Samsung_03 Samsung_03 Samsung_03 Advertisement

Starajte sa o dáta aj počas home office

0
Obdobie utlmených podnikových aktivít, spojené s prácou z domu, môže tvoriť ideálnu príležitosť na upratanie a zefektívnenie interných procesov, na ktoré počas plnej prevádzky neostáva čas a voľné zdroje. Jedna z hlavných oblastí, na ktorú treba sústrediť voľné kapacity a pripraviť tak stabilnú pôdu na obnovenie procesov po oživení trhu, je oblasť dátového manažmentu, zahŕňajúca technológie, procesy a opatrenia, ktorých zmyslom je zabezpečenie životného cyklu dát tak, aby prinášali čo najvyšší úžitok.

Spoločnosti majú príležitosť zamyslieť sa nad efektivitou často narýchlo vytvorených dátových zdrojov, nastavením dátových tokov, ich využiteľnosťou a venovať sa hlavne ich vyčisteniu a konsolidácii v čase, keď zmeny neohrozia plnú prevádzku, prípadne sa treba spoliehať viac na získané dáta než na osobné stretnutia a dohody.

Ako zabezpečiť ideálnu komunikáciu vývojových IT tímov s vlastníkmi dát?

Za bežných podmienok IT oddelenie mapuje dátové zdroje, určí vlastníkov a na vyčerpávajúcich stretnutiach cez niekoľko iterácií vytvorí pomocou nich sled firemných pravidiel na ich vyčistenie. Osobné rozhovory a priama účasť vlastníkov/tvorcov dát s ich konzumentmi a vývojovým tímom pre dátové integrácie sa stávajú denným programom. Iste, mnohé body možno vyriešiť priamo prostredníctvom  online hovorov, no bez priamych stretnutí riešiteľských tímov sa celý proces môže rozpadnúť, prípadne značne spomaliť pri vymieňaní verzií dátových setov, návrhmi opráv jednotlivých záznamov, ich schvaľovaním a spätným overovaním, kým sa prepracujeme k želanému výsledku.

Komunikačné platformy s funkciami na zdieľanie dokumentov a kooperáciu na ich tvorbe sú nápomocné, no nedokážu zabezpečiť hladký a rýchly pracovný postup pri analýze dát, skúmaní ich technických nedostatkov a tvorbe obchodnej hodnoty pochádzajúcej z kvality jednotlivých záznamov.

Na nastavenie systému manažovania dát treba na jednom mieste sústrediť všetky potrebné funkcie, ako je oprava a čistenie dátových zdrojov, nastavenie presného a prehľadného procesu kooperácie jednotlivých účastníkov s odovzdávaním si námetov na úpravu jednotlivých záznamov, schvaľovanie zmien a hlavne vytvorenie priameho návodu pre IT vývoj aj z pohodlia domácej kancelárie.


Zdroj: Talend Data Stewardship console

Vstup „dátového stevarda“

Na tento účel je potrebné prejsť na vyššiu úroveň detailu čistenia údajov a predložiť vlastníkom/tvorcom dátového obsahu jednotlivé záznamy spolu s potrebnými podkladmi na vyhodnotenie ich správnosti, ideálne aj priamo s návrhmi, ako jednotlivé záznamy opraviť. Z vlastníkov dát sa tak stanú „stevardi“, inými slovami, riešitelia, ktorí sú vzájomnou kooperáciou a znalosťami schopní rozoznať správnosť záznamov a v prípade ich nejednoznačnej alebo chybnej výpovednej hodnoty vykonať ich priamu úpravu.

Z pohľadu komplexnosti ide o najcitlivejší krok čistenia údajov, keďže nesprávna alebo neuvážená zmena môže nielen znížiť použiteľnosť dát, ale aj priamo ohroziť systémy, ktoré s týmito dátami pracujú. Je preto nevyhnutné, aby prostredie, v ktorom sa záznamy vyhodnocujú, zabezpečovalo:

• komplexný work-flow schvaľovania zmien,

• riadenie úpravy dát v jednotlivých systémoch,

• vrcholovú kontrolu nad prácou a výkonom jednotlivých skupín stevardov, ktorí môžu nezávisle pracovať priamo zo svojich domácich kancelárií a naďalej konzultovať úpravy zverených záznamov so svojimi kolegami a IT vývojom.

Najmä v dobe home office je preto nevyhnutný flexibilný prístup k prostrediu umožňujúcemu prehľadné rozdelenie a manažovanie čistenia jednotlivých záznamov, aké poskytuje práve konzola Talend Dátového stevarda cez funkčnosti:

• tvorby kampaní na rozdelenie riešiteľských tímov stevardov podľa typu záznamov a spôsobu ich čistenia,

• prehľadného zobrazenia záznamov, vyhodnotenia ich kvality a návrhov na ich opravu,

• kooperácie medzi riešiteľmi cez poznámky a delegovanie riešených úloh,

• flexibilného nastavenia postupu schvaľovania zmien v záznamoch,

• monitoringu priebehu kampaní pre potrebu dynamického prerozdeľovania úloh podľa aktuálnych možností riešiteľov.

Klasický príklad podnikovej chyby záznamov o zamestnancoch (prípadne o zákazníkoch) je duplicitný alebo neaktuálny údaj o adrese, ktorý sa môže navyše líšiť podľa systému, jeho špecifickej agendy a času, keď bol tento údaj v systéme vytvorený alebo aktualizovaný.

Ako môžeme vidieť v príklade, ideálne riešenie na prečistenie dát je spojenie správnej platformy na manažment údajov, zabezpečujúcej nielen jednoduché integrovanie dát z rôznorodých zdrojov, ale hlavne ich pohodlné a prehľadné sprístupnenie pre ich vlastníkov. Takéto riešenie umožní odľahčenie IT vývoja spravujúceho dátové operácie a zároveň podporí vybudovanie dátovo orientovanej spoločnosti, ktorej zamestnanci budú udržiavať získaný prehľad o dátach, ich kvalite a o ich hodnote.

www.mim.sk

 

 

Zobrazit Galériu

www.mim.sk

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať