SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement

ŠFRB zahájil elektronické podávanie žiadostí

Tlačové správy
0

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) v súvislosti s účinnosťou nového zákona č.150/2013 Z. z. o ŠFRB (zákon) zahájil dňa 15.01.2013 elektronický príjem žiadostí (EPŽ). Uvedená aktivita zabezpečuje rovnosť šancí v poradovníku na získanie podpory pre žiadateľov zo všetkých regiónov Slovenska. Pri posudzovaní žiadostí a priznávaní podpory sa postupuje podľa poradového čísla, ktoré je vygenerované v celkovom poradovníku ŠFRB prostredníctvom internetového portálu EPŽ už pri overení žiadosti na príslušnom mestskom úrade. V minulosti boli žiadosti posudzované v takom poradí ako boli doručené poštou do podateľne ŠFRB, čím boli žiadatelia zo vzdialenejších MÚ v určitej nevýhode.

,,Počas prvého dňa (15.01.2014) prevádzky systému EPŽ neboli zaznamenané žiadne výpadky, ktoré by znemožnili registráciu žiadostí. Celkovo v prvý deň bolo prostredníctvom EPŽ prijatých 92 žiadostí z 32 MÚ. Prvá žiadosť bola zaregistrovaná krátko po spustení z MÚ v Trenčíne a najväčší počet žiadostí 9 prišlo z MÚ Nové Zámky" povedala generálna riaditeľka ŠFRB Ing. Dana Pištová.

Štátny fond rozvoja bývania zabezpečuje podporu v oblasti bytovej politiky a zefektívnenia existujúceho systému podpory bývania, ktorá sa realizuje v prevažnej miere formou poskytovania výhodných dlhodobých úverov. Slúži najmä na vytváranie výhodných podmienok pre obstarávanie nájomného bývania pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva, cielenú obnovu bytového fondu, zvýšenie efektívnosti podpory bývania a využitie prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ.

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať