SAMSUNG_112021 SAMSUNG_112021 SAMSUNG_112021 Advertisement

Software Asset Management – optimálne riadenie a správa firemných softvérových prostriedkov

0

Vývoj v IT priemysle je rýchly a nákladný, preto je potreba Software Asset Managementu (SAM) v akejkoľvek podobe čoraz naliehavejšia. Vývoj výkonnejšieho hardvéru a jeho dostupnosť ide ruka v ruke s vývojom sofistikovanejšieho a bezpečnejšieho softvérového vybavenia.

S výkonnejšími a bezpečnejšími softvérovými vybaveniami súvisia zvyšujúce sa náklady na prevádzku informačných systémov, ktoré treba optimalizovať. Pri ideálnom stave je prostriedkom na dosiahnutie pracovného výkonu, pre ktorý je dimenzovaný, revízia hardvéru. Pri takomto postupe sa v záujme zachovania kvality obsluhovaného servisu neodporúča žiadna ďalšia optimalizácia.

Priestor na uvoľnenie zdrojov je na softvérovej úrovni. Licenčné podmienky sú záväzný právny dokument. Určujú, za akých podmienok autor poskytuje súhlas s použitím jeho produktu – softvéru. Licencia môže byť viazaná na hardvér, na rozsah či spôsob použitia s časovým ohraničením či s inými obmedzeniami. Zásadný rozdiel medzi domácim a podnikovým riešením je neporovnateľný dosah v prípade preukázaného porušenia licenčných podmienok.

T-Systems Slovakia má v oblasti informačných a komunikačných technológií dlhoročné skúsenosti, poskytuje servisné služby firmám na celom svete, medzi ktoré patrí aj SAM servis. Pre firemných zákazníkov, ktorí obsluhujú stovky či tisíce systémov, je implementácia SAM servisu veľmi dôležitá. Porušenie zmluvných podmienok môže viesť k priamym stratám vo viacmiliónových pokutách a k nepriamym stratám – poškodeniu dobrého mena. Je prirodzené, že tabuľkové riešenia nie sú aplikovateľné v prostredí veľkých podnikov, preto sa odporúča využitie špecializovaných komerčných nástrojov. Dôležité je, aby boli nástroje akceptované výrobcami v prípadoch auditovania. V tomto segmente je výrobcami dobre akceptovaná FLEXERA.

Implementácia FLEXERA toolu prebieha postupne a počet zákazníkov využívajúcich tento nástroj sa zvyšuje. Princíp spočíva v inventarizácii hardvérových a softvérových dát, ktoré možno zbierať v závislosti od požiadavky zákazníka, a to od minútovej po mesačnú periódu. V rámci výstupu pre zákazníka je k dispozícii end2end servis, kompletná technická podpora v zákazníckom prostredí, licenčný balance, license optimization report a mnoho ďalších služieb. Zákazník získava vďaka autodiscovery presný prehľad o využití softvéru, zároveň aj prehľad o nedostatku či prebytku licencií oproti rôznym metrikám.

SAM tooly spracúvajú len dáta spojené s licencovaním, vo vymedzenom čase aktivujú softvérové a hardvérové skenovanie a získané dáta odosielajú v malej dávke do používateľského rozhrania toolu. Zákaznícke firemné dáta uložené na systémoch nie sú žiadnym spôsobom dotknuté, komunikácia medzi endpoint systémom a dátovým kolektorom prebieha výhradne po zabezpečenej komunikačnej linke.

Zavedením software asset managementu si zákazník zabezpečuje plnenie a využívanie licencií. Vhodnou optimalizáciou dokáže ušetriť až 30 % nákladov na nákup licencií, automatizáciou zefektívniť správu infraštruktúry, minimalizovať finančné riziko a spravovať kontrakty.

Miloš Fara, T-Systems Slovakia

Všetky autorove články
softver manazment

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať