ACER_november Advertisement ACER_november Advertisement ACER_november Advertisement

Obchodná analytika a analytika plánovania na posilnenie konkurencieschopnosti

0

Špeciálny projekt

Až 58 % stredných a veľkých firiem využíva na tvorbu plánov a rozpočtov tabuľkové aplikácie. Navyše v mnohých prípadoch viazne komunikácia, koordinácia a spolupráca medzi organizačnými zložkami a ďalšími zainteresovanými stranami. Jediné riešenie, ako zvýšiť efektivitu, je prejsť na integrované obchodné plánovanie s využitím moderných analytických a plánovacích nástrojov využívajúcich umelú inteligenciu. Aby firmy uspeli v konkurenčnom boji, musia zodpovední manažéri predovšetkým pochopiť, čo sa v ich firme deje, prečo sa to deje, a následne plánovať v krátkodobom, strednodobom aj dlhodobom horizonte. Na úvod niekoľko názorných príkladov.

Spoločnosť Carhartt vyrába odolné pracovné a víkendové oblečenie a predáva prostredníctvom tradičného veľkoobchodného modelu. No pred niekoľkými rokmi mala problém pokryť neočakávaný rast dopytu a prišla o kľúčové príjmy. Zo situácie sa však poučila a pomocou prediktívnej analýzy na báze AI vytvorila algoritmy, ktoré zohľadňujú obrovské množstvo faktorov – od ekonomických ukazovateľov až po počasie – s cieľom generovať prognózy dopytu a automatizovať doplňovanie tovaru.

Novolex, jeden z lídrov v oblasti balenia potravín, zápasil s dlhými ročnými plánovacími cyklami a časom potrebným na koordináciu rôznych systémov spoločnosti. Prechodom na integrované plánovacie riešenie dokáže včas získať nielen presný prehľad o tom, čo sa deje v reálnom čase, ale aj výsledky analýz, ktoré odporučia najlepší postup na zvládnutie dynamicky sa meniaceho dopytu. Vďaka sofistikovanému plánovaniu bola firma schopná znížiť objem zásob približne o 16 %.

Jabil je globálna spoločnosť, ktorá podniká v 30 krajinách a dodáva rôzne komponenty pre viac než 300 firiem. Manažéri, ktorí majú na starosti plánovanie nielen na celofiremnej, ale aj na globálnej úrovni, potrebujú integrované plánovacie riešenie, poskytujúce transparentnosť a agilitu. Pomocou IBM Planning Analytics na báze technológie Watson vytvorili informačný panel analýzy marží, ktorý funguje na každej organizačnej úrovni. Lokálni manažéri si pochvaľujú, že tento nástroj im umožňuje vytvárať zostavy 25-krát rýchlejšie, ako keď to predtým robili manuálne v Exceli.

Objem údajov z technologických aj obchodných procesov a takisto od obchodných partnerov či zo sociálnych médií rastie exponenciálnym tempom, takže pretavenie týchto údajov na informácie je veľká výzva. Moderné riešenia Business Analytic a Planning Analytic to umožňujú, dokonca aj z neštruktúrovaných údajov pochádzajúcich z heterogénnych zdrojov. Zároveň firmám poskytujú podstatne rýchlejšie spracovanie a analýzu údajov. Oblasť pôsobnosti klasického Business Intelligence (BI) sa preto rozširuje o nové oblasti, hlavne optimalizáciu procesov a analýzu dát zo sociálnych médií v reálnom čase. 

V posledných desaťročiach nastal výrazný posun k samoobslužnej BI, takže manažéri už nie sú pri tvorbe jednoduchších analytických modelov odkázaní na špecialistov z IT oddelení. Tvorba modelov je však len pomyselná špička ľadovca. Až 70 % času zaberie príprava údajov. Firmy využívajúce klasické riešenia BI sú preto stále odkázané na IT oddelenia, prípadne väčšie firmy na dátových analytikov a vedcov, pretože treba riešiť predspracovanie heterogénnych údajov či tvorbu zložitejších modelov.

Na zefektívnenie podnikateľských aktivít a udržanie konkurencieschopnosti sú dôležité informačné technológie umožňujúce znalostnú automatizáciu pracovných a obchodných procesov. Kľúčové sú technológie a riešenia umožňujúce znalostnú automatizáciu obchodných procesov. Prieskumy ukazujú, že viac než 80 % firiem bez ohľadu na oblasť podnikania plánuje masívne investície do analytických nástrojov využívajúcich AI. Tieto sofistikované nástroje umožňujú predpovedať a optimalizovať výsledky a sami navrhnú a prípadne aj zrealizujú preferovaný postup. Pred implementáciou plánov možno scenáre otestovať a zistiť potenciálny vplyv navrhovaných rozhodnutí.

Business Analytic čiže obchodná analytika je súbor postupov, nástrojov a služieb automatizovanej analýzy údajov, ktoré manažérom pomôžu pochopiť procesy vo firme s cieľom zlepšiť rozhodovanie a pomôcť efektívne plánovať budúcnosť. Až 58 % stredných a veľkých firiem sa pri plánovaní a zostavovaní rozpočtu spolieha na tabuľkové riešenia typu Excel, ale tento proces je časovo náročný a náchylný na chyby.

Moderné riešenia typu Planning Analytics čiže analytika plánovania uľahčujú vytváranie efektívnych obchodných plánov, pretože operatívne reagujú na skutočnú výkonnosť podniku. Či už ide o podnikový plán, finančný plán, alebo plány jednotlivých oddelení, analytika plánovania poskytuje prehľad o historických údajoch, ktoré slúžia ako podklad pre súčasné plány a optimalizáciu pre budúcnosť. Firmy musia rozvinúť svoje stratégie plánovania tak, aby zahŕňali takzvané rozšírené plánovanie a analýzy (xP&A - xtended Planning and Analytics). V praxi to znamená vytvorenie jediného zdroja dátovej pravdy na zefektívnenie plánovania, riadenie výkonu a budovanie synergie v rámci celej firmy. Bez efektívnej komunikácie, koordinácie medzi jednotlivými organizačnými zložkami nemožno zlepšiť výkonnosť firmy. Integrovaný a kontinuálny prístup k podnikovému plánovaniu s vysokou zainteresovanosťou umožňuje jednotlivým organizačným zložkám plánovať spôsobom, ktorý im vyhovuje, ale zároveň sprístupňuje údaje o plánovaní zvyšku podniku. Tento prístup zvyšuje zodpovednosť v porovnaní s plánovaním zhora nadol. Už to nie je „plán finančného oddelenia“, ale plán celej firmy.

IBM ponúka kompletný sortiment podnikových riešení BI, pokročilé analytické platformy pre všetky domény priemyslu, biznisu či finančnej sféry. Vlajkový produkt je platforma IBM Cognos, ktorej tvorcovia sa snažia o radikálne nový prístup, označovaný ako inteligentné objavovanie dát. Platforma Watson Analytics umožňuje podnikovým používateľom analyzovať dáta bez akýchkoľvek technických alebo štatistických znalostí. Dopytovanie prebieha pomocou prirodzeného jazyka, napríklad: „Prečo klesá predaj vo východnej časti regiónu?“ Watson automaticky koreluje informácie a vyvodzuje z toho adekvátne závery, ktoré sú potom prezentované cez vizuálne pútavé rozhranie, prístupné pre podnikových používateľov všetkých úrovní schopností. Ponúknuté poznatky možno ďalej spresniť pomocou ďalších otázok. Mimochodom, skratka AI v ponímaní IBM nemá len zaužívaný význam umelá inteligencia, ale analytické platformy Watson a Cognos sú natoľko pokročilé a sofistikované, že táto skratka má znamenať Augmented Intelligence, teda rozšírenú, pokročilú implementáciu umelej inteligencie na predikciu a plánovanie obchodných aktivít. AI pomáha nájsť a pochopiť súvislosti ukryté v obrovskom množstve údajov a odhaliť informácie potrebné na riadenie firmy na všetkých úrovniach.

IBM Planning Analytics je integrované plánovacie riešenie založené na AI, ktoré vám umožňuje prekročiť hranice manuálneho plánovania. Toto riešenie prekračuje hranice jednotlivých zložiek organizačnej štruktúry firiem, čo umožňuje jednoducho a rýchlo vytvárať presnejšie plány a prognózy pre FP&A, teda finančné plánovanie a analýzy, predaj, dodávateľský reťazec a ďalšie zložky, to všetko na jednej platforme. Riešenie automatizuje plánovanie, prognózovanie a zostavovanie rozpočtu. Zrýchľovaním procesov a dosahovaním spoľahlivejších výsledkov podporuje inteligentnejšie pracovné postupy, ktoré prinášajú vyššiu presnosť a efektivitu. Riešenie IBM Planning Analytics je založené na troch kľúčových pilieroch: agilite spolupráci a akcelerácii. Umožňuje jednoducho upravovať plány a prognózy v reálnom čase, aby ste mohli predvídať meniace sa obchodné stratégie a podmienky alebo sa im prispôsobovať. Môžete synchronizovať procesy a údaje v celej organizácii, od financií až po operácie, aby ste vytvorili presnejšie integrované plány. Cykly analýz prebiehajú v reálnom čase, aby ste mohli robiť operatívne a zároveň informované rozhodnutia.

Vďaka modulárnosti je riešenie ideálne pre rastúce firmy, pretože aj napriek rastúcemu objemu a zložitosti údajov a zvyšujúcemu sa počtu zainteresovaných strán dokážete rýchlo získavať prehľady a upravovať plány v reálnom čase bez toho, aby ste zmenili svoje obchodné procesy.

www.aiclas.sk

Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať