CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Súťaž o IT Firmu, IT Projekt, IT Produkt a IT Osobnosť roka 2022

0

IT GALA je najprestížnejšie výročné podujatie slovenskej komunity informačných technológií a telekomunikácií, ktoré sa každoročne organizuje už od roku 2001. Výročné podujatie slovenskej komunity informačných technológií IT GALA organizuje Digital Visions, vydavateľ magazínu NEXTECH a portálu NEXTECH.sk. Slávnostný večer IT GALA prebieha za účasti približne 750 účastníkov -  zástupcov najvýznamnejších firiem info-komunikačného priemyslu, vedúcich predstaviteľov štátnej správy, verejnej správy, akademickej obce a súkromného sektora.

Tento rok sa IT GALA 2022 bude konať dňa 20. 10. 2022 v Edison Park Bratislava.

Súčasťou slávnostného večera je aj súťaž, do ktorej prihlasujú spoločnosti svoje nominácie vyplnenim nasledovných dotazníkov:

IT osobnosť         ► IT produkt          ► IT projekt

Vyplnené dotazníky posielajte do 31. augusta 2022 na adresu lgebauerova@nextech.sk. Na základe údajov z dotazníkov odborná  porota najprv zostavuje širšiu platformu, potom hlasovaním zostavuje užšie nominácie troch osobností, troch produktov a troch projektov bez určenia poradia.

Ceny v jednotlivých kategóriách udeľuje neformálne združenie slovenských žurnalistov a členov profesijných združení v oblasti informačných technológií a telekomunikácií. Cieľom je zhodnotiť odborné a manažérske úsilie osobností a firiem pôsobiacich v oblasti informačných technológií a telekomunikácií, oceniť najvýznamnejšie projekty a produkty, realizované v danom roku.

Kritéria hodnotenia IT OSOBNOSŤ roka:

• prínos k technickému rozvoju v oblasti IT
• prínos k rozvoju IT biznisu na Slovensku
• účasť v poradných orgánoch, profesijných združeniach, akademické funkcie
• podpora vzdelávania, osvety a informovanie verejnosti (prednášky, články)     

Kritéria hodnotenia IT PRODUKT roka:

• inovatívnosť a originálnosť
• dizajn a úžitkové vlastnosti
• prínos pre cieľovú skupinu
• využívanosť                                                                                        

Kritéria hodnotenia IT PROJEKT roka:

• prínos pre cieľovú skupinu
• originálnosť a unikátnosť riešenia
• efektivita vynaložených prostriedkov
• využívanosť výsledkov projektu
• referencie projektu

V kategórii IT FIRMA roka 2021 sa vychádza z kvantitatívnych kritérií. Rebríček zostavujú spoločnosti Across Private Investments, FinStat a Digital Visions (NEXTECH/PC REVUE). Hlavným kritériom na zaradenie do rebríčka je príslušnosť firiem v odvetví informačných a telekomunikačných technológií, ako hlavného predmetu podnikateľskej činnosti. Z týchto firiem sa vyberá 100 s najvyššou EBITDA, teda ziskom pred zdanením, úrokmi, odpismi a amortizáciou. Vybraté spoločnosti sa následne hodnotia z hľadiska výšky EBITDA, návratnosti vlastného kapitálu (ROE), návratnosti aktív (ROA) a ziskovej marže. Za každý z týchto ukazovateľov môže spoločnosť dosiahnuť 1 až 100 bodov podľa toho, ako sa umiestnila v rebríčku pri jednotlivých ukazovateľoch. Maximálny možný počet bodov pre najlepšiu spoločnosť je 400. Hodnotia sa spoločnosti, ktorých účtovná uzávierka za predchádzajúci rok bola najneskôr do 30. 6. aktuálneho roku zverejnená v Registri účtovných uzávierok.

Redakcia

Všetky autorove články

Pridať komentár