Festival AMAVET má už 25 rokov

Tlačové správy
0

Súčasť otvorenia Týždňa vedy a techniky na Slovensku

Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) vás pozýva na jubilejné finále súťaže – 25. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET 2022. Podujatie sa uskutoční v dňoch 7. a 8. novembra 2022 v Zážitkovom centre vedy Aurelium, na Bojnickej ulici č. 3 v Bratislave. Otvorenie festivalu AMAVET bude súčasťou otvorenia 19. ročníka Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktoré sa uskutoční v pondelok 7. novembra o 10:00 h.

Na finále súťaže stretnete desiatky mladých ľudí – žiakov základných a najmä stredných škôl, ktorí sa vo svojom voľnom čase neúnavne venovali tvorbe vedátorských projektov a postúpili z krajských kôl súťaže na celoslovenské finále do Bratislavy.

Viac ako 70 žiakov bude prezentovať počas festivalu 55 projektov v rôznych vedeckých oblastiach. Niektoré vedátorské projekty sú aj z oblasti spoločenských vied. Napríklad dvojicu súťažiacich Daniela Duplinského a Slávku Jakubišinovú zo SPŠ dopravnej v Košiciach zaujímal prínos donáškových služieb. Vysvetľujú zmysel ich projektu: „Máme za sebou obdobie pandémie COVID-u, keď sme sa učili z domu, ale aj mnohé tovary a služby sme si objednávali elektronicky. Niektoré obchodné a reštauračné prevádzky sa premenili na doručovacie – donáškové služby. Zaujímalo nás, či sa po skončení obmedzení vrátime k pôvodným návykom a doručovacie služby zaniknú, alebo naopak sa budú ešte rozvíjať. Ako to ovplyvní ich podnikanie. Svoj projekt sme preto zamerali na donáškové služby v Košiciach a ich prínos a využívanie. Osobitne nás ako študentov SPŠ dopravnej zaujímal aj prínos k ochrane životného prostredia, pretože väčšina týchto služieb je zameraná na doručovanie bicyklami, kolobežkami alebo pešo. Nezanedbateľná je, okrem zárobku, pre študentov pracujúcich pre donáškové firmy aj ich zlepšená kondícia. Počas Týždňa mobility v septembri 2022 sme urobili prieskum medzi spolužiakmi, ale aj pomocou stránok a aplikácií jednotlivých donáškových služieb sme zisťovali skutočný stav.“

Klára Bauerová a Viktória Hasarová z Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša v Prešove sa venovali vplyvu faktorov na nosnosť vajec kury domácej v domácom chove. „Kura domáca je jedným z najrozšírenejších doma chovaných zvierat. Cieľom projektu bolo porovnať vplyv vonkajších faktorov ako napríklad potrava, počasie, fázy Mesiaca, vnútro-druhové a medzidruhové vzťahy, typ výbehu na nosnosť sliepok. Porovnávali sme počet znesených vajec, hmotnosť vajec, sfarbenie a celkový vzhľad v našich dvoch domácich chovoch - Veľký Šariš a Malý Šariš. Kura je našim domácim miláčikom už štvrtý rok, vďaka čomu sme mohli vyhodnotiť dlhodobo ich správanie. Pre nás obe je kura viac domácim miláčikom ako zvieraťom chovaným na hospodárske účely, a aj preto sme sa rozhodli sprístupniť informácie o nej širokej verejnosti.“

Celoštátne finále je pre mladých vedátorov výbornou príležitosťou konzultovať svoje projekty s vedeckými kapacitami Slovenska, ktorí sú členmi odbornej hodnotiacej komisie. Pre tých najlepších to je odrazový mostík na rôzne vedátorské súťaže po celom svete. Odbornými garantmi súťaže sú slovenské univerzity a Slovenská akadémia vied.

Podujatie podporili Hlavní partneri súťaže Nadácia Allianz a SEPS.

Program podujatia:

7.11.2022 9:00 – 17:30 Prezentácie súťažných projektov žiakov pre verejnosť, hodnotenie projektov

8.11.2022 9:00 – 11:30 Science talks

8.11.2022 13:00 – 14:00 Vyhlásenie výsledkov

Mgr. Dávid Richter, výkonný riaditeľ FVAT

___________________________________________________________________________

Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) - Laureát Ceny za vedu a techniku 2018 v kategórii Popularizátor vedy - je záujmové občianske združenie, ktoré funguje na princípe neziskovej organizácie už 32 rokov! Združuje 4.000 aktívnych členov v 55-tich kluboch po celom Slovensku, ktoré pozitívne ovplyvňujú ich budúcu profesiu. Počas svojej existencie stál pri zrode mnohých úspešných projektov, ktoré sú zamerané na neformálne vzdelávanie mladých ľudí a naďalej prináša inšpirácie a rozvíja mladé talenty, podporuje dobré nápady a pomáha získavať hodnotné skúseností. Kluby pracujú v oblasti astronómie, robotiky, informatiky, biotechnológie, vied o zemi a v rôznych iných vedných disciplín. Medzi hlavné aktivity patria organizovanie Festivalu vedy a techniky AMAVET, Festival štyroch živlov AMAVET, interaktívna konferencia Junior Internet, Cesty za vedou - do vedeckých inštitúcií, letné tábory, Zvedaví vedci, Anjeli deťom, seminár LaBáK.

Od apríla 2018 je AMAVET „Centrum ďalšieho vzdelávania vedátorov“ (CVV). Projekt v rámci Operačného programu Ľudské zdroje napĺňa ambíciu 30-ročných skúsenosti Asociácie pre mládež, vedu a techniku v oblasti neformálneho vzdelávania podieľať sa na rozvoji  potenciálu mladých ľudí v oblasti vedy a techniky. Cieľom projektu CVV je zvýšenie záujmu mladých ľudí o prírodné a technické vedy a rozvoj ich kľúčových kompetencií pre lepšie uplatnenie sa na trhu práce.

V roku 2018 sa AMAVET aktívne zapojil do procesu zvýšenia digitálnej gramotnosti na Slovensku. Začal spolupracovať s IT Asociáciou Slovenska a stal sa aj členom Digitálnej koalície. AMAVET spolupracuje so slovenskými univerzitami, Slovenskou akadémiou vied, strednými a základnými školami, Združením Slovenských vedecko-technických spoločností a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. V AMAVET-e pracuje množstvo dobrovoľníkov z radov vedcov, vysokoškolských a stredoškolských učiteľov a študentov.

Od roku 2019 bol AMAVET riešiteľom projektu „Inovácia poznatkov k prosperite – budovanie a posilňovanie medzisektorovej participácie s dôrazom na rozvoj potenciálu mládeže menej rozvinutých regiónov v oblasti vedy a techniky“,  ktorý bol schválený v rámci výzvy Ministerstva vnútra SR Operačného programu Efektívna verejná správa - Občianska informovanosť a participácia - Menej rozvinutý región SR. Celý projekt je orientovaný na oblasť verejnej správy a jej zefektívnenie s cieľom podpory štúdia a vzdelávania mladých ľudí v oblasti vedy a techniky.

AMAVET má široké spektrum medzinárodnej spolupráce. Je členom mládežníckej organizácie MILSET (Mouvement International pour le Loisir Scientifique Technique) so sídlom v Paríži. V rámci členstva rozvíja spoluprácu s podobnými asociáciami v Nemecku, Belgicku, Španielsku, Maďarsku, Českej republike, Poľsku, vo Francúzsku a aj v mimoeurópskych krajinách.

Viac na www.amavet.sk.

AMAVET

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať