CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Bezpečnostné riešenia budúcnosti: Diaľková ochrana a riadenie budov

Technológie
0

Špeciálny projekt

V modernom svete, kde technologický pokrok neustále napreduje, sa zvyšujú aj nároky na bezpečnosť a efektivitu riadenia budov. Tradičné fyzické strážne služby poskytujú základnú úroveň ochrany, avšak s rozvojom inteligentných technológií sa otvárajú nové možnosti na zlepšenie bezpečnosti, zníženie prevádzkových nákladov a zvýšenie efektivity týchto služieb. Jedným z najinovatívnejších riešení je diaľková ochrana a riadenie budov od spoločnosti Securiton, ktorá využíva pokročilé technologické nástroje na monitorovanie a riadenie bezpečnostných a iných systémov na diaľku.

Prečo sú tradičné strážne služby nevyhovujúce riešenie?

Nedostatky tradičných strážnych služieb sa prejavujú najmä v troch hlavných oblastiach:

  • Neefektívnosť: Strážne služby často trpia nedostatkom komplexného prehľadu o dianí v budove. Fyzická prítomnosť strážnikov a ich pochôdzky sú obmedzené na určité časové intervaly a oblasti, čo znamená, že mnoho udalostí môže zostať nepovšimnutých. Pasívne sledovanie kamier za žiadnych okolností nezaručuje okamžitú reakciu na vznik určitej udalosti. Zároveň, ľudský faktor a teda závislosť od aktuálnej kondície, ochoty a pozornosti konkrétneho človeka, tiež výrazne ovplyvňuje spoľahlivosť strážnych služieb. Osobný kontakt strážnikov s návštevníkmi budovy môže navyše viesť k tolerancii nedodržiavania pravidiel a využívanie tzv. zvykového práva, ktoré vytvára bezpečnostné riziká.
  • Neekonomickosť: Prevádzka tradičných strážnych služieb je veľmi finančne náročná a tieto mzdové náklady navyše neustále rastú v dôsledku každoročného zvyšovania minimálnej mzdy a príplatkov za prácu v noci, cez víkendy a sviatky.
  • Nevyužitá kapacita: Väčšinu času sú bezpečnostní pracovníci v stave pohotovosti, bez konkrétnych pridelených úloh, čo znamená, že ich potenciál a kapacity sú neefektívne využívané. Táto nevyužitá kapacita predstavuje významné plytvanie zdrojmi, ktoré by mohli byť lepšie investované do inteligentných technológií a systémov, ktoré by zabezpečili nepretržité monitorovanie a riadenie budov.

Vysvetlenie konceptu diaľkovej ochrany a riadenia budov

Diaľková ochrana a riadenie budov je nový prístup, ktorý využíva najmodernejšie technológie na sledovanie a správu rôznych aspektov budov bez nutnosti fyzickej prítomnosti pracovníkov. Pokročilé technológie a senzory umiestnené na strategických miestach v budove neustále zhromažďujú dáta, ktoré sú v reálnom čase spracovávané monitorovacím systémom Securiton. V prípade situácie, ktorá si vyžaduje reakciu alebo preverenie ľudskou silou, je táto udalosť spracovaná operátorom podľa predpísaných pokynov.

Týmto spôsobom je možné mať pod kontrolou prakticky akékoľvek technológie inštalované v budove od bezpečnostných a kamerových systémov, cez parkovacie a vstupné systémy až po výťahy, komunikačné technológie, osvetlenie a technológie merania a regulácie.

„Nie je však monitoring ako monitoring,“ vysvetľuje Rudolf Bárta, CEO spoločnosti Securiton. Mnohé firmy na trhu síce deklarujú poskytovanie monitorovacích služieb, avšak pri digitalizácii ochrany objektov často zanedbávajú ten najdôležitejší aspekt dnešnej doby a tou je informačná bezpečnosť. Efektívna ochrana musí zahŕňať nielen monitorovanie, ale aj robustné bezpečnostné opatrenia na úrovni IT. To znamená šifrovanie dát, zabezpečenú komunikáciu prostredníctvom VPN, záložné trasy a akumulátory, pravidelné testovanie systémov a spoľahlivé záložné riešenia pre samotné monitorovacie centrá. Väčšina bezpečnostných firiem ešte stále nedosahuje tieto vysoké štandardy. Pri výbere poskytovateľa týchto služieb by preto zákazníci nemali uprednostňovať len najnižšiu cenu, ale aj komplexnosť a spoľahlivosť bezpečnostných opatrení, ktoré firma ponúka.

Je dôležité si uvedomiť, že ochrana objektov je komplexný proces, ktorý si vyžaduje nielen technickú vyspelosť, ale aj dôkladné plánovanie a pravidelnú údržbu. „Spoločnosť Securiton kladie dôraz na každodennú kontrolu a aktualizáciu systémov, aby zabezpečila, že všetky bezpečnostné protokoly sú vždy aktuálne a pripravené reagovať na akúkoľvek hrozbu. Klienti tak môžu mať istotu, že ich majetok je chránený nielen efektívne, ale aj spoľahlivo, s ohľadom na najnovšie bezpečnostné štandardy a technológie.“ dodáva Bárta.

Prečo je táto forma ochrany efektívnejšia?

Zabezpečenie ochrany budov v prípade diaľkovej ochrany je založené na aktívnom monitoringu. Každá podozrivá udalosť je automaticky identifikovaná a okamžite zaslaná do monitorovacieho systému formou alarmového hlásenia. Operátor ju preverí napríklad pomocou kamerového systému a ak vyhodnotí, že ide o ostrý alarm alebo inú podozrivú udalosť, na objekt je okamžite vyslané zásahové vozidlo, ktoré vykoná potrebné opatrenia.

Alarmové správy sú nastavené individuálne pre každý objekt podľa jeho členenia, režimu, inštalovaných technológií a požiadaviek zákazníka. Štandardne ide napríklad o neoprávnený vstup do budovy, pohyb v zakázaných priestoroch, dlhodobo otvorené dvere, násilné otvorenie dverí, rozbitie okna a pod. Technické správy môžu naznačovať blížiace sa problémy ako strata spojenia, výpadok elektrickej energie alebo sabotáž zariadenia.

Na rozdiel od fyzickej strážnej služby, kde môže strážnik driemať na recepcii a zistiť krádež až o niekoľko hodín, aktívny monitoring zabezpečuje okamžitú reakciu na digitálne zaznamenané udalosti.

Správna funkčnosť technológií je pod neustálou kontrolou

Služba diaľkovej obsluhy umožňuje nepretržite kontrolovať vznik havarijných a poruchových stavov alebo iných incidentov a adekvátne na ne reagovať. Po prijatí alarmového signálu operátori monitorovacieho centra vykonajú opatrenia podľa dohody s klientom, či už ide o vyrozumenie oprávnenej osoby, vykonanie vopred definovaných činností alebo zabezpečenie samotnej nápravy.

Monitorovať a diaľkovo ovládať je takto možné rôzne stavy a parametre: teplota, tlak, prietok vody, prítomnosť plynov, intenzita zvuku, chýbajúce mince v pokladni, chýbajúci papier v tlačiarni, plný disk, slabá batéria, strata spojenia, výpadok elektrickej energie, porucha, sabotáž, výpadok, GPS poloha, porušenie plomby, otvorenie sejfu a ďalšie.

Zákazník tak má istotu, že ak nastane udalosť, ktorá si vyžaduje pozornosť, operátor je na ňu okamžite upozornený.

Manažment vstupov, diaľkové riadenie a komunikácia

Pomocou služby diaľkového monitoringu je možné zabezpečovať aj rôznorodé obslužné činnosti ako napríklad vpúšťať do budovy oprávnené osoby či vozidlá, asistovať alebo navigovať návštevníkov, zabezpečovať komplexnú podporu samoobslužných technológií (napr. parkovací systém, tankovacia stanica, autoumyváreň, atď.).

Diaľková obsluha a riadenie budov predstavuje revolučný prístup k správe a zabezpečeniu moderných budov. Vďaka pokročilým technológiám a diaľkovým operátorom v monitorovacích strediskách je možné zvýšiť bezpečnosť, zlepšiť efektivitu a dosiahnuť významné úspory prevádzkových nákladov. Pre firmy, ktoré chcú držať krok s technologickým pokrokom a zlepšiť svoju konkurencieschopnosť, je prechod na moderné monitorovacie riešenia logickým krokom.

Spoločnosť Securiton ponúka konzultácie a demo prezentácie svojich služieb pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o týchto inovatívnych riešeniach. Ak máte záujem o podrobnosti a chcete vidieť, neváhajte ich kontaktovať. Pomôžu vám transformovať vaše bezpečnostné opatrenia a prispôsobiť ich potrebám modernej doby.

 

Zobrazit Galériu

SECURITON

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať