PANASONIC PANASONIC PANASONIC

MF zverejnilo dve výzvy na informatizáciu za 54 mil. eur

Informatizácia
0

Ministerstvo_financii_Miklos.jpg Ministerstvo financií zverejnilo ďalšie dve výzvy v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) v celkovej výške takmer 54 mil. eur. V prvej prioritnej osi programu je tak aktuálne zverejnených už desať výziev, na ktoré je vyčlenených takmer 237 mil. eur vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH). Výzvy v prvej prioritnej osi OPIS-u sú zamerané na elektronizáciu verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, pričom dovedna má Slovensko na tieto projekty k dispozícii prostriedky zo štrukturálnych fondov vo výške 880 mil. eur.

Rezort financií aktuálne zverejnil výzvu na projekt integrovaných obslužných miest. Tieto miesta majú zlepšiť a sprístupniť služby štátnej správy občanom, keďže tí si budú môcť vybaviť všetky potrebné záležitosti pri jednej návšteve integrovaného obslužného miesta. Na vybraných miestach si tak ľudia budú môcť v budúcnosti vybaviť napríklad výpis z katastra nehnuteľností, obchodného registra či registra trestov. Celková alokácia na tento projekt predstavuje 18,5 mil. eur vrátane DPH, pričom dátum uzávierky je 22. máj tohto roka.

Druhá výzva sa týka projektu Centrálne služby dátového centra pre elektronizáciu verejnej správy. Jeho hlavným cieľom je poskytovať IT služby orgánom štátnej správy v takom rozsahu, ktorý ich odbremení od starostlivosti o ich IT zdroje, ako je nákup potrebných zariadení, pravidelný update softvéru a upgrade hardvéru atď., a zároveň im umožní znížiť náklady na informačné a komunikačné technológie. Základom je prenesenie starostlivosti o IT prevádzku a infraštruktúru na štátnu organizáciu DataCentrum, ktorá plní funkciu informačného centra pre rezort financií. DataCentrum bude zároveň zabezpečovať úlohu záložného výpočtového strediska pre organizácie štátnej správy, ktoré tak nebudú musieť budovať vlastné záložné lokality. Dovedna je na projekt vyčlenená suma vo výške 35,4 mil. eur vrátane DPH, pričom uzávierka je do 10. mája tohto roka.

Pridať komentár