PANASONIC PANASONIC PANASONIC

Kvalifikáciu už môžete získať nielen v škole, ale aj u odborníkov z praxe

1

Nové technológie a výrobné procesy, globálne výzvy ako pandémia, migrácia alebo klimatická zmena a mnoho iných faktorov majú obrovský vplyv na trh práce. Pri súčasnej rýchlosti pokroku je čoraz náročnejšie spĺňať ciele udržateľného rozvoja ekonomiky a celej spoločnosti bez schopnosti pružného reagovania na potreby pracovného trhu. Jedna z ciest, ktorá sa v tomto smere otvára, je vybudovanie funkčného a efektívneho systému overovania kvalifikácií, ktorého pilotná fáza práve prebieha v rámci Národného projektu Systém overovania kvalifikácií v Slovenskej republike.

Analýzy trendov trhu práce nám dlhodobo ukazujú, že dostupnosť učebných a študijných odborov a štruktúra absolventov škôl do značnej miery nezodpovedajú potrebám zamestnávateľov. Veľký podiel ekonomicky aktívnych osôb pracuje v inej profesii, ako sa pripravovali v rámci školského vzdelávania. Praxou však získavajú nové vedomosti a nadobúdajú ďalšie zručnosti a kompetencie. No vprípade zmeny zamestnávateľa im ako doklad ozískaní kvalifikácie ostáva len pôvodné vysvedčenie, diplom alebo výučný list. Systém overovania kvalifikácií má ambíciu prispieť k riešeniu práve tohto problému a umožniť každému, kto disponuje potrebnými vedomosťami, zručnosťami a kompetenciami, aby si ich dal overiť bez toho, aby musel absolvovať vzdelávací kurz alebo sa vrátil do školy. Stačí splniť základné podmienky a nechať sa ohodnotiť skúšobnou komisiou.

Príprava autorizovaných osôb

Štátny inštitút odborného vzdelávania v rámci projektových aktivít zastrešuje odbornú prípravu autorizovaných osôb – budúcich členov skúšobných komisií – na výkon tejto zodpovednej úlohy. Odborníci, ktorí majú záujem vykonávať činnosť autorizovanej osoby, musia absolvovať program odbornej prípravy zložený z dvoch častí, vďaka ktorému získajú vedomosti, zručnosti a kompetencie potrebné na vykonávanie činnosti autorizovanej osoby – člena skúšobnej komisie, ktorý bude hodnotiť uchádzačov o overenie kvalifikácie.

Prvé vyškolené autorizované osoby hodnotia prípravu veľmi pozitívne. Jeden z úspešných absolventov pán Vrbenský, ktorý získal osvedčenie na výkon autorizovanej osoby v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel, sa vyjadril takto: „Program odbornej prípravy nám nastavil požiadavky na člena skúšobnej komisie, ako aj procesy hodnotenia a overovania kvality, preto si myslím, že uľahčí prácu autorizovanej osoby.“ Takisto pán Fedor, ďalší z expertov, ktorí sa zapojili do prípravy, nešetril slovami spokojnosti s priebehom vzdelávania: „Program odbornej prípravy, ktorý som absolvoval, hodnotím na výbornej úrovni, práca lektorov, otázky a celý priebeh boli bezproblémové, hodnotím to pozitívne. Vybrané aspekty efektívnej komunikácie by nám mali pomôcť pri nadobudnutí poznatkov, správne formulovať otázky, základné pojmy a princípy argumentácie a andragogiky.“

Po sérii prvých úspešných školení zameraných na prípravu budúcich členov skúšobných komisií sa Národný projekt Systém overovania kvalifikácií v Slovenskej republike dostáva do fázy pilotného overovania skúšok pre uchádzačov o overenie kvalifikácie na vybraných autorizovaných inštitúciách. 

Cieľ na najbližšie obdobie je teda jasný: pokračovať v dobre nastavenej práci a vyškoliť autorizované osoby pre všetkých 24 zapojených sektorov národného hospodárstva, aby sa každý uchádzač o overenie kvalifikácie v rámci pilotného overovania mohol prezentovať pred pripravenou a odborne zdatnou komisiou. To prispeje nielen k celkovej kvalite nastavovania systému overovania kvalifikácií, ale hlavne pomôže zamestnávateľom pri získavaní kvalifikovaných pracovníkov.

                                                                 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a  Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 
www.esf.gov.sk, www.ludskezdroje.gov.sk, www.minedu.gov.sk

 

Úvodné foto zdroj: Freepik / freepik.com

Špeciálny projekt

 

Službu porovnania cien produktov zabezpečuje portál Pricemania.sk
Zobrazit Galériu

1 komentár

Ono, neoplatí sa tu všeobecne asi moc hnať vpred, lebo ťa zabijú. reakcia na: Kvalifikáciu už môžete získať nielen v škole, ale aj u odborníkov z praxe

19.9.2022 19:09
U nás vo firme sa nikomu nechcelo spolupracovať s druhými. Tak nám menežér prikázal sedieť ako teliatka na svojich miestach a nič sa nepýtať kolegov, ani neísť k ich pc. Lebo, že ich príliš kontroluješ. :-D Dal som výpoveď a tí hlupáci tam sedia dodnes a berú plat. Sám toho moc nenarobíš, Slovensko je všeobecne, že zlý team a jednotlivec to tu sám neutiahne. Vďaka takýmto brzdám krachuje celá zem. Lebo, že aby si sa náhodou nepriučil v teame viac ako smieš vedieť. :-D
Reagovať

Pridať komentár