CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Významná časť ľudí má skúsenosti s toxickými javmi, ktoré sú generované pomocou umelej inteligencie

Tlačové správy
0

 Podľa najnovšieho reprezentatívneho prieskumu INŠTITÚTU PRE VEREJNÉ OTÁZKY (IVO) s podporou NADÁCIE ESET, sa spomedzi ľudí, ktorí majú reálnu či aspoň sprostredkovanú skúsenosť s umelou inteligenciou, stretlo s tzv. deepfake fe-noménom 62% z nich. Napríklad až 71% sa stretlo s falošnou alebo upravenou fotkou či obrázkom. Ďalších 60% tvrdí, že sa stretlo s deepfake videom, teda s falošnou alebo zmanipulovanou videonahrávkou, a viac ako polovica (55%) s deep-fake audiom – falošnou alebo zmanipulovanou zvukovou nahrávkou.

SAMSUNG_07M Advertisement

Ako ďalej ukázali výsledky celoslovenského prieskumu na reprezentatívnej vzorke 1 069 respondentov starších ako 14 ro-kov, skúsenosti s deepfake sú v niektorých sociálnych skupinách odlišné. Napríklad medzi ľuďmi nad 65 rokov, starobnými dôchodcami, nižšie vzdelanými alebo pracovníkmi v obchode a službách je nadpriemerne viac takých, čo s negatívnymi prejavmi AI skúsenosť nemajú. Naopak, medzi mladšími a vzdelanejšími respondentmi či podnikateľmi a živnostníkmi, je skúsenosť s deepfake nadpriemerne vyššia. Rozdiely vidno aj v regionálnom pohľade, kde obyvatelia zo západu Slovenska majú v tomto smere nadpriemerne viac skúseností ako zvyšok Slovenska.

„Pomerne významné rozdiely v skúsenostiach s toxickými javmi, ktoré generuje AI, sa ukázali aj podľa jej využívania. S deep-fake sa totiž najčastejšie stretávajú respondenti, ktorí AI použili viackrát (od 76% do 89%). O niečo menej s nimi prichádzajú do kontaktu už tí, ktorí AI vyskúšali iba raz alebo dvakrát (od 69% do 80%) a najmenej tí, ktorí o umelej inteligencii iba počuli (od 47% do 65%)“, hovorí autor projektu a analytik IVO Marián Velšic. „Treba však poznamenať, že vďaka rýchlemu pokroku vo vývoji AI sú deepfake čoraz dokonalejšie. Preto je pre bežného človeka pomerne veľký problém identifikovať, či ide o umelo vytvorenú alebo skutočnú realitu. Obzvlášť to platí u ľudí, ktorí s umelou inteligenciou nemajú priamu skúsenosť – teda takých, ktorí o AI iba počuli, čítali a pod.“, dodáva k zisteniam Marián Velšic.

„Autori deepfake obsahu vytvárajú pomocou umelej inteligencie falošnú realitu omnoho jednoduchšie, než tomu bolo v mi-nulosti. Zmanipulované obsahy predstavujú rastúci trend, ktorý je obzvlášť nebezpečný v kontexte informačnej zraniteľnosti spoločnosti. Enormné množstvo podnetov a informácií, ktoré nás obklopujú každý deň, ďalej znižuje našu schopnosť a situ-ačnú pozornosť rozlíšiť takýto manipulatívny obsah. Okrem ohýbania verejnej mienky či diskreditácie verejných činiteľov, kyberzločinci využívajú deepfake technológiu aj na páchanie podvodov rôzneho druhu. Nevyhnutnou súčasťou našej digitál-nej bezpečnosti by preto malo byť vyhodnocovanie obsahu v širších kontextoch a vedomé vyhýbanie sa jeho nekritickému prijatiu," uvádza Peter Ohrajter, riaditeľ marketingu a korporátnej komunikácie spoločnosti ESET Slovensko.

Metodologické údaje prieskumu

  • Dátum zberu údajov: apríl 2024
  • Výskumná metóda: reprezentatívny kvantitatívny prieskum
  • Veľkosť vzorky: 1 069 respondentov starších ako 14 rokov
  • Výberové znaky: pohlavie, vek, vzdelanie, národnosť, veľkosť sídla, kraje SR
  • Metodika zberu dát: face-to-face interview zaznamenávané do elektronického dotazníka (CAPI)

O Inštitúte pre verejné otázky

Inštitút pre verejné otázky (IVO) je nezávislým centrom pre analýzy otázok verejnej politiky a transformačných procesov spoločnosti. Ge-neruje myšlienky schopné ovplyvniť proces prípravy a implementácie dôležitých spoločenských rozhodnutí. Zverejňovaním svojich výskum-ných zistení IVO participuje na rozprave o dôležitých otázkach verejného záujmu. Poskytuje kritickú odbornú reflexiu a oponentúru riešení, ponúkaných rozmanitými spoločenskými aktérmi.

O nadácii ESET

Hlavným cieľom Nadácie ESET je pomáhať komunitám a organizáciám na Slovensku prekonávať výzvy a dosahovať nové méty. Medzi pri-márne aktivity patrí rozvíjanie vzdelania v oblasti informačných technológií, internetovej bezpečnosti, popularizácie vedy a výskumu, ako aj podpora projektov týkajúcich sa občianskej spoločnosti. Počas úspešných siedmich rokov svojej existencie Nadácia ESET vytvorila dlho-dobé partnerstvá s organizáciami, ktorých ciele a výstupy prispievajú k naplneniu jej smerovania. Od roku 2018 sa Nadácia ESET sústredí na podporu riešení spoločenských problémov s dôrazom na zmeny vo vzdelávaní a budovaní lepšej občianskej spoločnosti.

Úvodný obrázok od Alexandra_Koch z Pixabay

Zobrazit Galériu

IVO

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať