Samsung_04 Samsung_04 Samsung_04 Advertisement

Slovak Telekom ako partner pre Industry 4.0

0

Reakciou na zvýšenie konkurencieschopnosti výrobných firiem súvisiacich s neustále rastúcou dynamikou trhov je nevyhnutnosť skracovať životný cyklus vývoja a prípravy výroby. To všetko pri neustále rastúcej zložitosti výrobkov a tlaku na zníženie ceny. Riešením je digitalizácia výroby, ktorá zlepší efektivitu a zrýchli inovácie. Ďalšia výzva, ktorá je v príkrom rozpore s veľkosériovou výrobou, sú požiadavky na individuálne prispôsobené alebo dokonca vyrobené produkty a služby.

Komplexné a integrované riešenia ponúka koncepcia Industry 4.0, nazývaná aj štvrtá priemyselná revolúcia. Jedna z definícií ju charakterizuje ako integráciu technológií, ktoré stierajú hranice medzi fyzickými, digitálnymi a biologickými sférami. Takmer všetko sa vyvíja skôr exponenciálnym ako lineárnym tempom a zmeny zasahujú všetky priemyselné odvetvia. Vyvolajú transformácie systémov výroby a riadenia. Štvrtá priemyselná revolúcia bude v praxi znamenať, že ľudia, stroje, zariadenia, logistické systémy a produkty dokážu navzájom priamo komunikovať a spolupracovať. Výsledkom je využitie obrovského množstva doteraz nezachytených a nespracovaných informácií na podstatne rýchlejšie a lepšie rozhodovanie. Industry 4.0 je evolučný, nie revolučný proces a týka sa nás všetkých a aj všetkých firiem bez ohľadu na ich veľkosť.

Digitálny podnik je cieľový stav firmy nachádzajúcej sa v Industry 4.0, v ktorom budú digitálne prepojené a riadené všetky podnikové procesy, cez tzv. SMART prístup budú digitálne komunikovať so zákazníkmi, s dodávateľmi a ostatným prostredím. Kľúčový je zber dát a ich spracovanie. Dnes firmy mnohé dáta majú, len ich nespracúvajú a nevyhodnocujú. Na zabezpečenie tých, ktoré sú potrebné a zatiaľ sa nezbierajú, stačia jednoduché senzory alebo dokonca obyčajné čítačky čiarových kódov a nasadenie primeraného softvéru, ktorý dáta zozbiera a vyhodnotí. Čiže investície a náročnosť výkonu môžu byť minimálne. Rovnako dôležitý prvok v každom podniku je komunikácia a informovanosť. Tým, že podnik digitalizuje procesy, zbiera a vyhodnocuje dáta, má každý pracovník okamžite dostupné všetky informácie potrebné na prácu. Podstatná väčšina firiem na Slovensku nemá nastavené procesy v režime digitálneho podniku. V podnikoch vládne digitálny babylon - množstvo rôznych dát a dátových systémov v rôznej štruktúre, ktoré treba spracovať a využiť ich tak, aby podporovali rozvoj firmy.

Deutsche Telekom dlhodobo dodáva do priemyslu riešenia, ktoré zvyšujú efektívnosť výrobných procesov, prípravy výroby aj návrhovej a vývojovej fázy. Takisto je v maximálnej miere pripravený podporovať digitalizáciu, ktorá je jedným zo základných pilierov Industry 4.0. Nemecký Telekom má bohaté skúsenosti a je jedným zo svetových lídrov v oblasti komunikácie M2M (Machine to Machine). Pojem M2M sa v súčasnosti čoraz viac prelína z internetom vecí (IoT) a tento fenomén je takisto veľmi úzko spätý s koncepciou Industry 4.0.

Deutsche Telekom dodáva riešenia na návrh výrobkov, teda rôzne systémy CAD/CAM. Nie je výrobcom týchto riešení, ale pomáha ich integrovať do IT ekosystému zákazníka, v tomto prípade výrobnej firmy. V mnohých prípadoch je súčasťou integrácie aj prispôsobenie riešenia špecifickým požiadavkám zákazníka. Čoraz častejšie sa riešenia tohto typu poskytujú prostredníctvom cloudovej infraštruktúry, trend migrácie do cloudu je nezastaviteľný a prejavuje sa aj v oblasti vývoja výrobkov, prípravy a riadenia výroby. Ak sa výpočtovo náročné úkony 3D modelovania, simulácie pevnosti a mechanických vlastností súčiastok, či už statických, alebo dynamických, či rôzne simulácie v rámci testovania presunú na výkonné servery a superpočítače do cloudu, dizajnéri a konštruktéri nepotrebujú extrémne drahé výkonné pracovné stanice. Na porovnanie, superpočítač v cloude zvládne výpočtovo veľmi náročné simulácie oveľa rýchlejšie ako najvýkonnejšie pracovné stanice používané konštruktérmi. Prináša to úsporu času minimálne o jeden rád. Investičné náklady na nákup výkonnej pracovnej stanice mnohonásobne prevyšujú náklady na prenájom času superpočítača v cloude na nevyhnutne potrebný čas.

Na návrh výrobku nadväzuje návrh výrobného procesu. Táto koncepcia sa nazýva aj digital factory, ktorá ešte pred spustením prototypovej a neskôr finálnej výroby umožňuje efektívne naplánovať a vyladiť jednotlivé fázy výrobného procesu. Veľmi dôležitá fáza tejto etapy je simulácia výrobného procesu. Je výhodné vytvoriť takzvané digitálne dvojča výrobnej linky čiže simulačné prostredie, kde je možná priebežná optimalizácia procesov, ktoré tvorí fyzická výroba v prepojení s vlastnou digitálnou „kópiou“. To umožňuje paralelne počas výrobného procesu meniť parametre jednotlivých výrobných úkonov a priebežne prispôsobovať produkt požiadavkám trhu. Dáta, ktoré v tomto čase vznikajú, vytvárajú komplexný obraz o danom výrobku a výrobe. Digitálne dvojča umožňuje skrátiť a zefektívniť vývojový cyklus, optimalizovať výrobu, skrátiť dobu nábehu nových výrobkov, odhalí neefektívne nastavenie procesov či pracovných úkonov.

Aj priamo vo výrobe sa uplatňujú systémy PLM (Product Lifecycle Management) alebo PDM (Product Data Management), ktoré v digitálnej forme zabezpečujú efektívne fungovanie celého výrobného procesu. Tieto systémy sú napojené na riadiace systémy jednotlivých strojov aj celých výrobných liniek. Do hry vstupujú aj takzvané holistické procesy, či už interné, alebo externé – voči dodávateľom s presahom na maintenance. Stratégiou Telekomu ako integrátora v rámci koncepcie Industry 4.0 je preklopiť čo najviac procesov na takzvanú prediktívnu úroveň, ktorá umožňuje efektívnejšie identifikovať potrebu údržby zariadení zainteresovaných na výrobných a s nimi súvisiacich procesoch, aby nebola ohrozená plynulosť výrobného procesu.

Riešenia v rámci koncepcie Industry 4.0 možno poskytnúť aj zákazníkom na Slovensku. Veľmi pozitívne sú v tomto smere skúsenosti zo susednej Českej republiky v rámci spojenia s T-Mobile, ktorý má v ponuke široké portfólio IT služieb. Napríklad pre automobilku Škoda Mladá Boleslav dlhodobo dodáva riešenia na zabezpečenie distribučnej siete či IT podporu mnohých ďalších systémov. V Nemecku je T-Systems dodávateľom automobiliek Mercedes, Volkswagen či BMW. Popri klasických vysokorýchlostných mobilných sieťach sa Telekom v blízkej budúcnosti bude zameriavať aj na špecifické IT a komunikačné riešenia šité na mieru konkrétnym výrobným závodom na monitorovanie výrobných liniek, strojov, dopravných prostriedkov, ľudí, meranie a vyhodnocovanie spotreby energií a podobne. Takisto na monitorovanie kontajnerov a manipulačných zariadení v rámci logistických procesov. Budú sa budovať aj nové komunikačné siete prispôsobené na masívny rozvoj IoT. Tieto siete budú schopné zvládnuť komunikačné potreby enormného množstva senzorov a iných zariadení na monitorovanie výrobných a súvisiacich procesov.

Rozhodnutie, či a kedy bude firma investovať do Industry 4.0, je len na nej. Dôležité je vybrať si pre túto transformáciu správneho a silného partnera.

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
Telekom Industry

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať