NICEBOY_102021 NICEBOY_102021 NICEBOY_102021

Linux / VMware/IV / 41. časť

0

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál

Ten­to­raz sa za­me­ria­me na sprá­vu fy­zic­ké­ho po­čí­ta­ča (host), ako aj na sprá­vu hos­ťo­va­ných vir­tuál­nych stro­jov (guests = VM). Pô­vod­ne som tú­to časť se­riá­lu plá­no­val vy­užiť čis­to na opis sprá­vy VM. Pri príp­ra­ve člán­ku a tes­to­va­ní jed­not­li­vých mož­nos­tí pros­tre­dia som však na­ra­zil na ur­či­tý prob­lém a je­ho kon­krét­ne rie­še­nie, čo po­dstat­ne ov­plyv­ni­lo môj ná­zor na pro­duk­ty fir­my VMware.

Prob­lé­mo­vé VMware?

Po­dľa všeo­bec­ných pred­pok­la­dov by nám ma­lo naj­nov­šie sta­bil­né jad­ro Li­nuxu so všet­ký­mi je­ho sys­té­mo­vý­mi ak­tua­li­zá­cia­mi za­bez­pe­čiť mi­ni­mál­ne prob­lé­my pri in­šta­lá­cii no­vých ap­li­ká­cií, a ak aj nie, as­poň má­me is­to­tu, že náš sys­tém má mi­ni­mál­ne bez­peč­nos­tné di­ery. V prí­pa­de VMware to­to tvr­de­nie nep­la­tí a exis­ten­cia naj­nov­šie­ho sys­té­mo­vé­ho sof­tvé­ru nez­na­me­ná men­ší po­čet prob­lé­mov. Po­čas príp­ra­vy toh­to člán­ku to­tiž môj Li­nux po­mo­cou auto­ma­tic­kých ak­tua­li­zá­cií nain­šta­lo­val no­vé jad­ro 2.6.32.11-99.fc12.i686.PAE, čím sa za­ča­li prob­lé­my.

Ba­lík VMware-server-2.0.2-203138.i386 pri sna­he o spus­te­nie ozná­mil, že nain­šta­lo­va­né mo­du­ly nie sú prip­ra­ve­né pre no­vé jad­ro, a po­ža­do­val ich re­kom­pi­lá­ciu. Ho­ci som mi­nu­le klad­ne hod­no­til bez­prob­lé­mo­vú in­šta­lá­ciu ce­lé­ho ba­lí­ka, te­raz mu­sím tvr­diť pres­ný opak. VMware sa nie a nie pris­pô­so­biť no­vé­mu jad­ru. Hlá­se­né chy­by kom­pi­lá­cie som dal do sú­vi­su buď s ne­ko­rek­tným kó­dom v prek­la­da­ných zdro­jo­vých sú­bo­roch VMware, ale­bo som pred­pok­la­dal, že hla­vič­ko­vé sú­bo­ry môj­ho no­vé­ho jad­ra neob­sa­hu­jú všet­ky po­ža­do­va­né de­fi­ní­cie.

Ap­li­ká­cia via­ce­rých „za­ru­če­ne“ dob­rých po­stu­pov, náj­de­ných na inter­ne­te, sa­moz­rej­me, za­kaž­dým zly­ha­la. Po­mo­hol až po­stup od is­té­ho ru­mun­ské­ho sof­tvé­ro­vé­ho nad­šen­ca (http://ra­du.co­tes­cu.com), kto­rý po­nú­kol zá­pla­tu (patch) spo­ľah­li­vo fun­gu­jú­cu aj na mo­jom po­čí­ta­či. Ten­to člo­vek, kto­rý zrej­me vie, čo ro­bí, pre­to­že je­ho zá­pla­ta nao­zaj fun­go­va­la, má vo svo­jom blo­gu uve­de­né: „I pre­fer not to was­te ti­me with VMware’s bad co­ded pro­ducts.“ Slo­ven­ský prek­lad znie: „Rad­šej ne­bu­dem mr­hať svoj čas na zle nap­rog­ra­mo­va­né pro­duk­ty VMware.“ Mys­lím, že prá­ve ten­to ci­tát pres­ne de­fi­nu­je mo­je skú­se­nos­ti s VMware.

Sprá­va VM v rám­ci pros­tre­dia VMware Server­a Ma­naž­ment VMware Server­a pre­bie­ha ces­tou inter­ne­to­vé­ho preh­lia­da­ča v tzv. VMware Infra­struc­tu­re (VI) Web Ac­cess. Po­mo­cou tej­to kon­zo­ly sme schop­ní us­ku­toč­niť všet­ky čin­nos­ti po­treb­né pri kaž­do­den­nom vy­uží­va­ní VMware. V pr­vom ra­de v nej vy­tvá­ra­me no­vé VM, na kto­ré nás­led­ne in­šta­lu­je­me po­ža­do­va­ný ope­rač­ný sys­tém. Ok­rem príp­ra­vy a vy­uží­va­nia no­vých VM mô­že­me v rám­ci kon­zo­ly VI spus­tiť tie­to prí­ka­zy:

1. pri­dať/zru­šiť VM v tzv. in­ven­tá­ri (in­ven­to­ry) – in­ven­tár ob­sa­hu­je všet­ky VM, kto­ré sme vy­tvo­ri­li, resp. pri­da­li z iné­ho VMware pros­tre­dia (vrá­ta­ne VM prís­tup­ných na sie­ti),
2. pri­dať/zru­šiť dis­ko­vý pries­tor (da­tas­to­re) na uk­la­da­nie úda­jov jed­not­li­vých VM,
3. zme­niť veľ­kosť pa­mä­te, kto­rú po­nú­ka fy­zic­ký po­čí­tač svo­jim VM, de­fi­no­vať, akým spô­so­bom VM vy­uží­va­jú tzv. swap­ping, a umož­niť VM vy­uží­vať sním­ko­va­nie (snap­shots),
4. nas­ta­viť auto­ma­tic­ký štart/stop VM v sú­vis­los­ti so štar­tom a za­sta­ve­ním fy­zic­ké­ho po­čí­ta­ča.

Obr. 1 Mož­né prí­ka­zy na sprá­vu fy­zic­ké­ho po­čí­ta­ča po­mo­cou kon­zo­ly VI

Na sprá­vu VM mož­no v rám­ci kon­zo­ly VI vy­užiť nas­le­du­jú­ce prí­ka­zy:

1. naš­tar­to­vať/vy­pnúť vy­bra­ný VM (Po­wer On, Po­wer Off),
2. pri­dať, resp. spra­vo­vať har­dvér kon­krét­ne­ho VM (Add Hardware),
3. vy­ro­biť sním­ku (snap­shot) vy­bra­né­ho VM, kon­fi­gu­ro­vať VM (Con­fi­gu­re VM) – tý­mi­to prí­kaz­mi sa bu­de­me za­obe­rať na­bu­dú­ce,
4. vy­ro­biť zá­stup­cu VM – URL na pria­my prís­tup na kon­zo­lu VM z inter­ne­to­vé­ho preh­lia­da­ča.

Obr. 2 Mož­né prí­ka­zy na sprá­vu vir­tuál­nych po­čí­ta­čov po­mo­cou kon­zo­ly VI

Na­bu­dú­ce…

Na­bu­dú­ce sa bliž­šie po­zrie­me na mož­nos­ti kon­fi­gu­rá­cie VM a na zá­klad­né dru­hy sie­ťo­vých pri­po­je­ní VM. Uká­že­me si, ako mož­no jed­no­duc­hým spô­so­bom pre­ná­šať úda­je med­zi fy­zic­kým po­čí­ta­čom a VM.

Zobrazit Galériu

Marek Sopko

Všetky autorove články
Linux

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať