SAMSUNG_082022 Advertisement SAMSUNG_082022 Advertisement SAMSUNG_082022 Advertisement

ANKETA: Využívanie umelej inteligencie v IT

0

Umelá inteligencia (AI) sa pomaly, ale isto presadzuje prakticky vo všetkých odvetviach podnikania. Experti sa zhodujú v prognózach o jej vplyve na ekonomiku, a to v relatívne blízkej budúcnosti.

Firmy v rámci digitálnej transformácie uprednostňujú sofistikované riešenia využívajúce AI, pretože im vďaka vyššej úrovni automatizácie a rozšíreniu možností pracovnej sily pomôžu zvýšiť efektivitu procesov. Potenciál AI na zvýšenie ekonomických ukazovateľov spočíva hlavne v automatizácii rutinných úloh a zjednodušení prevádzkových procesov. Čím skôr začnú firmy implementovať AI do svojich procesov, tým väčšiu konkurenčnú výhodu budú mať teraz, ale predovšetkým v blízkej budúcnosti. Budú mať prehľad o svojich zákazníkoch, lepšiu schopnosť využiť zákaznícke preferencie a prispôsobiť ponuku podľa presných požiadaviek. Niektoré pozície sa možno stanú nadbytočnými, no práca zamestnancov sa posunie smerom k tvorivému mysleniu. Práce, ktoré budú vykonávané robotmi, však vytvoria ďalšie pracovné miesta na budovanie, udržiavanie, prevádzkovanie a regulovanie nových technológií. Roboty vo výrobe a logistike bude musieť niekto sledovať, kontrolovať a opravovať.

AI vo výrobe prinesie rozšírené monitorovanie a automatizáciu výrobných procesov, optimalizáciu procesov v dodávateľskom reťazci a úzko špecifickú výrobu na požiadanie. Strojové učenie a AI sa budú významnou mierou podieľať aj na oblasti plánovania, rozhodovania a marketingu. Podnikové IT obsahujú enormné množstvo dát, ktoré klasické systémy nedokážu spracovať a vyhodnotiť, takže veľké nádeje sa vkladajú do analytických riešení na báze AI. Tie budú vytvárať lepšie podklady pre rozhodovanie a účinnejšie marketingové stratégie.

Je celkom zjavné, že AI má veľký potenciál zásadne vstúpiť na trh prostredníctvom vzniku inovatívnych služieb a vytvorí úplne nové obchodné modely. O niekoľko rokov vstúpia do povedomia nové firmy, o ktorých sme doteraz nepočuli. Naopak, niektoré veľké nadnárodné firmy budú pravdepodobne menej flexibilné a pomalé v zavádzaní AI do praxe, takže sa môžu z trhu pomaličky vytrácať. Experti preto radia už dnes spoločnostiam myslieť na to, ako postupne implementovať AI do firemných procesov, aby mohli lepšie chápať správanie sa zákazníkov, predvídať ich individuálne potreby a reagovať na ne.

Rozpoznávame niekoľko úrovní AI. Tá najjednoduchšia je plnoautomatizovaná výroba a už dnes ju používa veľa firiem podnikajúcich v rôznych oblastiach. Druhá úroveň by sa dala zaradiť medzi asistenčné systémy. Tretí level je trošku sofistikovanejší, ide o AI, ktorá dokáže na základe učenia rozhodovať v niektorých prípadoch za nás. Sú to technológie, na ktorých sa ešte stále pracuje. AI tretej úrovne dokáže nahradiť človeka pri mnohých činnostiach. A v neposlednom rade je tu autonómna AI, ktorá je kombináciou všetkých troch spomínaných úrovní. Dokáže vykonávať automatizované činnosti bez zásahu človeka, čo by mohlo ľuďom v budúcnosti pomôcť v mnohých odvetviach.

Vzhľadom na vysoké inovačné tempo IT vo všeobecnosti a zvlášť v oblasti AI a strojového učenia sú najperspektívnejšie analytické riešenia v cloude, poskytované najčastejšie formou modelu SaaS, teda softvér ako služba, prípadne ešte viac špecializovaného modelu Analytics ako služba (AaaS). Pri takomto modeli poskytovania firma platí len za reálne využívanú výpočtovú kapacitu. Analytické aplikácie v cloude možno neustále aktualizovať a rozširuje sa aj objem údajov, ktoré môžu algoritmy strojového učenia využiť na natrénovanie modelov. Firmy si svoje údaje starostlivo chránia, ale nikomu určite nebude prekážať, ak sa na analýzy ich údajov využije model vycvičený na údajoch inej úspešnej firmy.

1. Ako vnímate potenciál využívania umelej inteligencie vo vašom biznise?

 

2. Očakávate v horizonte 5-10 rokov možnú redukciu pracovných pozícii vo vašej firme v súvislosti s väčším využívaním umelej inteligencie?
 Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

Tomáš Koctúr, Data Scientist, ambasádor Data Science

1. V Deutsche Telekom IT Solutions v súčasnosti vyvíjame a používame produkty s využitím alebo priamo založené na umelej inteligencii. Naša spoločnosť kladie veľký dôraz na používanie a rozširovanie produktov o prvky umelej inteligencie. Množstvo našich zamestnancov sa školí, resp. rekvalifikuje v oblasti AI. S pomocou umelej inteligencie vieme obslúžiť viac zákazníkov, poskytnúť im lepšie služby a zároveň ich vyššiu kvalitu. V budúcnosti bude naša spoločnosť využívať strojové učenie všade tam, kde to bude dávať zmysel.

2. V DT IT Solutions redukciu pracovných miest neočakávam. Umelá inteligencia dokáže zefektívniť prácu zamestnanca, no nie ho úplne nahradiť. Ak by sa aj v budúcnosti podarilo isté pozíce nahradiť, zamestnanec bude robiť inú, komplexnejšiu prácu, ktorú umelá inteligencia nedokáže.
 26HOUSE - Odoo ERP Gold Partner

Rastislav Brenčič, CEO a zakladateľ

1. V oblasti firemných systémov ERP vidíme veľký priestor na využitie AI v dvoch hlavných temach:

    1. v automatizácii procesov,
    2. v extrakcii zložitých súvislostí ukrytých v dátach a ich interpretácií.

Nástroje ERP podporujú všetky kľúčové firemné procesy, najmä finančné, výrobné, skladové a obchodné, ktoré vyžadujú veľké množstvo ľudských činností pri zadávaní, kontrole a spracovávaní dát. Mnohé manuálne vstupy a výstupy sa opakujú a dejú často podľa pravidiel, ktoré sa dajú dobre definovať, a teda sú automatizovateľné prostredníctvom AI nástrojov.

Napríklad nástroje ERP zamerané na riadenie vzťahu so zákazníkom (CRM) generujú množstvo dát týkajúcich sa interakcie firmy so zákazníkom a jeho nákupného správania. Tieto dáta môžu ukrývať informácie a vzorce, ktoré človek nepostrehne, ale AI algoritmus áno. AI tak môže prispieť k výrazne efektívnejšiemu cieleniu marketingových kampaní, pomôcť s automatickou segmentáciou zákazníkov alebo predikciou tržieb.

Inými slovami, AI v spojení s kvalitným a moderným riešením ERP môže značne urýchliť hľadanie ihly v kope sena, zvýšiť predaje alebo predchádzať mnohým rizikám v podnikaní. Hľadanie súvislostí, ktoré môžu bežnému používateľovi na prvý pohľad unikať, by bez týchto technológií bolo časovo náročnejšie a v konečnom dôsledku aj nákladnejšie.

2. Nie, práve naopak. Svet ERP je veľmi komplexný a expertov, ktorí sú potrební na dodávku riešení ERP, je stále veľký nedostatok a to sa tak skoro ani nezmení. AI jednoznačne posilní výhody systémov ERP a zvýši tak dopyt po týchto systémoch. AI v systémoch ERP posilňuje konkurenčnú výhodu spoločností, ktoré sa rozhodnú takýto systém využívať. Dosah na ľudské zdroje možno čakať najmä na oddeleniach s vysokou mierou opakovaných a administratívnych činností, ktoré dnes využívajú  nástroje ERP, ako sú napríklad účtovné, personálne alebo kontrolné oddelenia. Veľkú časť ich agendy s vysokou pravdepodobnosťou čoskoro preberie AI a automatizácia výrobných, ale aj administratívnych činností. V technologických firmách, ako je tá naša, ktoré tieto nástroje implementujú a vyvíjajú, je očakavateľný nárast dopytu po špecifických profiloch AI expertov a IT biznis konzultantov.
 


 

SAP Slovensko

Michal Horák, Business Development Manager

1. Umelá inteligencia dokázala, že nielen má potenciál, ale už je aj nevyhnutnou súčasťou moderných podnikových procesov. Od odbúrania mnohých manuálnych činností v oblasti fakturácie, vyhľadávania talentov, riadenia pravidelnej aj mimoriadnej údržby strojov či logistických reťazcov až po obchodné riešenia, ktoré umožňujú nielen reagovať, ale aj predvídať zákaznícke správanie. A mnohé ďalšie aspekty. V konečnom dôsledku skoro každý z nás využíva smart telefóny, ktoré pracujú s prvkami AI. Takže nielen v našom IT biznise, ale v ktoromkoľvek segmente od štátnej správy cez zdravotníctvo, dopravu, energetiku až po obchod či šport umelá inteligencia je nevyhnutným predpokladom rozvoja biznisu, interakcie so zákazníkmi či na úrovni samospráv a verejnej správy s občanmi.

2. Očakávame, že poklesne podiel rutinnej činnosti vykonávanej ľuďmi. Nahradia ich stroje, už dnes sa to deje, a to nielen v SAP. Vznikne tak priestor, aby sa ľudia mohli venovať činnostiam, ktoré majú vyššiu pridanú hodnotu. No nemyslíme si, že by umelá inteligencia mala za následok pokles počtu zamestnancov v technologických firmách. Skôr naopak, dopyt po IT expertíze, vývojároch, analytikoch, testeroch atď. už dnes výrazne prevyšuje ponuku. O päť rokov sa na tom nič nezmení.
 ESET

Juraj Jánošík, Head of Automated Threat Detection and Artificial Intelligence

1. Umelú inteligenciu alebo strojové učenie (machine learning) používame v oblasti kybernetickej bezpečnosti už roky. Spoločnosť ESET skúmala využívanie neurónových sietí pri detekcii škodlivého kódu prakticky od začiatku svojho pôsobenia a koncom 90. rokov sa technológia stala aj súčasťou nášho riešenia. Napredovanie umelej inteligencie nám však, samozrejme, otvára nové možnosti inovácií. Potenciál umelej inteligencie bude v našej oblasti stúpať. Treba však dodať, že machine learning nemusí byť vždy to správne a jediné riešenie. Či už pre dôležitosť ľudského faktora, alebo nedokonalosť umelej inteligencie. Z matematického hľadiska sa nedá urobiť softvér, ktorý vždy na každý neznámy vstup zareaguje správne. Preto napríklad riadenie atómovej elektrárne nezveríte plne umelej inteligencii.

2. Z pohľadu technologickej časti našej firmy môžem hovoriť o presnom opaku. Ako líder v oblasti digitálnej bezpečnosti umelú inteligenciu aplikujeme do produktov, aby sme mohli zjednodušiť a zlepšiť ochranu našich zákazníkov. Už teraz preto naberáme čoraz viac ľudí so špecifickými zručnosťami v oblasti vývoja, výskumu a aplikovania umelej inteligencie a očakávame, že tento trend bude pokračovať. Na druhej strane môže nastať situácia, že zamestnanci s monotónnejšou prácou, ktorú dokáže vykonávať umelá inteligencia, sa budú sústrediť viac na komplexnejšie a zložitejšie zadania, kde ich znalosti budú využité lepšie. Príkladom môže byť aj špecializovaná osobná komunikácia so zákazníkom, ktorú technológia nahradiť nevie.
 TATRA BANKA

Daniel Minárik, Chief Data Officer

1. Pojem umelá inteligencia (AI) je v posledných rokoch veľmi trendový. To však spôsobuje, že vo veľa prípadoch sa týmto pojmom označujú aj riešenia, ktoré sú mu vzdialené, a tým sa vytvárajú falošné očakávania. V realite je však AI len pomyselnou špičkou ľadovca a mnoho úloh možno riešiť aj menej komplexnými technológiami a metódami. V jednoduchosti môžeme povedať, že na efektívne využitie AI potrebujeme veľké množstvo kvalitných dát, čo sa vo veľa prípadoch nedá zabezpečiť. Cieľ je však vždy rovnaký – umožniť organizácii robiť informované rozhodnutia a zlepšovať zákaznícku skúsenosť. Potenciál, samozrejme, vnímame a už v súčasnosti máme množstvo riešení, kde využívame aj technológie AI. Tatra banka bola jednou z prvých organizácií v regióne s dedikovaným Data Science tímom, ktorý sa špecializuje práve na využitie pokročilej analýzy vrátane AI. Medzi implementácie, s ktorými sa priamo stretávajú naši zákazníci, patrí napríklad chatbot AdamTB, prvý virtuálny bankár na Slovensku. Do budúcnosti vnímame témy ako dátová etika a zodpovedné inovácie ako kľúčové v rámci využitia AI.

2. Nie. Redukcia pracovných pozícií v dôsledku AI je v dnešnej dobe komunikovaná v negatívnej konotácii, ale z môjho pohľadu ide skôr o príležitosť. Ak sa pozrieme do histórie, napríklad roly Chief Data Officer, Data Scientist alebo Cloud Architect boli pred desiatimi rokmi ešte len v plienkach a dnes sa stávajú štandardom. Je pravda, že podľa reportu World Economic Forum z roku 2021 robotizácia, automatizácia a umelá inteligencia môžu do roku 2025 nahradiť svetovo až 85 miliónov pracovných pozícií, ale na druhej strane vytvoria 97 miliónov nových, čo bude vyžadovať transformáciu pracovnej sily tak, ako sa to stalo v minulosti už viackrát.

 

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať