ANTIK_2024 ANTIK_2024 ANTIK_2024

Rektor STU Miroslav Fikar zložil inauguračný sľub

Tlačové správy
0

15. mája 2019 sa v Aule Dionýza Ilkoviča odohrala inaugurácia novozvoleného rektora Slovenskej technickej univerzity, prof. Ing. Miroslava Fikara, DrSc., a spolu s ním aj novozvolených dekanov troch fakúlt. Stavebnú fakultu povedie prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU si zvolila prof. Dr. Ing. Miloša Oravca a dekanom Fakulty chemickej a potravinárskej technológie je prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. 

Okrem slávnostného zloženia inauguračného sľubu rektor predstavil nových členov vedenia, konkrétne štyroch nových prorektorov. Sú nimi prorektorka pre vzdelávanie, mobility a starostlivosť o študentov doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.,prorektor pre vedu,výskum a doktorandské štúdium prof. Ing. Ján Szolgay, PhD., prorektor pre inovácie a prax prof. Ing. František Uherek, PhD. a prorektorka pre propagáciu a zahraničie doc. Ing. Ľubica Vitková, PhD. Prorektorom pre strategické projekty a rozvoj je Dr.h.c., prof.h.c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, ktorému sa v tejto funkcii začína druhé funkčné obdobie.

Vo svojom prejave rektor zdôraznil, že absolventi STU patria k najžiadanejším na trhu práce. „Nie sú cenení preto, že ovládajú nejakú konkrétnu technológiu či znalosť, ale preto, že ich vedieme ku kritickému mysleniu, schopnosti abstrakcie, formulácii stratégií a vízií,“ zdôraznil s tým, že na druhej strane STU ako technická univerzita zápasí s nedostatkom študentov. Za ostatných 8 rokov zaznamenala ich pokles o tretinu, čo korešponduje s demografickým vývojom, ale tiež s mohutným odchodom našich najlepších stredoškolákov do zahraničia, najmä do Českej republiky. „A práve o najlepších študentov sa musíme usilovať, pretože neskôr to budú oni, ktorí budú udávať smer.“ Takisto vyzdvihol potrebu humanizovať univerzitu a jej internáty, rozvíjať aktivity v inkubátore, ponúknuť študentom miesto pre život, nielen pre štúdium, keďže potrebujeme  technicky znalých, medzinárodne zdatných, sebavedomých, komunikatívnych mladých ľudí s logickým myslením.

Miroslav Fikar  prevzal úrad po  prof.h.c. prof.  Ing. Robertovi Redhammerovi, PhD., ktorý ukončil svoje pôsobenie na univerzite v posledný februárový deň. Miroslava Fikara vymenoval za rektora STU na funkčné obdobie 2019 – 2023  prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska, a to 30. januára 2019. Akademický senát STU ho zvolil začiatkom decembra 2018.

Miroslav Fikar pôsobí na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave od roku 1989. Po absolvovaní strednej školy (GJH, Novohradská 1, BA) a vysokoškolského štúdia Automatizované systémy riadenia na Chemickotechnologickej fakulte SVŠT pracoval ako asistent, odborný asistent (od r. 1994), docent (od r. 2000) a profesor (od r. 2007). Titul DrSc. získal v roku 2009 na tému Optimálne riadenie procesov s obmedzeniami. Profesijne sa vo výskume a pedagogickej činnosti venuje automatizácii, riadeniu procesov, ich modelovaniu a simulácii. Osobitný dôraz kladie na optimálnu prevádzku a optimálne riadenie. Je spoluautorom dvoch monografií v nakladateľstve Springer, 40 CC; časopiseckých publikácií (75% so zahraničnými spoluautormi), 135; publikácií (Scopus), viac ako 700 citácií, H index 12. Absolvoval dlhodobé výskumné pobyty na univerzitách v Nemecku, Francúzsku, Dánsku, Švajčiarsku. Je štipendistom nemeckej nadácie Alexander von Humboldt. Plynulo komunikuje v štyroch svetových jazykoch. Bol zodpovedným riešiteľom 4 projektov VEGA, 2 projektov APVV, 1 projektu 7. rámcového projektu EU, 1 projektu výzvy H2020, viacerých bilaterálnych projektov. Vybudoval a garantuje kompletné tri stupne štúdia v odbore Automatizácia na FCHPT STU, garantuje v odbore habilitačné a inauguračné konanie; odbor Automatizácia na FCHPT bol hodnotený v ostatnej komplexnej akreditácii medzi tromi najlepšími v oblasti výskumu 16 (Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie) v SR najvyššou známkou A. V rokoch 2003-2018 pôsobil ako vedúci katedry (oddelenia) a v rokoch 2006-2019 ako riaditeľ Ústavu informatizácie, automatizácie a matematiky FCHPT STU.

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Všetky autorove články
STU rektor inauguracia

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať