Samsung_04 Samsung_04 Samsung_04 Advertisement

Zraziť chodca alebo to stočiť do priekopy? Etika a právny rozmer autonómnych automobilov

1

Napriek tomu, že v niektorých štátoch USA (Nevada a Kalifornia) sú prototypy autonómnych automobilov testované už v bežnej premávke, s ich použitím sa vynára množstvo právnych aj etických otázok. V tomto článku poukazujeme na najvýznamnejšie otvorené otázky.

Možnosť používať samojazdiace vozidlo na Slovensku

Zákon o cestnej premávke je koncipovaný tak, že ukladá množstvo povinností práve vodičovi vozidla, a to od všeobecných povinností (napr. venovať sa plne riadeniu vozidla a sledovať situáciu v cestnej premávke) až po pravidlá cestnej premávky (napr. vodič je povinný na vozovke alebo v jazdnom pruhu jazdiť vpravo a pod.) Zákon teda zatiaľ nie je na plnoautomatizované vozidlá uspôsobený.

Aj úprava cestnej premávky v medzinárodnom práve vo Viedenskom dohovore o cestnej premávke z roku 1968, ktorý bol ratifikovaný 73 štátmi vrátane Slovenskej republiky, je prispôsobená stavu, kde má každé vozidlo svojho vodiča. V článku 8 dohovor ustanovuje, že „každé pohybujúce sa vozidlo alebo kombinácia vozidiel musí mať vodiča“ a „každý vodič musí byť v každom čase schopný ovládať svoje vozidlo“. V marci 2014 bol schválený dodatok k Viedenskému dohovoru, podľa ktorého „systémy, ktoré ovplyvňujú spôsob jazdy vozidla, ako aj iné systémy, ktoré môžu byť vypnuté alebo umožňujú prejsť na ručné ovládanie vodičom“, sú v súlade s článkom 8. Aj v znení tohto dodatku však stále musí mať vozidlo vodiča.

V súvislosti s budúcim použitím autonómnych vozidiel na Slovensku bude treba pristúpiť k novelizácii zákona o cestnej premávke (prípadne takáto novelizácia môže vyplynúť z povinnosti implementovať legislatívu EÚ po jej prijatí).

Zodpovednosť za škodu

Jedna zo zásadných právnych otázok je zodpovednosť za škodu, resp. ujmu na zdraví (či živote) spôsobenú autonómnym automobilom. Takáto škoda môže byť spôsobená tretím stranám alebo posádke vozidla.

Zo strany niektorých výrobcov sa ozývajú mediálne vyhlásenia, že budú akceptovať režim objektívnej zodpovednosti, v ktorom za škodu spôsobenú vozidlom v autonómnom móde nesie zodpovednosť výrobca. Podľa nášho názoru by práve zodpovednosť výrobcu bola riešením, ktoré pomôže k masovému rozšíreniu samojazdiacich áut. Prevziať na seba takúto zodpovednosť na strane výrobcu je však obrovská zodpovednosť, pričom sa dá predpokladať, že nie všetky automobilky budú na tento krok rovnako pripravené. Do úvahy teda prichádza možné odstupňovanie zodpovednosti podľa miery samostatnosti technologického riešenia a významná bude aj otázka poistenia týchto rizík na strane výrobcov.

Ani režim zodpovednosti výrobcu sa nebude uplatňovať v každom prípade. Ak dôjde k zanedbaniu zo strany vodiča (napr. vynechanie povinného updatu softvéru, resp. iných podmienok stanovených výrobcom), zodpovednosť by mal znášať sám vodič.

V kontexte európskeho práva by sa na takúto škodu mohol vzťahovať zodpovednostný režim osobitnej zodpovednosti za škodu spôsobenú chybným výrobkom, podľa ktorej výrobca zodpovedá za škodu spôsobenú chybným výrobkom na zdraví alebo na živote poškodeného alebo na veci inej, ako je chybný výrobok, pričom výrobok sa považuje za chybný, ak nezaručuje bezpečnosť jeho užitia alebo použitia, ktorú možno od neho odôvodnene očakávať. Jedno z legislatívnych riešení by bolo rozšírenie aplikácie tejto právnej úpravy aj na autonómne vozidlá spolu so systémom včasného varovania v prípade výskytu chýb.

Poistenie samojazdiacich vozidiel

So zodpovednosťou za škodu úzko súvisí aj problematika poistenia vozidiel. Ak sú majitelia autonómnych vozidiel v súčasnosti neistí, do akej miery a či vôbec zodpovedajú za škodu spôsobenú vozidlom v autonómnom móde, poisťovne sú ešte viac neisté, ako poisťovať proti takémuto riziku. Keďže zatiaľ neexistuje štatistika nehodovosti autonómnych vozidiel, nie je ani jasné, či je poistné riziko vyššie alebo nižšie než pri vozidle riadenom vodičom, a ani to, či je pri určitej skupine (napr. mladiství vodiči) riziko vyššie.

Sme toho názoru, že práve produkt povinného zmluvného poistenia (PZP) by sa vo všeobecnosti mal uplatniť ako nástroj na riešenie nehôd spôsobených autonómnymi vozidlami, ale pravdepodobne s možným regresom poisťovne voči výrobcovi, resp. subjektu, ktorý túto zodpovednosť na seba prevzal (napr. výrobca komponentu či systému). Domnievame sa, že cena takéhoto PZP môže byť (najmä na začiatku) významne vyššia než pri bežných automobiloch.

Trestnoprávna zodpovednosť

Kto bude niesť trestnoprávnu zodpovednosť, ak pri nehode dôjde k zraneniu alebo úmrtiu osôb? Keďže trestné právo je založené na princípe subjektívnej zodpovednosti (zavinenie), na naplnenie niektorej zo skutkových podstát trestných činov proti životu a zdraviu treba aspoň nedbanlivostné zavinenie vodiča. V prípade vozidiel jazdiacich v autonómnom režime je však preukázanie zavinenia komplikované. Bude sa posudzovať situácia, keď vodič neprebral kontrolu nad vozidlom, aby nehode zabránil, pričom takejto nehode bolo objektívne možné zabrániť, za nedbanlivostné konanie na strane vodiča? Bude platná legislatívna požadovať, aby aj trestnú zodpovednosť prevzal výrobca? Otázky tohto charakteru objasní zrejme až prax. Predpokladáme však, že osoba vodiča (bez ohľadu na to, že použil samojazdiace vozidlo) bude prvá podozrivá zo spáchania trestného činu, a iba s použitím dostatočných dôkazov sa bude môcť zbaviť tejto zodpovednosti (čo otvára otázku čiernych skriniek známych z letectva a ich použitia v automobilovom priemysle).

Etická rovina

Hlavným etickým problémom sa zdá najmä diskutovaný katastrofický scenár (tzv. greater good scenario), v ktorom si algoritmus vozidla musí vybrať medzi objektmi v jeho ceste, ktorým sa však nevie vyhnúť, prípadne rozhodnúť sa pre kolíziu vozidla a ohrozenie pasažierov v prospech osoby, ktorá mu stojí v ceste. Aj keď málokto z vodičov bol v takejto situácii, je nepochybné, že ľudský mozog je schopný takéhoto výberu v extrémnej situácii. A takisto bude toho schopné aj autonómne vozidlo.

Je však morálne obhájiteľné, aby bol ľudský život a osud dieťaťa hrajúceho sa na ceste ponechaný na rovnicu algoritmu, ktorá nie je schopná empatie? A vôbec, čo urobí vozidlo, ak bude mať na výber istú smrť dieťaťa na ceste a istú smrť vodiča vozidla? Je ťažko predstaviteľné, že výrobcovia vozidiel by predávali zákazníkom vozidlo, ktoré zvolí ich smrť v danom prípade. Preto sa domnievame, že vozidlo si s najväčšou pravdepodobnosťou vyberie smrť dieťaťa. Je v takom prípade správne, že na ceste nebudú vodiči schopní uprednostniť svoju smrť pred smrťou dieťaťa? Aj keď ide o  hypotetické situácie, napriek tomu dobre ilustrujú etickú dilemu, s ktorou sa budú musieť vývojári vyrovnať.

Nazdávame sa, že z právnej stránky bude možným riešením zadefinovanie bežnej starostlivosti, resp. kategórie bežného (ľudského) šoféra a následne aplikovanie takejto kategórie aj na prax automatizovaného systému.

Ďalší spôsob, ako by sa dalo s touto dilemou vyrovnať, by mohla byť možnosť naprogramovať každé vozidlo podľa svojho majiteľa. Komplexným psychotestom by majiteľ vozidla mohol odhaliť, ako by sa v danej situácii zachoval, a jeho spôsob vyrovnania sa so situáciou by bol prenesený na vozidlo. Možno v budúcnosti bude identita mysle človeka a stroja uchopiteľná aj z hľadiska zavinenia. Zároveň by tým automobilky mohli preniesť zodpovednosť na majiteľa.

Počas prípravy tohto príspevku navyše svet obletela správa o prvej tragickej nehode autonómneho vozidla, ktorá sa stala v USA. NHTSA, americký úrad pre cestnú bezpečnosť, začal okamžite skúmať funkciu autopilota vo vozidlách Tesla, ktorá sa stále nachádza v beta verzii. Bude zaujímavé pozorovať dosah tohto vyšetrovania na prax. 

Viliam Myšička, Jakub Berthoty a Marko Ernek, Kinstellar

Názory prezentované v tomto článku sú názormi jeho autorov a nepredstavujú právne poradenstvo.

autonomne auto etika

1 komentár

Haha reakcia na: Etika a právny rozmer autonómnych automobilov

26.7.2016 08:07
Zaujimave ake su to problemy len preto ze je toto vyuzitie it potlacane - kedze velke inovácie prináša mozno len elon musk, kt.je nočnou morou fowilneho priemyslu. Samozrejme je rozdiel medzi vsednym automobilom a teslou kt. dokaze reagovat hned a na vsetko s okamzitym spätným chodom 700koni, a pri jej schopnostiach je mozne ze pribudne aj jazda po strane na 2 pneu.
Reagovať

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať