ANTIK_2024 ANTIK_2024 ANTIK_2024

Parkovanie pre ťažko zdravotne postihnutých cez mobil? Pripravený je projekt, ktorý to umožní

Tlačové správy
0

Hoci majú osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (osoby s ŤZP) k dispozícii vyhradené parkovacie miesta, nájsť ich nie je vždy jednoduché. Problémom je nielen ich lokalizácia v cudzom prostredí, ale aj časté zneužívanie týchto miest vodičmi, ktorých autá na nich nemajú čo hľadať. Výsledkom je „obiehanie“ viacerých uličiek a hľadanie miesta, ktoré je skutočne voľné. 

Tieto problémy však môžu byť onedlho minulosťou. Zdravotne postihnutému občanovi, prípadne jeho sprievodcovi, postačí vytiahnuť z vrecka mobil a nechať sa odnavigovať na najbližšie voľné miesto určené pre osoby s ŤZP. Umožní to projekt, ktorý pripravilo DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) a 13. septembra 2018 bola verejne prerokovaná štúdia jeho uskutočniteľnosti.  

Jedna aplikácia – vyše stovka miest 
Aby bolo nové riešenie pohodlné a efektívne, musí byť v čo najväčšej miere riešené centrálne a zahŕňať parkovacie miesta čo najväčšieho počtu miest a obcí. Ak by totiž každá samospráva prevádzkovala vlastnú mobilnú aplikáciu, bolo by jej využitie značne obmedzené a nepohodlné. 

Málokomu by sa chcelo inštalovať si do mobilu množstvo rôznych aplikácií podľa mesta či obce, ktoré potrebuje navštíviť. Preto je oveľa lepšie, ak jedna aplikácia obsluhuje všetky parkovacie miesta pre osoby s ŤZP viacerých obcí a miest. Navyše, prevádzka vlastnej aplikácie by bola pre mnohé mestá ekonomicky príliš náročná,“ hovorí Adrián Belánik z DEUS-u.

Obce záujem majú
To, že inteligentné vyhľadávanie parkovacích miest cez mobilnú aplikáciu by mohlo pomôcť nielen osobám s ŤZP, ale aj mestám a obciam, potvrdil aj prieskum, ktorý DEUS realizoval medzi samotnými osobami s ŤZP, starostami, primátormi i náčelníkmi mestských a obecných policajných zborov. 

Už v prvotnej fáze prieskumu potvrdilo záujem o zapojenie sa do projektu viac ako 50 miest, vrátane tých veľkých v kategórii nad 80 tisíc obyvateľov. Celkovo by sa ich do projektu mohlo zapojiť približne 150. 

Podnetné nápady a návrhy na vylepšenia máme aj od zástupcov Organizácie muskulárnych dystrofikov, Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím, Slovenského zväzu telesne postihnutých a ďalších,“ vysvetľuje Milan Muška zo ZMOS-u. 

Pomôžu senzory a tokeny
Aby mala navigácia k parkovacím miestam pre osoby s ŤZP zmysel, je potrebné zabezpečiť, aby vyhľadávala iba tie, ktoré sú práve voľné. Preto DEUS plánuje na parkoviskách nainštalovať 5 500 senzorov, ktoré budú sledovať, či je parkovanie obsadené, alebo nie. Riešenie bude otvorené aj pre napájanie súkromných parkovísk, ktoré budú mať vlastné senzory. Súčasťou parkovacieho preukazu pre osoby s ŤZP by sa mali stať aj tokeny – aktívne identifikačné prvky v podobe plastikových kariet. Celkovo by ich malo byť 110 000, vďaka čomu sa do značnej miery obmedzí ich falšovanie, ktoré dnes predstavuje závažný problém. 

Navrhované riešenie bude najprv otestované v rámci pilotného projektu v troch vybraných mestách. „Tým zabezpečíme jeho optimálne nasadenie do ostrej prevádzky,“ vysvetľuje Adrián Belánik z DEUS-u. Po vyhodnotení prvej fázy a „vychytaní problémov“ bude nasledovať rozšírenie projektu do ďalších miest a obcí. Sústrediť sa bude najmä na miesta, kde najčastejšie dochádza k zneužívaniu vyhradených parkovísk pre osoby s ŤZP. Tie sa zvolia na základe informácií od konkrétnej samosprávy, keďže práve tá vie najlepšie, kde najčastejšie na miestach pre osoby s ŤZP parkujú aj tí, ktorí tam nemajú čo robiť. Ak niekto neoprávnene zaparkuje na mieste osadenom senzorom, pracovníci mestského či obecného úradu sa to dozvedia online a budú môcť vyslať na miesto mestskú políciu, ktorá zjedná nápravu.

Navyše, vďaka dátam zo senzorov budú úradníci presne poznať vyťaženie jednotlivých parkovacích miest pre osoby s ŤZP a podľa toho ich manažovať. Ak napríklad zistia, že niektoré miesto je obsadené prakticky nonstop, môžu pri ňom zriadiť ďalšie. A ak sa ukáže, že iné miesta sú po väčšinu dňa prázdne, môžu časť z nich zrušiť, resp. presunúť inam. „Všetko je podriadené tomu, aby sme čo najviac uľahčili život ľuďom so zdravotným postihnutím, vrátane ich sprievodcov,“ dodáva Adrián Belánik.  

Tomuto riešeniu vyjadrili podporu aj priamo zástupcovia znevýhodnenej populácie a zástupcovia asociácií.

„Jednoznačne vítam tento projekt. Naše združenie zastupuje viac ako 20 tisíc ľudí so zdravotným postihnutím a tak nami prezentované názory nie sú len názormi jednotlivca. Názory na túto problematiku sú priamym odzrkadlením skúseností a podnetov prenášaných priamo zo stretnutí so zástupcami našich členských organizácií. Musím povedať, že súčasný stav neriešenia problematiky, spájajúcej sa s oblasťou zdravotného postihnutia je z nášho pohľadu veľmi vážny a tento projekt má výborný predpoklad riešiť aspoň jeden z vážnych problémov. Deň čo deň sme nútení hľadať vyhradené parkovacie miesta a strácame pritom veľa času, ako aj peňazí, pričom osoby so zdravotným postihnutím zväčša patria do nízkopríjmovej skupiny občanov. Jednoznačne vnímame aj skutočnosť, že sú v obehu aj falšované a neplatné parkovacie preukazy a myslím si, že ich obmena za preukazy s ochranným prvkom alebo čipom by nám dokázala eliminovať ich počet.“

Mgr. Tibor Kӧbӧl
Podpredseda Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR a volený zástupca vo Výbore pre osoby so zdravotným postihnutím

„Teším sa tomuto projektu a aj tomu, že sme mali možnosť byť pri jeho príprave. Na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím evidujeme reálne podnety, ktoré poukazujú na to, že ľudia, ktorí sú držiteľmi parkovacích preukazov nemajú kde parkovať. Vidím veľký prínos tohto celého systému okrem možnosti nájsť jednoduchšie parkovacie miesto aj v tom, že nám zmapuje, či Vyhláška č. 532/2002 Z. z. MŽP SR naozaj odzrkadľuje potrebu, ktorá je v nej uvedená a či tie 4% určené ako parkovacie miesta pre osoby s ŤZP sú v dostatočnom počte.“

JUDr. Zuzana Stavrovská
Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím a členka Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

Všetky autorove články
auto parking smart city doprava aplikácia smartfon projekt

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať