SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

Poznáme laureátov ocenenia Vedec roka SR 2023

Tlačové správy
0

Kvantové technológie, materiálová veda, strojárenské technológie, fyzikálna chémia či umelá inteligencia sú vedecké oblasti, ktoré sú väčšine ľudí málo známe. Vďaka podujatiu Vedec roka SR, ktoré má za cieľ profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života na Slovensku, poznáme mená piatich výnimočných osobností. Svoje ocenenia si prebrali 21. mája v priestoroch Moyzesovej siene Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vyhlasovateľmi ocenenia sú Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), Slovenská akadémia vied (SAV) a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS). Hodnotiaca komisia, ktorú tvoria zástupcovia vyhlasovateľov podujatia, vyberala laureátov v piatich kategóriách spomedzi 48 nominovaných vedeckých osobností za významné výsledky vo vede a výskume na Slovensku. 27. ročník podujatia Vedec roka SR sa uskutočnil pod záštitou ministra školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, Tomáša Druckera, ktorý vyjadril svoje poďakovanie: „Ministerstvo školstva si veľmi cení prácu v oblasti vedy a výskumu, pretože je to neoddeliteľná súčasť jeho poslania. Som nesmierne vďačný, že medzi nami máme mnoho jednotlivcov, ktorí sa rozhodli ísť cestou objavovania a inovácií. Práca vedcov je totiž ako práca priekopníkov – často sa pohybujú na neznámom území, neustále hľadajú nové poznatky a posúvajú hranice nášho chápania. Bez ich odvahy a odhodlania by sme ako spoločnosť nemohli napredovať. Ich prínos je nenahraditeľný a za to im patrí naša vďaka.“ „Aj tento rok sme mali možnosť hodnotiť vynikajúce výsledky našich vedcov a vedkýň. Už tradične bolo najviac návrhov v kategórii Vedec roka a Mladý vedecký pracovník. Potešiteľným faktom tohto ročníka bola vynikajúca úroveň výsledkov našich mladých vedcov. Niektoré z nich by obstáli aj v hlavnej kategórii, čo je veľmi sľubné pre budúcnosť našej vedy,“ povedal predseda hodnotiacej komisie Jozef Masarik.

Ocenenia za rok 2023 v jednotlivých kategóriách získali tieto osobnosti:

Kategória Vedec roka/Vedkyňa roka: prof. Ing. Martin Orendáč, DrSc., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Ocenenie získal za významný vedecký prínos v oblasti molekulového a nízkorozmerného magnetizmu, rozsiahlu publikačnú činnosť v prestížnych karentovaných časopisoch a za mimoriadnu grantovú úspešnosť.

Kategória Mladý vedecký pracovník/Mladá vedecká pracovníčka: RNDr. Ivana Šišoláková, PhD., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Ocenenie získala za budovanie významnej medzinárodnej spolupráce a spolupráce so súkromným sektorom a za významný prínos v oblasti výskumu neenzymatických elektrochemických senzorov ako nových diagnostických metód.

Kategória Inovátor roka/Inovátorka roka: doc. Ing. Alexander Schrek, PhD., Slovenská technická univerzita v Bratislave. Ocenenie získal za významný novátorský prínos v oblasti tvárniteľnosti kombinovaných polotovarov zváraných laserom.

Kategória Technológ roka/Technologička roka: doc. Ing. Miloš Mičian, PhD., Žilinská univerzita v Žiline. Ocenenie získal za výskum a vývoj technologických postupov zvárania vysokopevných ocelí pre prax.

Kategória Osobnosť medzinárodnej spolupráce: prof. Ing. Igor Farkaš, Dr., Univerzita Komenského v Bratislave. Ocenenie získal za významné vedecké výsledky v oblasti umelej inteligencie s využitím modelov umelých neurónových sietí, získané v spolupráci so zahraničnými partnermi, a za rozvíjanie medzinárodného interdisciplinárneho magisterského programu kognitívna veda.

Slávnostného eventu sa zúčastnili zástupcovia vyhlasovateľov ocenenia, zástupcovia Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, členovia hodnotiacej komisie, rektori viacerých slovenských univerzít, organizácie podporujúce vedu a výskum ako aj partneri podujatia.

Viac informácií o podujatí Vedec roka SR 2023 nájdete na webovej stránke vedanadosah.sk v sekcii Vedec roka SR.

Odbor komunikácie CVTI SR

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať