SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

Nové laboratória pre biovedný výskum na UPJŠ v Košiciach v hodnote millión eur

Tlačové správy
0

Ďalšie rekonštruované priestory Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na Jesennej 5 v Košiciach budú od dnešného dňa slúžiť študentom i vedcom tejto univerzity. Rekonštruované priestory a prístroje, ktorých hodnota je viac ako milión eur, budú slúžiť výskumu v oblasti proteínového inžinierstavm nanomedicíny, bioenergetiky, a paleobiológii. Vybavenie nových laboratórií výrazne zvýši vedecko-výskumnú úroveň zdieľaných laboratórií Centra interdisciplinárnych biovied Technologického inovačného parku UPJŠ a Katedry biofyziky PF UPJŠ, pričom sa svojou úrovňou a vybavením zaradia medzi špičkové laboratória európskeho i svetového významu.

SAMSUNG 042024 Advertisement  

Rektor UPJŠ, prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., dekan PF UPJŠ, doc. RNDr. Roman Soták, PhD., a riaditeľ TIP-UPJŠ, prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., slávnostne otvorili zrekonštruované priestory nových laboratórií v priestoroch PF UPJŠ na Jesennej 5. Nové laboratóriá budú slúžiť nielen zamestnancom Centra interdiciplinárnych biovied Technologického a inovačného parku UPJŠ (CIB TIP-UPJŠ) a Katedry biofyziky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ (KBF PF UPJŠ), ale aj študentom na druhom a treťom stupni vysokoškolského vzdelávania. Očakáva sa, že v týchto laboratóriách sa budú realizovať výskumné projekty, ktoré budú prispievať k rozvoju vedy a technológií v prieniku biologických, fyzikálnych, chemických a informatických vied.

„Rekonštrukciou a vybavením uvedených laboratórií sme prispeli k zvýšeniu atraktívnosti vynoveného areálu Prírodovedeckej fakulty na Jesennej 5 pre študentov a spolupracujúcich partnerov,“ zhodnotil nové laboratóriá CIB TIP-UPJŠ a KBF PF UPJŠ rektor univerzity, prof. Pavol Sovák.

Financovanie rekonštrukcie (230 tis. eur) a nákup moderného experimentálneho zariadenia (1,5 mil. eur) do týchto laboratórií bolo viaczdrojové a podieľali sa na ňom TIP-UPJŠ, CIB TIP-UPJŠ, PF UPJŠ, Katedra biofyziky PF UPJŠ, Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ a aj samotná Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Nové prístroje v týchto laboratóriách boli získané predovšetkým vďaka projektu „BioPickmol“. Ten bol financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ, ktorého koordinátorom je doc. RNDr. Gabriel Žoldák, DrSc. v spolupráci s priemyselným partnerom SAFTRA Photonics. „BioPickmol“ bol zameraný na vývoj metódy detekcie koronavírusu SARS-Cov-2 založenej na technológii PickMolTM, vyvinutou spoločnosťou SAFTRA Photonics.

Vybavenie laboratórií finančne menej náročnými prístrojmi je financované projektami APVV a VEGA. Nové priestory a prístroje v hodnote viac ako milión eur výrazne zvýšia potenciál týchto laboratórií realizovať konkurencieschopný vedecký výskum v oblasti proteínového inžinierstva, nanomedicíny, bioenergetiky a paleobiológie.

„Urobili sme ďalší krok, vďaka ktorému fakulta aj univerzita zvyšujú svoj kredit a konkurencieschopnosť. Veríme, že to prinesie nové témy výskumu a posilní aj medzinárodnú spoluprácu. Želám kolegom veľa úspechov, nech im novootvorené priestory pomôžu v ďalšom napredovaní,“ uviedol dekan PF UPJŠ, doc. Roman Soták.

Iniciatíva rozširovania laboratórnych priestorov vznikla na pôde CIB TIP-UPJŠ a KBF PF UPJŠ ako výsledok získaných projektov OpenMed a BioPickmol zo štrukturálnych fondov EÚ, ako aj projektu CasProt získaného v rámci programu H2020. Tieto projekty prirodzene priniesli nové vedecké výzvy a umožnili prijať nových skúsených ako aj mladých nádejných vedeckých pracovníkov.

„Prirodzene predpokladáme, že tieto unikátne prístroje a metódy budú slúžiť pre spoluprácu nielen v rámci UPJŠ a v rámci košických univerzít, ale aj pre spoločné projekty s významnými a rešpektovanými zahraničnými inštitúciami. Tieto laboratórne priestory vybavené najmodernejšími prístrojmi majú veľký potenciál zvýšiť kvalitu nášho výskumu, a tým aj naše možnosti zvýšiť úspešnosť pri získavaní finančných zdrojov z európskych grantových agentúr,“ predstavil prínos nových laboratórií vedúci Centra interdisciplinárnych biovied, doc. RNDr. Erik Sedlák, DrSc..

Projekty realizované v týchto laboratóriách by mohli viesť k vývoju nových liekov, biotechnologických aplikácií a lepšiemu pochopeniu biologických procesov. Zároveň sa očakáva vyššia intenzita spolupráce s priemyselnou praxou, predovšetkým prostredníctvom priameho napojenia týchto laboratórií na novovzniknutý Košický klaster nového priemyslu (CNIC).

„Rekonštruované a novovybudované laboratóriá KBF PF UPJŠ a CIB TIP-UPJŠ sú pre nás veľmi dôležité a poskytnú nám možnosť efektívnejšej a flexibilnejšej spolupráce s priemyselnou praxou. Vďaka týmto laboratóriám a novým zamestnancom očakávame nielen zvýšenie kvality publikačnej činnosti, ale aj počtu patentov a priemyselných vzorov predovšetkým v oblasti vývoja nových terapeutických a diagnostických metód v medicíne," povedal riaditeľ TIP-UPJŠ a predseda predstavenstva Košického klastra nového priemyslu (CNIC), prof. Pavol Miškovský.

Taktiež sa očakáva, že vďaka týmto laboratóriám a ich výskumu sa zvýši kvalita výučby na univerzite a študenti budú mať prístup k moderným metódam a prístrojom, ktoré im umožnia rozvíjať svoje vedecké zručnosti a schopnosti.

„Som veľmi rád, že sa nám podarilo zrekonštruovať spoločné laboratória KBF PF UPJŠ a CIB TIP-UPJŠ, nielen z dôvodu predpokladaného zvýšenia kvality vedeckého výskumu realizovanom na týchto pracoviskách, ale aj z dôvodu zvýšenia atraktivity štúdia na našej univerzite v oblasti interdisciplinárnych biovied. Takéto „maličké“ pozitívne posunutia môžu v konečnom efekte viesť  k udržaniu tých najtalentovanejších mladých ľudí ochotných pracovať vo vede v regióne východného Slovenska,“ dodal vedúci Katedry biofyziky PF UPJŠ, doc. Mgr. Daniel Jancura, PhD.

Celkovo by tieto laboratóriá mali prispieť k zvýšeniu kvality vedy, zintenzívneniu využívania moderných technológií na Slovensku a posilneniu pozície Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ako významného centra výskumu a výučby v oblasti interdiciplinárnych biovied.

Foto zdroj: CNIC

Mgr. Tomáš Zavatčan, PhD.

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať