SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement

Rozhovor: Oceňovanie za rozvoj mimoškolskej činnosti v predmetoch matematika, fyzika, chémia a informatika

0

Veľa učiteľov aj nepedagogických pracovníkov sa venuje odovzdávaniu vedomostí mladým ľuďom aj mimo svojho pracovného času. Motiváciou pre nich je odovzdávanie vedomostí a skúseností mladým ľuďom, pretože veria, že z nich môžu vyrásť budúci vedci a významné osobnosti.

Počnúc rokom 2017 budú najlepší pedagógovia aj nepedagogickí pracovníci oceňovaní Cenou Dionýza Ilkoviča. O význame a cieľoch nového ocenenia sme sa porozprávali s odborným garantom ocenenia, docentom Martin Pleschom.

Doc. RNDr. Martin Plesch, PhD., je vedecký pracovník Fyzikálneho ústavu SAV a MU Brno. Vyštudoval teoretickú fyziku na Univerzite Komenského v Bratislave a v súčasnosti sa venuje problematike bezpečnej kvantovej komunikácie na Slovenskej akadémii vied a Masarykovej univerzite v Brne. Úspešný reprezentant Slovenska na Fyzikálnej olympiáde sa od vysokoškolských čias venoval práci s talentovanou mládežou ako vedúci Fyzikálneho korešpondenčného seminára, vedúci Turnaja mladých fyzikov a Olympiády mladých vedcov a prednášateľ na stredných školách. V súčasnosti zastáva funkciu prezidenta Medzinárodného turnaja mladých fyzikov (IYPT). (International Young Physicists' Tournament), na ktorom sa každoročne zúčastňujú študenti z približne 30 krajín sveta. V posledných rokoch sa turnaj konal v Číne, Japonsku, Austrálii, vo Veľkej Británii, v Thajsku, v Rusku, konkrétne v sibírskom Jekaterinburgu, najbližšie sa má konať v Singapure. Venuje sa popularizácii fyziky, vie o nej veľmi pútavo aj pre laikov zrozumiteľne prednášať. Je docentom v odbore teoretická fyzika, skúma kvantovú fyziku., aktívne sa venuje aj počtom u publikácií či citácií v odbornej literatúre.

Prečo toto ocenenie vzniklo a čo vás motivovalo stať sa jeho odborným garantom?
Cena Dionýza Ilkoviča sa udeľuje za rozvoj mimoškolskej činnosti pre žiakov základných a stredných škôl v predmetoch matematika, fyzika, chémia a informatika. Dlhodobo pracujem s talentovanými stredoškolákmi, ktorých zaujíma fyzika a prírodné vedy. Mnohí z nich sa úspešne presadzujú aj na medzinárodných súťažiach. Tieto talenty však treba podchytiť a predovšetkým pravidelnými aktivitami, nielen v škole ale aj v rámci rôznych foriem mimoškolskej činnosti ich rozvíjať. Napriek tomu, že sa veľa hovorí o význame prírodných vied a technických študijných smerov, realita je iná. Cenou Dionýza Ilkoviča sme chceli nielen oceniť najaktívnejších ľudí, ktorí sa pravidelne venujú práci s mládežou vo svojom voľnom čase, ale aj deklarovať význam prírodných vied. Bez ľudí, ktorí sa talentovanej mládeži venujú by sa z týchto študentov nevyprofilovali špičkoví odborníci. Použijem analógiu, ak má dieťa športový talent, rodič, považuje za samozrejmé prihlásiť ho do športového klubu, alebo športovej triedy, aby sa mu venoval dobrý tréner. Podobne je to s nutnosťou rozvíjania talentov v oblasti prírodných vied. Bohužiaľ práca nad rámec povinného vyučovania nie je na Slovensku koncepčne oceňovaná. Napriek tomu mnohí učitelia, vychovávatelia aj nepedagogickí dobrovoľníci vnímajú svoju prácu ako životné poslanie. Ocenenie to má pomôcť zmeniť.

Je fyzika pre študentov atraktívna, predsa len nové objavy neprichádzajú tak často
Súhlasím, že fyzika nie je tak dynamická ako napríklad informatika, no to neznamená, že by bola menej atraktívna. Pre učiteľov je to do určitej miery výhoda, pretože si nemusia neustále osvojovať nové poznatky, no musia byť viac kreatívni, aby žiakov dokázali zaujať. Fyzika sa síce nemení, no menia sa pedagogické postupy jej vyučovania. Nové multimediálne interaktívne technológie poskytujú úžasné možnosti ako znázorniť deje, ktoré by inak nebolo možné pozorovať. Samozrejme rozdiel je aj v kvalite vyučujúcich, predsa len na pedagogické školy sa okrem študentov, ktorí to berú ako poslanie hlásia aj tí, ktorí neuspeli na prijímacích pohovoroch inde. O to je dôležitejšie, aby sa žiakom, ktorých prírodné vedy učí pedagóg, ktorý je „vyhorený“, alebo to berie len ako pracovnú náplň a nie ako poslanie venovali nadšenci v rámci mimoškolskej činnosti.

Ako prebiehajú nominácie na toto ocenenie?
Nominovať osobnosť za rozvoj mimoškolskej činnosti môže ktokoľvek prostredníctvom formulára na webovej stránke www.cenadi.sk. Predpokladám, že učiteľov aj nepedagogických pracovníkov budú nominovať žiaci a študenti, kolegovia, rodičia. Z formulára získame o nominantovi základné informácie, akou formou sa venuje žiakom a študentom, aké majú jeho zverenci výsledky doma, prípadne na medzinárodných podujatiach. Nominovať je možné do konca augusta.  Následne porota vyberie najlepších a najaktívnejších finalistov a konečného víťaza. Posudzovať budeme podľa štyroch hlavných kritérií: dĺžka trvania a udržateľnosť mimoškolskej činnosti, dosiahnuté výsledky, rozsah mimoškolskej činnosti a inovatívny prístup. Finalisti a víťaz získajú finančnú odmenu v celkovej výške 6 000 eur. Cenu podporuje slovenská IT spoločnosť PosAm.

Čo symbolizuje názov ocenenia?
Učiteľská legenda a zapálený vedátor, fyzik a fyzikálny chemik profesor Ilkovič mal talent rozprávať o zložitej vede rečou, ktorej rozumeli aj mladí žiaci. Namiesto memorovania alebo čítania študentom názorne demonštroval zákony fyziky. Založil a viedol Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave. V roku 1934 odvodil ako člen tímu držiteľa Nobelovej ceny Jaroslava Heyrovského vzťah medzi polarografickým difúznym prúdom, koncentráciou roztoku a charakteristikami kvapkovej ortuťovej elektródy. Tento vedecký objav je dodnes známy ako Ilkovičova rovnica. V čase vrcholiacej svetovej hospodárskej krízy si dlho nevedel zohnať stabilnú prácu, preto si privyrábal doučovaním. Neskôr sa zamestnal ako pomocný učiteľ matematiky, fyziky a chémie na dievčenskom gymnáziu a potom štátnom reálnom gymnáziu v Prahe-Bubenči. Rozvinul si talent rozprávať o zložitej vede rečou, ktorej rozumeli aj stredoškoláci. Namiesto memorovania učil s pomocou názorných príkladov a experimentov. Túto schopnosť využíval aj neskôr na vysokoškolských prednáškach alebo pri organizovaní vedeckého seminára pre študentov.

 

 

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
Dionyz Ilkovic Martin Plesch

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať