ANTIK ANTIK ANTIK

Offline GIS

0

V súčasnosti je samozrejmé očakávať, že ak akákoľvek aplikácia potrebuje pripojenie na internet, naprogramuje sa tak, aby ho mala a vedela ho aj využiť. Táto situácia je rovnaká aj v prípade geografických informačných systémov. Možnosť zobrazovať údaje v mape je kľúčová  funkcionalita všetkých geografických systémov. Jedna z hlavných výhod mapového zobrazenia je možnosť znázorniť v mape vzťahy medzi objektmi v priestore. V závislosti od situácie, mierky, objemu zobrazených údajov a pod. dochádza pri finalizácii zobrazenia k zjednodušeniu tak, aby bola mapa ešte stále prehľadná a zobrazovala čo najviac údajov.

Moderné geografické informačné systémy umožňujú zobrazovanie aktuálnych údajov v mape, a to až na úrovni zobrazovania údajov v reálnom čase. Typický príklad je zobrazovanie dopravnej situácie, či už sú to kolóny, nehody, alebo akékoľvek iné obmedzenia. Na to všetko treba byť online a vedieť takéto údaje pravidelne aktualizovať. No čo v prípade, ak je pripojenie do internetu obmedzené alebo úplne nemožné?

Online vs. offline

Práca v oblasti mimo stabilného pripojenia do internetu si vyžaduje možnosť vziať si potrebné údaje so sebou offline. Ak zároveň chce používateľ tieto údaje v offline režime aj meniť a pri návrate do online stavu ich nahrať do centrálneho systému, musí systém vedieť synchronizovať tieto údaje medzi obidvoma stavmi. V oblasti geografických informačných systémov je takýto stav relatívne častý a intenzívne využívaný. Offline GIS vie takto poslúžiť v teréne mimo kancelárie v mnohých oblastiach – či už lesníkovi v horách, ochranárom pri mapovaní chránených území, alebo aj technikom pri prehliadke podzemných šácht. Výsledok pre používateľov je taký, že si môžu pripraviť dáta v aplikácii GIS na prenos do offline režimu a plnohodnotne s nimi pracovať. Čím je proces prepínania medzi online a offline režimom viac automatizovaný, tým je to pre používateľa jednoduchšie. Kľúčovým sa tak stáva proces prepínania medzi online a offline režimom vrátane prípravy dát určených pre offline režim.

Príprava údajov

V ideálnom prípade by mal systém vedieť pripraviť údaje pre používateľa automaticky, napríklad na základe jeho priradenia do organizačnej jednotky alebo začlenenia do projektového tímu. Zároveň sa v praxi často požaduje, aby si dátové vrstvy pre offline režim vedel používateľ pripraviť aj sám podľa potreby. Napríklad ak dôjde k havárii na potrubnom systéme, používateľ si pripraví všetky údaje z danej lokality a na miesto nehody pôjde so všetkými údajmi, ktoré sú v danom čase k dispozícii. Samozrejmé je, aby offline GIS riešil aj oprávnenia a umožnil používateľovi stiahnuť iba tie údaje, na ktoré má nárok. Zároveň však možno obmedziť používateľovi aj objem a rozsah údajov, ktoré si môže so sebou vziať. Nenastane tak situácia, že si niekto zoberie na prenosné úložisko úplne všetky údaje z DB vrátane dôverných alebo tajných.

Offline režim

Offline režim predstavuje plnohodnotnú prácu s údajmi GIS bez pripojenia na internet, resp. bez pripojenia aplikácie na centrálnu databázu. Údaje sú fyzicky uložené lokálne a dostupné priamo zo zariadenia. Prakticky to znamená, že systém pripraví údaje pre offline režim a používateľovi nahrá všetky pripravené údaje do zariadenia tak, aby boli k dispozícii v offline režime.

V plnohodnotnom offline režime tak môže používateľ nielen prezerať údaje, ale ich aj editovať. Po nejakom čase (rádovo aj v dňoch), keď bude používateľ pripojený do internetu, môže dôjsť k obojstrannej synchronizácii údajov. V aplikácii na pozadí prebehnú dve potrebné operácie:

• Synchronizačný proces zabezpečí prenos všetkých zmenených údajov z lokálneho ­offline úložiska do centralizovanej DB.

• Synchronizačný proces aktualizuje všetky lokálne uložené údaje o zmeny, ktoré sa medzitým zapísali do centralizovanej DB.

Synchronizácia

Plnohodnotná práca s mapovými údajmi je možná tak v offline, ako aj v online režime a aplikácia si sama stráži, či bude pracovať s online mapovými údajmi alebo s offline údajmi uloženými na lokálnom úložisku. Unikátnym spôsobom je v aplikácii vyriešená synchronizácia, ktorá si vie poradiť a zosynchronizovať údaje aj v prostredí s nestabilným, resp. pomalým internetovým pripojením. Dáta sú uložené lokálne a synchronizácia zmien beží priebežne na pozadí bez interakcie editora.

Technicky sú údaje distribuované do offline GIS-u viacerými spôsobmi, pričom sa vždy použije ten najvýhodnejší spôsob synchronizácie, takže pre často menené údaje sú dáta do offline získavané ad hoc. Občasne menené údaje sú vopred generované vo forme dátových balíčkov.

Záver

Offline GIS je riešenie na zobrazenie a správu mapových údajov v offline, resp. bez internetového pripojenia, ale aj v online režime. Aplikácia podporuje obojsmernú synchronizáciu mapových údajov na báze replikačných mechanizmov. Z pohľadu manažovania ľubovoľného systému geopriestorových údajov, ktoré sú spracúvané aj offline GIS-om, je dôležité si uvedomiť, že systém pracuje aj naďalej s centralizovanou databázou a žiadnym spôsobom nenarúša centralizované spracovanie údajov, ktoré je prístupné pre všetky časti geografického informačného systému. Zároveň však umožní používateľom „odstrihnúť sa“ na nejaký čas od internetovej siete a pracovať aj tam, kde internet k dispozícii nieje. Najmä v lokalitách so slabým internetovým pripojením, kde nebola plnohodnotná práca v online systémoch možná, to používateľom umožní využívať všetky výhody práce s GIS-om. Keďže synchronizácia môže prebiehať v ľubovoľnom čase, možno tak aj lepšie manažovať preťaženosť liniek, najmä v lokalitách so slabším internetovým pripojením.

 

Zobrazit Galériu

Mgr. Štefan Hudák, YMS, a. s.

Všetky autorove články
GIS offline

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať