DELL_112023

Výberové konanie

Informatizácia
1
Špeciálny projekt Predseda Prešovského samosprávneho kraja vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta: VEDÚCEHO ODBORU INFORMAČNO-KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ (IKT) ÚRADU PSK, ktorý bude riadiť odbor IKT Úradu PSK a jeho oddelenia, vykonávať systémové činnosti so zameraním na správu informačných systémov a rozvoja spoločnej koncepcie úradu s organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v oblasti IKT. Podrobné podmienky sú uvedené na webovej stránke PSKwww.vucpo.sk/konania Písomnú žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť na adresu: Úrad Prešovského samosprávneho kraja Námestie mieru 2 080 01 Prešov v termíne do 30. apríla 2019  v obálke s označením NEOTVÁRAŤ  „Výberové konanie-odbor IKT“. PaedDr. Milan Majerský, PhD.predseda PSK

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať