ACER_032021 ACER_032021 ACER_032021 Advertisement

Spoločné stanovisko k návrhu zmeny zák. Č. 343/2015 Z.z., o verejnom obstarávaní

Tlačové správy
0

Nadácia Zastavme korupciu a občianske združenie Slovensko.Digital sa dlhodobo zaoberajú problematikou verejného obstarávania na úrovni významných individuálnych nákupov, ako aj v rovine legislatívnej a systémovej. Dňa 9.12.2020 bol v rámci legislatívneho procesu zverejnený návrh zmeny zák. č. 343/2015 Z.z., o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“) a zák. č. 523/2004 Z.z., o rozpočtových pravidlách verejnej správy (ďalej len „ZRP“).

Právnou analýzou navrhovanej legislatívnej zmeny boli identifikované enormné riziká spojené s hrozbou nehospodárneho vynakladania verejných finančných prostriedkov, zhoršenia konkurenčného prostredia a zníženia transparentnosti verejných nákupov. Navrhované zmeny môžu významným spôsobom podporiť mieru klientelizmu a korupcie pri uzatváraní kontraktov medzi verejnými subjektami a dodávateľmi. Spoločné stanovisko sa sústreďuje na body novely s najvyšším potenciálnym negatívnym dopadom.

I. Oklieštenie pôsobnosti zákona
Návrh novely počíta s vyňatím tzv. „podlimitných“ zákaziek z pôsobnosti ZVO. Znamená to, že by neexistovali žiadne efektívne použiteľné pravidlá pre zazmluvnenie stavieb až do 5.3 mil. Eur bez DPH a pre zazmluvnenie tovarov a služieb až do 139 tisíc Eur bez DPH. Mestá a obce majú tento limit pre služby a tovary vyšší, až na úrovni 214 tisíc Eur. Zároveň sa ruší povinnosť postupovať vo verejnom obstarávaní v prípade nákupov tovarov a služieb za peniaze z dotácie. V rámci okolitých krajín sa staneme jedinou krajinou, ktorá reguluje pravidlá verejných nákupov až od takto vysokých hodnôt (porovnávaná úprava Českej republiky, Rakúska a Poľska).

Celkový ekonomický dopad, vychádzajúc z publikovaných štatistických údajov Úradu pre verejné obstarávanie, je možné odhadnúť na 750 mil až 1 mld. Eur (záleži od miery negatívneho multiplikačného efektu účelového delenia zákaziek) verejných finančných prostriedkov, ktoré by boli ročne vynaložené mimo regulovaný postup.
Dôvodová správa sa k príčine tejto závažnej zmeny v pôsobnosti ZVO vecne nevyjadruje. Preto nie je zrejmé, aká aktuálna potreba je týmto legislatívnym krokom sledovaná.
Hrozby tejto zmeny sú:
- Zvýšenie miery nehospodárnosti vynakladania verejných peňazí. Účelom postupov vo verejnom obstarávaní je direktívnymi pravidlami zabezpečiť hospodárnosť tam, kde príslušní zamestnanci objednávateľa nie sú subjektívne motivovaní k tomu, aby sa správali hospodárne, pretože nemíňajú svoje vlastné peniaze. Ak sa tieto direktívne pravidlá zrušia, nemožno očakávať, že sa budú zodpovedné osoby bez výnimky správať ako dobrý hospodár. Ako je uvedené ďalej, kompenzačné opatrenia nie sú pre toto riziko adekvátne.
- Devalvácia konkurenčného prostredia. Navrhovaná novela by mohla fungovať v ideálnom teoretickom prostredí, v ktorom sa stretáva strana dopytu s dobrými úmyslami a férová strana ponuky. Skúsenosti a rozhodovacia prax Úradu pre verejné obstarávanie však ukazujú, že realita je iná. Už dnes dochádza k množstvám prípadov obchádzania zákona a zvýhodňovania konkrétnych dodávateľov, a to napriek tomu, že aktuálne pre podlimity platia postupy podľa ZVO. Zrušením pravidiel táto krivka zvýhodňovania výrazne stúpne, čo bude mať za následok odradenie inovatívnych a efektívnych dodávateľov, ktorí sa radšej budú orientovať na súkromný sektor, než aby pristupovali na nekalé dohody.
- Neexistencia efektívneho obranné mechanizmu v rukách uchádzačov.
- Všetko vyššie uvedené povedie k skokovému nárastu klientelizmu a korupcie, keďže sa presadenie machinácie vo verejnom obstarávaní stane jednoduchším a zvýši sa motivácia účelového delenia zákaziek.

II. Systémová zmena kontrolných mechanizmov

Návrh novely počíta s totálnou zmenou schémy kontrolných mechanizmov. Touto zmenou sa prakticky eliminuje možnosť iniciovať kontrolu verejnosťou, napr. opozičnými politikmi alebo protikorupčnými organizáciami, keďže nebude možné podávať podnety. Uchádzač sa v nadlimitných zákazkách má namiesto Úradu pre verejné obstarávanie brániť nezákonnému postupu na súde.
Dôvodová správa za príčinu tejto zmeny uvádza prieťahy vo verejných obstarávaniach k projektom spolufinancovaným zo štrukturálnych fondov a ohrozenie financovania týchto projektov. Je empirickým faktom, že tento argument predkladateľa sa nezakladá na pravde. Dôvodom časových omeškaní v týchto prípadoch sú najmä dodatočné kontrolné mechanizmy nad rámec ZVO platné výlučne pre štrukturálne fondy a zároveň nedostatočný počet odborných kapacít na strane štátnej správy.
Hrozby tejto zmeny sú:
- Návrh nepočíta s automatickým odkladným účinkom podanej žaloby. Znamená to, že verejný obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu aj keď bude podaná žaloba na kontrolu úkonu. Uchádzač tým pádom nemá žiadnu motiváciu, prečo by sa mal brániť a vynaložiť veľké peniaze, keď nemusí získať zmluvu aj keď by bol v práve.
- S ohľadom na prácnosť a komplikovanosť agendy nie je reálne, aby súdy rozhodovali v kratších lehotách, než dnes rozhoduje Úrad pre verejné obstarávanie. To môže mať za následok, že súdy budú vydávať povrchne odôvodnené rozhodnutia, alebo budú automaticky vydávať predbežné opatrenia zákazu uzatvoriť zmluvu, aby sa vyhli vzniku škôd, čo proces verejných obstarávaní rovnako predĺži. Opačným rizikom je, že súdy predbežné opatrenia zákazu uzatvoriť zmluvu vydávať zásadne nebudú a tým pádom sa celé súdne konanie po uzatvorení zmluvy stane bezpredmetným nástrojom ochrany.
- Nie je reálne, aby si súdy vybudovali potrebné odborné kapacity do momentu účinnosti novely.
- V právnom štáte nie je prípustné dosiahnuť zrýchlenie uzatvárania zmlúv vo verejnom obstarávaní tým, že sa fakticky okliešti právo brániť sa proti nezákonnému postupu.
III. Nedostatočnosť kompenzačného opatrenia - Systém sledovania cien
Popísaná deregulácia a zmena regulácie má byť podľa novely kompenzovaná zmenou ZRP – zavedením systému sledovania cien. Tento systém, tak ako je nastavený, nie je zárukou dodržania transparentnosti, hospodárnosti a hospodárskej súťaže v miere garantovanej dnešnou právnou úpravou.
Nedostatky tejto zmeny sú:
- Chýbajúci koncept a odborná diskusia k systému sledovania cien, nakoľko ide o pomerne ťažko aplikovateľný koncept aj v súkromnej sfére;
- Pravidlá sa budú vzťahovať len na nákupy nad hodnotu určenú nariadením vlády. Zákazky pod túto hodnotu budú v režime porovnateľnom s dnešnými zákazkami s nízkou hodnotou. Teda v režime úplnej deregulácie. Navrhovaný „náhradný“ inštitút transparentnosti a hospodárnosti v rozpočtových pravidlách v žiadnom prípade nebude pokrývať dnešný rozsah regulovaných nákupov;
- Pre podlimitné zákazky nebudú existovať pravidlá pre opis predmetu zákazky, tak ako je tomu dnes, teda opísať predmet zákazky jasne, jednoznačne, určito a bez priamych alebo nepriamych odkazov na konkrétne riešenia. V praxi to znamená, že nebude možnosť brániť sa nejasne opísanému predmetu plnenia, alebo technickej špecifikácii, v ktorej budú uvedené výrobky od konkrétneho výrobcu;
- Nebudú existovať pravidlá pre zmeny záväzkov – dodatkovanie kontraktu a ich kontrola. To znamená, že v konečnom dôsledku môže byť dodané niečo úplne iné, než bolo zadané do systému sledovania cien;

- Navrhovaná právna úprava umožňuje bez väčších komplikácií odchýliť sa od poradia ekonomickej výhodnosti získaných cenových ponúk. Vôbec nie sú upravené pravidlá pre férové hodnotenie ponúk alebo pre multikriteriálne hodnotenie. Objednávateľ si môže vybrať nevýhodnejšiu cenovú ponuku na základe ďalších vlastností ponuky, ktoré vopred neoznámil;
- Neexistuje možnosť aktívnej obrany uchádzača, okrem podania podnetu na podozrenie z porušenia finančnej disciplíny, ktoré ale nemá žiadne restitučné, ale výhradne sankčné účinky. To znamená, že uchádzač zákazku nezíska, aj keď podá oprávnenú sťažnosť;
IV. Výzva k zmene legislatívneho prístupu
Nadácia Zastavme korupciu a občianske združenie Slovensko.Digital chápe problém s prieťahmi pri projektoch spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov. Tento problém ale nevyrieši zánik alebo zmena zákonných pravidiel, ktoré nie sú v príčinnej súvislosti s týmto problémom. Nie je akceptovateľné, aby sa porušovanie zákonných pravidiel vyriešilo tým, že sa tieto zákonné pravidlá zrušia alebo že sa nastaví nefunkčný systém vymáhateľnosti práva.
Nadácia Zastavme korupciu a občianske združenie Slovensko.Digital vyzýva k legislatívnemu prístupu, ktorý bude postavený na komunikácii so skúsenými odborníkmi v dotknutej oblasti, jasnej identifikácii problémov a hľadaní primeraných, ale najmä kauzálne súvisiacich zákonných riešení, s dôkladným vyhodnotením hroziacich rizík a negatívnych dopadov. Preto sa navrhnutá novela javí v predloženej podobe ako nebezpečná pre hospodársku súťaž, a preto neprijateľná.
V Bratislave dňa 15.12.2020
.........................................................

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať