NICEBOY_112021 NICEBOY_112021 NICEBOY_112021

IFS aplikácie pomáhajú zvýšiť efektivitu v BME

0

Koncom roku 2011 zaviedol strojársky podnik Banská mechanizácia a elektrifikácia Nováky (BME), odštepný závod Hornonitrianske bane zamestnanecká, a. s., IFS aplikácie pre riadenie a evidenciu výroby. Nové ekonomické podmienky, potreba konkurencieschopnosti aj vyššie dopyty po včasných dodávkach opráv banských strojov, aj rozvoj a výroba ďalších mechanizmov pre bezpečnosť banskej prevádzky podnietili vedenie závodu k rozhodnutiu zvýšiť úroveň vlastného vývoja výrobkov a presadiť sa v náročnom prostredí na trhu s banskou a strojárskou výrobou.

„Zaistenie kvality a plnenia termínov dodávok nie je v súčasnosti možné bez efektívneho nástroja na plánovanie a riadenie výroby. Neodmysliteľnou súčasťou tohto procesu je aj presná evidencia výroby," hovorí Róbert Hraňo, riaditeľ závodu BME. „Preto sme pri výbere dodávateľa informačného systému uprednostnili silného partnera a taký systém, ktorý patrí k svetovej špičke v riadení podnikových procesov, a to najmä v prostredí zákazkovej výroby."
V spoločnosti BME nasadili komplexný informačný systém IFS aplikácie, ktorý v oblasti výrobných činností zjednotil procesy prípravy, plánovania a riadenia výroby, a to aj vo väzbe na ostatné podnikové procesy. Zavedením modulu IFS výroba došlo v prvej fáze k podpore procesu plánovania a riadenia výroby - resp. montáže na zákazku (ATO/MTO). Nasledovala požiadavka na rozšírenie doteraz využívaného modulu evidencie výroby, ktoré umožnilo viesť záznamy o realizáciách súbežných výrobných operácií vrátane rozpočítania celkového zadaného času medzi zaznamenané operácie a pracovníkov, sledovať údaje o priebehu prác na dlhodobých operáciách (zváranie, sťahovanie), vedenie záznamov o vykonaných prácach pri opravách banských strojov a zariadení podľa objednávok vygenerovaných v aplikačnom module Servis a v neposlednom rade zaistenie komplexnej evidencie výroby.

Evidencia sa spracováva prostredníctvom terminálov, ktoré boli prispôsobené na hlásenie všetkých aj špecifických typov činností. Záznam môže do systému zadať pracovník, ktorý výrobnú operáciu realizoval, prípadne jeho priamy nadriadený. Výhodou je, že jednotliví pracovníci pristupujú do evidencie pod svojím prístupovým kódom a po zadaní záznamu do systému majú okamžite možnosť kontroly výsledkov priamo na termináli zobrazením denného alebo mesačného prehľadu nahlásených výkonov.

Posledným krokom v celom procese je kontrola zadaných záznamov o výrobe a ich autorizácia nadriadenými pracovníkmi výroby. Dáta následne vstupujú do výpočtu podkladov pre mzdy.
Hlavnými prínosmi informačného systému IFS aplikácie v závode BME sú najmä rýchle, presné a aktuálne informácie o priebehu výroby a možnosť ich spracovania priamo pracovníkmi vo výrobe, kompletná evidencia vykonaných činností, denná kontrola a autorizácia vykonaných činností, sledovanie výkonových noriem a produktivity práce, riadenie procesu zmien a nezhôd vo výrobe a možnosť stanovenia objektívnych nákladov a výnosov konkrétnej objednávky ihneď po výrobe.

„Naším cieľom je v súčasnosti zavedenie zmien v operatívnom plánovaní výrobného procesu, elektronickom prideľovaní operácií a odbúranie tlače pracovných lístkov na evidenciu výroby. IFS aplikácie nám poskytujú neustále nové možnosti na skvalitňovanie procesov riadenia a zefektívňovanie výroby, a tým podporujú aj našu stratégiu zvyšovania konkurencieschopnosti na trhu," dodáva Róbert Hraňo, riaditeľ BME.

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať