3. 2017 sme predstavili výraznejšie zacielenú obchodnú stratégiu a nový manažérsky tím. Nová stratégia si kladie za cieľ obnoviť vedúcu pozíciu na trhu a v oblasti technológií, zvýšiť ziskovosť našej skupiny a zaistiť úspechy u zákazníkov.

Stratégia je postavená na novom priradení prostriedkov a investícií do oblastí našich základných portfólií, aby sa plne využil potenciál sietí 5G, internetu vecí a cloudov. Ďalej prehodnotíme zameranie segmentov Manažované služby a Zavádzanie sietí za účelom zvýšenia ziskovosti. Riešením problematiky málo výkonných podnikov v segmente Manažované služby a optimalizáciou ponuky v segmente Zavádzanie sietí očakávame negatívne dopady na celoročné tržby vo výške až 10 miliárd švédskych korún do roku 2019.

Nie sme spokojní so štruktúrou nákladov našej spoločnosti, súčasný program znižovania nákladov a zvyšovania efektivity neprináša dostatočné výsledky. Na základe súčasnej ziskovosti zintenzívnime úsilie o znižovane nákladov – zameriame sa na štrukturálne zmeny, ktoré zaistia trvalé zvýšenie efektivity a konkurencieschopnosti v oblasti nákladov. Naším cieľom je prekonať predchádzajúce ambície. Musíme však zvýšiť investície do vybraných základných oblastí, aby sme rozšírili naše portfólio produktov, čo môže dočasne zvýšiť náklady.

Očakávame, že výraznejšie zacielená obchodná stratégia významne zvýši ziskovosť už v roku 2018. Veríme, že po roku 2018 minimálne zdvojnásobíme základnú prevádzkovú maržu, dosiahnutú v roku 2016.

Prognózy budúceho vývoja

 • Očakávame, že trendy v našom odvetví a obchodný mix u mobilného vysokorýchlostného pripojenia z roku 2016 pretrvajú aj v roku 2017.
 • Očakávame, že trh so zariadeniami pre rádiové prístupové siete (RAN) v amerických dolároch v roku 2017 poklesne o 2–6 %.
 • Už skôr oznámené predĺženie zmluvy o manažovaných službách v obmedzenom rozsahu v Severnej Amerike medziročne zníži tržby za druhý a tretí štvrťrok roku 2017.
 • V dôsledku riešenia problematiky málo výkonných podnikov v segmente Manažované služby a optimalizáciou ponuky v segmente Zavádzanie sietí očakávame zníženie celoročných tržieb vo výške až 10 miliárd švédskych korún do roku 2019.
 • Základné príjmy z predaja práv k duševnému vlastníctvu v súčasnosti dosahujú približne 7 miliárd švédskych korún ročne.
 • Náklady na reštrukturalizáciu na rok 2017 sa odhadujú na 6–8 miliárd švédskych korún.

 

Ericsson

Všetky autorove články
Ericsson

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať