SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement

Finstat: Zisk firiem medziročne stúpol o 31 %, počet firiem v strate stále klesá a 27 % firmám „hrozí kríza“

Prieskumy trhu
0

30. jún bol posledný termín na podanie odložených daňových priznaní. K tomuto dátumu podali posledné firmy svoje účtovné uzávierky. V registri účtovných uzávierok je k dnešnému dňu zverejnených vyše 170-tisíc výkazov za rok 2015. 

Aké boli zaujímavé zmeny v hospodárení firiem?

 • Po zavedení daňových licencií dva roky po sebe klesal počet firiem v strate.
 • Tržby rástli o 9 %.
 • Zisk rástol o 31 %.
 • Počet firiem v zisku rástol o 12 %.
 • Počet firiem s nulovou a zápornou daňou z roku 2013 na 2015 klesol o 75 %.
 • Kríza hrozí 27 % spoločností.

Analýza finančných výsledkov firiem za rok 2015

Údaje sú vypočítané k 6. júlu 2016 na základe údajov z účtovných uzávierok firiem za rok 2015.  Vzorka obsahuje firmy, ktoré podali účtovnú uzávierku za rok 2015, nemusí byť rovnaká s počtom firiem, ktoré účtovnú uzávierku podali za rok 2014 a 2013 vzhľadom na novovzniknuté firmy. Analýza tak podáva obraz nielen o finančnej situácií firiem, ale aj o celkovom vývoji finančných ukazovateľov v podnikateľskom prostredí.

Analyzovaná vzorka obsahuje 171 318 spoločností pôsobiacich na Slovensku, ktoré podali za rok 2015 účtovnú uzávierku (v komplexnej analýze sa dáta s pribúdajúcimi účtovnými uzávierkami budú automaticky prepočítavať:http://www.finstat.sk/analyzy/analyza-financnych-vysledkov-firiem-2015). 

Aké veľké firmy sme analyzovali?

Na danej vzorke 171 318 firiem bolo 66 % spoločností s tržbami do 100 000 eur. Od 2 do 10 mil. eur malo tržby 3,8 % firiem. Iba 1,2 % firiem dosiahlo tržby vyššie ako 10 mil. eur.

Rebríček firiem s najvyššími tržbami:

 1. VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a. s.
 2. Kia Motors Slovakia, s. r. o.
 3. SLOVNAFT, a. s.

V analýze sú zahrnuté aj veľké firmy vrátane automobiliek, energetiky a pod. Z veľkých spoločností zatiaľ nezverejnili údaje TESCO STORES SR, a. s., Kaufland Slovenská republika, v. o. s., Lidl Slovenská republika, v. o. s.

Aktuálny rebríček firiem podľa tržieb: http://finstat.sk/analyza-firiem?PerPage=20&Sort=sales-desc

Zisk rástol o 31 %, EBITDA o 18 % a tržby o 9 %

Z grafu je zrejmý každoročný nárast tržieb. Z roku 2014 na 2015 to predstavuje rast 9 %.

Zisk narástol o 31 %. Rovnako rástla EBITDA a zisk. Tento vysoký rast môže súvisieť s rastom ekonomiky, ako aj s daňovými licenciami. Vysoký rast zisku zaznamenali spoločnosti SLOVNAFT, a. s., F.H.Consulting SLK, k. s. (s komanditistom z Rakúska) a spoločnosť LEVEN, a. s.

Prvé v rebríčku najvyššieho zisku sú:

 1. Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
 2. Kia Motors Slovakia, s. r. o.
 3. SLOVNAFT, a. s.

Aktuálny rebríček podľa zisku: http://finstat.sk/analyza-firiem?PerPage=20&Sort=profit-desc

Počet firiem v zisku naďalej stúpa, tento rok je to 57,4 %

Po zavedení daňovej licencie vzrástol z celkového počtu firiem počet spoločností, ktoré sú v zisku, a to o 12 %. Súvisí to s daňovou licenciou, vďaka ktorej firmy nemajú vysokú motiváciu na vykazovanie straty, pretože aj tak musia zaplatiť aspoň minimálnu daň, ako aj s celkovým vývojom slovenského hospodárstva.

Nasledujúci graf zobrazuje rozdelenie výsledku hospodárenia firiem v roku 2015. V zisku bolo 57,4 % spoločností.

Každoročne sme zaznamenali nárast počtu firiem, ktoré hospodária so ziskom. Z roku 2013 na 2014 sme zaznamenali 27 % nárast počtu spoločností v zisku. V ďalšom roku sa rast počtu ziskových firiem znížil na 12 %.

Aké dane platia firmy? Najviac firiem platí daňovú licenciu 960 eur

Nasledujúci graf zobrazuje rozdelenie firiem podľa splatnej dane. Najväčší počet firiem zaplatilo daň vo výške daňovej licencie, a to 960 eur. Štruktúra dane z príjmov v porovnaní s rokom 2014 sa výrazne nezmenila.

Počet firiem, ktoré neplatili daň, stále klesá

Na nasledujúcom grafe je zobrazený vývoj počtu firiem, ktoré platili nulovú až zápornú daň. Obrovská zmena je z roku 2013 na 2014 po zavedení daňových licencií. Z roku 2014 na 2015 je zaznamenaný takisto pokles počtu firiem s nulovou až zápornou daňou.

Na skúmanej vzorke sme zaznamenali medziročný rast splatnej dane z príjmu. Po zavedení daňových licencií bol z roku 2013 na 2014 zaznamenaný rast splatnej dane vo výške 34 %. V nasledujúcom roku sa tento rast spomalil, ale stále pretrváva. Na analyzovanej vzorke údajov predstavuje rast 5,7 %.

Podľa novely Obchodného zákonníka 27 % firmám hrozí kríza

Od 1. januára 2016 je v platnosti novela Obchodného zákonníka, ktorá zavádza do praxe nový pojem spoločnosť v kríze. Spoločnosť v kríze je spoločnosť, ktorá je v úpadku alebo ktorej úpadok hrozí. Hroziaci úpadok je pri spoločnosti v prípade, ak vlastné zdroje netvoria aspoň 4 % aktív. Firme hrozí úpadok vtedy, ak pomer vlastného imania a záväzkov je menší ako 4 k 100 (vlastné imanie/záväzky < 0,04).

Z grafu je zrejmé, že až 27 % spoločnostiam hrozí úpadok, to znamená, že pomer ich vlastného imania a záväzkov je menší ako 0,04. Nezistiteľný pomer je v prípadoch, ak riadky účtovnej uzávierky, ktoré vstupujú do výpočtu (záväzky), neboli vyplnené alebo boli nulové.

Aktualizované grafy a podrobnosti nájdete na: http://www.finstat.sk/analyzy/analyza-financnych-vysledkov-firiem-2015
Rebríček najziskovejších firiem nájdete na: http://www.finstat.sk/analyza-firiem?PerPage=20&Sort=profit-desc
Rebríček firiem podľa tržieb nájdete na: http://www.finstat.sk/analyza-firiem?PerPage=20&Sort=sales-desc
Rebríček firiem podľa splatnej dane nájdete na: http://www.finstat.sk/analyza-firiem?PerPage=20&Sort=payed-tax-desc

Zobrazit Galériu
biznis firmy Finstat

Pridať komentár