SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement

Monitorovanie čistoty ovzdušia

0
Jeden z hlavných cieľov koncepcie inteligentného mesta je dosiahnutie maximálnej možnej kvality života jeho obyvateľov. Kľúčový atribút je zdravé životné prostredie, predovšetkým kvalita ovzdušia. Tá spôsobuje problém hlavne vo veľkých mestách s prehustenou dopravou a v mestách s priemyselnou infraštruktúrou produkujúcou emisie. Vplyv na ľudské zdravie Znečistenie ovzdušia je vážny environmentálny a sociálny problém, ktorý má na ľudské zdravie priamy aj nepriamy vplyv. Priamy vplyv má vzduch, ktorý dýchame, a zároveň kvalita ovzdušia vplýva na ľudské zdravie nepriamo cez súvisiace ekosystémy, predovšetkým prostredníctvom príjmu vody a potravy. Sociálny a ekonomický vplyv znečisteného ovzdušia v praxi znamená zvýšenie nákladov na zdravotnú starostlivosť a zníženie produktivity počas pracovnej neschopnosti. Kvalitu ovzdušia priamo aj nepriamo ovplyvňuje viac faktorov. Doprava je zdrojom exhalátov a podľa konkrétnych okolností aj zdrojom prašnosti. Nepriamo na kvalitu ovzdušia pôsobí aj ...

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať