SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement

Slovenskí vedci a vedkyne si prevzali ocenenia za prácu a výsledky v oblasti vedy a techniky

0

Oceniť prácu vedecko-výskumných pracovníkov za ich prínos v oblasti vedy, techniky a inovácií bolo  cieľom  slávnostného večera pri príležitosti vyhlásenia výsledkov Ceny za vedu a techniku. Podujatie sa uskutočnilo 7. novembra 2019 v Incheba Expo Bratislava a bolo vyvrcholením celoslovenského Týždňa vedy a techniky 2019.

Udeľovanie ocenení vedcom a výskumníkom za ich výsledky v oblasti vedy a techniky je už tradičnou a neoddeliteľnou súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorého organizátorom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Hlavným odkazom podujatia je uznanie a ocenenie práce slovenských vedcov a vedkýň za ich osobitý význam pre rozvoj spoločnosti.

Na slávnostnom galavečere Ceny za vedu a techniku odovzdávala ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová. Na galavečere sa zúčastnili aj významní reprezentanti štátneho sektora, sektora vysokých škôl, predstavitelia súkromného sektora pôsobiacich vo výskume a vývoji, predstavitelia klubov, zväzov a združení.

Cenu za vedu a techniku si v jednotlivých kategóriách prevzali:

Osobnosť vedy a techniky

prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. Katedra mikrobiológie, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Za vynikajúce výsledky v oblasti výskumu a vývoja biologicky účinných a prírodných látok so zameraním na mechanizmy účinku týchto látok na antimikrobiálnu, antibiofilmovú a antikarcinogénnu aktivitu

prof. MUDr. Michal Mego, DrSc. II. onkologická klinika LFUK a NOÚ Bratislave

Za translačný výskum v onkológií

Ing. Marek Franko, PhD. EVPÚ, a. s., Nová Dubnica

Za výsledky dosiahnuté pri riešení a riadení výskumno-vývojových projektov v oblasti elektrických pohonov, výkonovej elektrotechniky a elektrických strojov a prístrojov s unikátnymi realizačnými výstupmi v množstve priemyselných zariadení

prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

Za celoživotný prínos v rozvoji zdravotnej starostlivosti o detského pacienta

Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky

prof. RNDr. Tibor Katriňák, DrSc. profesor emeritus, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzita Komenského v Bratislave

Za významný prínos pri budovaní bratislavskej algebraickej školy uznávanej v európskom a svetovom priestore

Ing. Otto Verbich, PhD. VUKI a. s.

Za vedeckú činnosť, koordináciu projektov CERN a PHARE, pôsobenie v New York Academy of Sciences, v Inštitúte elektrických a elektronických inžinierov – IEEE, v komisiách pre vedu a výskum, za aktivity v rámci členstva v Medzinárodnej elektrotechnickej komisii – IEC a za autorstvo a spoluautorstvo 19 patentov

prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc. Ústav merania SAV

Za mimoriadne celoživotné zásluhy za rozvoj vedného odboru „Meracia technika“

prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc. Ústav patologickej anatómie JLF UK a UNM Martin

Za vedeckú a inovatívnu odbornú prácu v oblasti bioptickej a molekulovo-patologickej diagnostiky onkologických a hematologických ochorení významnú pre personalizovanú liečbu pacientov

Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov

Ing. Attila Tóth, PhD.  Katedra záhradnej a krajinnej architektúry, FZKI, SPU v Nitre

Za mimoriadny prínos pre rozvoj vedy v oblasti krajinnej architektúry výskumom zelenej infraštruktúry, jej plánovania, tvorby a implementácie

Ing. Darina Dupláková, PhD., Ing. Paed IGIP Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

Za excelentné vedecké výsledky v oblasti svetelnej techniky, podiel a riešení viacerých významných medzinárodných a národných výskumných projektov

Ing. Marián Mičúch, PhD. EVPÚ, a. s.; Nová Dubnica

Za výskum a vývoj optoelektronických stabilizovaných manipulačných zariadení s realizáciou v praxi

Popularizátor vedy

doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.  Oddelenie didaktiky fyziky, Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

Za prepájanie prírodovedného vzdelávania a popularizácie vedy, návrh a realizáciu nových formátov popularizačných podujatí, tvorbu koncepcie a návrh exponátov parku vedy SteelPark Košice

PhDr. Sibyla Mislovičová,Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV

Za dlhoročnú prácu v oblasti jazykovej kultúry, jazykového poradenstva a kultivovania spisovného jazyka, ako aj za mimoriadne zásluhy na popularizácii výsledkov vedeckého výskumu v oblasti spisovného jazyka

RNDr. Mária Zentková, CSc. Ústav experimentálnej fyziky SAV

Za dlhoročnú prácu v oblasti popularizácie vedy prostredníctvom formátov Pastelková fyzika, Krotitelia myšlienok a najmä Vedeckých brlohov

Vedecko-technický tím roka

Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá Funglass – pod vedením prof. Ing. Dušana Galuseka, DrSc.

Za dosiahnuté výsledky v európskom rámcovom programe Horizont 2020 a za reprezentáciu slovenskej vedy v zahraničí

Ústav experimentálnej fyziky SAV - tím pod vedením doc. RNDr. Zuzany Gažovej, CSc.

Za vedecký príspevok v oblasti amyloidnej agregácie proteínov a identifikovaní látok vhodných na terapiu ochorení spojených s amyloidnou agregáciou proteínov

Tím pracovníkov z útvaru výskum a vývoj mechatronické systémy, EVPÚ, a. s., Nová Dubnica pod vedením Ing. Martina Hraška, PhD.

Za výskum a vývoj riadiaceho systému pre rozpoznávanie a sledovanie objektov inteligentným stabilizovaným nosičom senzorických systémov a jeho využitie v praxi

V rámci podujatia boli taktiež odovzdané ceny:

Cena Aurela Stodolu (Ocenenie Slovenských elektrární)

Bronislava Púčeková

Za zaujímavú bakalársku prácu a na tému: Perspektívne spôsoby akumulácie OZE – (Obnoviteľné zdroje energie).

Vladimír Kohan

Za výbornú diplomovú prácu na tému: Využitie FACTS zariadení pre zlepšenie dynamickej stability elektrizačnej sústavy.

Jozef Zužčak

Za vynikajúcu dizertačnú prácu na tému: Návrh veternej elektrárne pre ostrovný systém.

Cena Slovenskej rektorskej konferencie za umenie 2019

Ing. arch. Ing. Ema Ruhigová, Ing. arch. Ing. Roman Ruhig

Za súbor umeleckých diel „Architektonické návrhy bývania v rôznom klimatickom podnebí (Kazachstan, Bielorusko, Španielsko, Senegal)“ nadnárodného významu, ktoré boli realizované počas vysokoškolského štúdia v študijnom odbore  5.1.1. architektúra a urbanizmus na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.

Mená všetkých ocenených nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk v ľavom menu v sekcii ´Ocenené osobnosti´.


Foto: Ján Laštinec, NCP VaT pri CVTI SR

Zobrazit Galériu

Centrum vedecko-technických informácií SR

Všetky autorove články
veda vyskum súťaž vitaz technológie technika Slovensko vdelavanie

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať