SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement

Zamestnanci kvôli prístupu na internet zachádzajú do krajností

0

Podľa výsledkov globálnej Cisco štúdie až siedmi z desiatich mladých zamestnancov často ignorujú firemné IT pravidlá a každý štvrtý sa ešte pred svojou tridsiatkou stane obeťou zneužitia online identity. Tretia a posledná časť výsledkov štúdie Cisco Connected World Technology Report odhalila prekvapivý prístup nastupujúcej generácie zamestnancov k firemným IT pravidlám a súvisiace bezpečnostné riziká. Táto skupina vyrastala s internetom, je zvyknutá na okamžitý prístup k informáciám a v zamestnaní sa ich pracovné aktivity prelínajú s osobnými.
Medzinárodná štúdia Cisco Connected World Technology Report skúma správanie a požiadavky tzv. ďalšej generácie zamestnancov na prístup k internetu, ako aj na slobodu pri využívaní mobilných zariadení, sociálnych sietí a štýlu práce. Závery štúdie prispeli dôležitou mierou k objasneniu toho, ako správanie tejto skupiny zamestnancov zvyšuje na osobnej aj firemnej úrovni riziká súvisiace s IT.
Výsledky štúdie sú dôvodom na obavy najmä pre zamestnávateľov. Nastupujúca generácia zamestnancov má tak hlboko zakorenenú potrebu okamžitého prístupu k informáciám, že mnohí z nich pre získanie prístupu k internetu zachádzajú až do krajností, dokonca aj ak to ohrozuje firemnú alebo ich vlastnú bezpečnosť. K takémuto správaniu patrí napríklad tajné „požičiavanie si" bezdrôtového internetového pripojenia susedov alebo rôznych obchodných prevádzok, ale aj vyžívanie rôznych zariadení bez oprávnenia alebo kontroly ich majiteľov.
Viac ako každý tretí účastník štúdie (36%) odpovedal negatívne na otázku, či rešpektuje IT pravidlá svojho zamestnávateľa. Takáto túžba mladých ľudí po voľnejšom a flexibilnejšom prístupe k sociálnym sieťam, využívaní (nielen mobilných) zariadení a vzdialenom prístupe (do podnikových sietí) ešte viac preverí pripravenosť firiem. Na druhej strane takéto požiadavky zamestnancov nastupujúcej generácie vyvíjajú väčší tlak na manažérov ľudských zdrojov, ako aj firemnú kultúru. Výsledky štúdie bude spoločnosť Cisco prezentovať počas svojho voľne dostupného online vysielania.

Hlavné závery štúdie
• Druhého ročníka štúdie sa zúčastnilo viac ako 2800 univerzitných študentov a mladých zamestnancov zo 14 krajín sveta, ktoré predstavujú najväčšie alebo najrýchlejšie rastúce ekonomiky. Štúdia bola realizovaná s cieľom porozumieť tomu, ako musia firmy skĺbiť svoje podnikateľské nároky a manažment rizík s očakávaniami a správaním ďalšej generácie zamestnancov ohľadom využívania IT.

Vplyv rizikového správania na zneužívanie identity

• Zrejme ako priamy dôsledok uvoľňovania hraníc súkromia zažije asi každý štvrtý študent či mladý zamestnanec do veku 30 rokov zneužitie online identity. Dve pätiny študentov uviedli, že sa s týmto problémom stretli u priateľov alebo členov rodiny. Zistenia štúdie Cisco umožňujú lepšie porozumenie výskytu a frekvencie tohto problému u spomínanej generácie.

Bezpečnosť a online súkromie
• 33 percent študentov na celom svete nemá zábrany zdieľať osobné informácie online, verí v uvoľňovanie hraníc súkromia alebo na ne vôbec nemyslí - čo do značnej miery predznamenáva to, akým spôsobom bude nastupujúca generácia zamestnancov pristupovať k osobným, ale zrejme aj firemným údajom a online aktivitám.

Dodržiavanie IT pravidiel
• Celosvetovo až 70 percent zamestnancov vedomých si IT pravidiel priznalo, že ich s rôznou frekvenciou porušuje. Spomedzi rôznych dôvodov bolo najčastejším presvedčenie, že nerobia nič zlé (33%), 22 percent uviedlo, že pre zvládnutie svojej práce potrebujú nepovolené programy a aplikácie, zatiaľ čo 19 percent uznalo, že porušovanie pravidiel nie je trestané. 18 percent zúčastnených odpovedalo, že počas práce nemajú čas myslieť ešte aj na pravidlá, iní uviedli, že ich dodržiavanie je nevýhodné (16 %), zabúdajú na ne (15%), alebo ich vedenie nekontroluje (14%).
• Dvaja z troch respondentov (67%) si myslia, že IT pravidlá by mali byť upravené, aby zodpovedali realistickým nárokom na flexibilitu práce.
• Firmy zakazujú využívanie mnohých zariadení a sociálnych aplikácií. Mladí zamestnanci uvádzali, že najčastejšie zakazované sú online hry. Najzakazovanejšie zariadenie je Apple iPod.
• 10 percent zamestnancov na celom svete uviedlo, že firemné IT pravidlá zakazujú využívanie zariadenia iPad a tabletov, čo značí ich narastajúcu popularitu a súvisiacu výzvu pre IT oddelenia. 31 percent respondentov uviedlo, že sa stretli aj so zákazom sociálnych sietí ako Facebook, Twitter, či YouTube.
• Traja z piatich zúčastnených si myslia, že nie sú zodpovední za ochranu informácií a zariadení - v ich očiach je zodpovednosť v tejto oblasti na pleciach IT oddelení alebo poskytovateľov služieb.

Rizikové správanie: „Požičiavanie si" bezdrôtového pripojenia
• Za starých čias si susedia chodili požičiavať cukor alebo vajíčka, dnes si ľudia požičiavajú počítač alebo prístup na internet. Urobil tak takmer každý štvrtý študent (23%), pričom 19 percent priznalo, že susedné bezdrôtové pripojenie využilo bez povolenia. Približne každý piaty univerzitný študent (19%) už niekedy využil voľne dostupné internetové pripojenie pred obchodnou prevádzkou a zhruba 9 percent respondentov si požičalo mobilný telefón od neznámej osoby. Celkovo sa k niektorej z týchto aktivít priznalo až 64 percent ľudí.

Rizikové správanie: Používanie počítača bez dozoru
• Celosvetovo viac ako polovica zamestnancov (56%) uviedla, že umožnili využívanie ich počítača bez dozoru iným osobám - rodine, priateľom, kolegom, ale aj úplne neznámym ľudom.
• Rizikového správania sa univerzitní študenti dopúšťajú viac ako mladí zamestnanci. Až 86 percent študentov uviedlo, že iným osobám umožnili používanie ich počítača bez dozoru, čo naznačuje, že v nasledovných pár rokoch bude takéto správanie s nástupom ďalšej generácie zamestnancov čoraz častejšie aj na pracoviskách.
• Približne 16 percent študentov priznalo, že necháva osobné zariadenia na verejnosti bez dozoru napríklad pri platení za jedlo alebo nápoj v kaviarni, alebo keď potrebujú použiť toaletu.

„Internetová generácia prináša nové príležitosti, nové prístupy, nové pracovné metódy, ale aj nové očakávania od zamestnávateľov a z bezpečnostného hľadiska dokonca aj nové riziká. Tri kapitoly tohtoročného vydania štúdie Cisco Connected World Technology Report ukázali, ako mladá generácia získava informácie, aké zariadenia používa a čo pre ňu znamená mobilita a pripojenie na internet. Všetky tieto poznatky sú dôležité nielen pre IT oddelenia, ale pre organizácie ako celok: počínajúc oddeleniami ľudských zdrojov, cez marketing, predaj, až po výskum a vývoj a mnohé ďalšie," dodáva Marcel Rebroš, generálny riaditeľ Cisco Slovensko.

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať