SAMSUNG_082022 Advertisement SAMSUNG_082022 Advertisement SAMSUNG_082022 Advertisement

Súhrnná správa o riešení projektu na propagáciu výsledkov projektu pre širokú verejnosť za rok 2020

0

Špeciálny projekt

Názov projektu: Pokročilé nástroje na zber a spracovanie údajov na predikciu spotreby elektrickej energie lokálneho distribučného systému DATAPRED

Zhrnutie aktuálneho stavu projektu

Výskum a vývoj projektu Pokročilé nástroje na zber a spracovanie dát na predikciu spotreby elektrickej energie lokálneho distribučného systému je zameraný na vývoj nástroja schopného na základe vyhodnocovania údajov vytvoriť dostatočne presnú predikciu spotreby energie v priemyselných podnikoch, tzv. lokálnych distribučných systémov, a zároveň na vývoj nástroja, ktorý bude schopný vyhodnotiť efektívnosť výroby vlastnej energie s porovnaním s priamym nákupom na energetických burzách.

V prvej etape bol výskum zameraný na získanie komplexných analytických materiálov obsahujúcich potrebné informácie z oblasti hydrometeorológie a energetiky. Konkrétne išlo jednak o informácie o poskytovateľoch týchto údajov a týmito poskytovateľmi ponúkaných komoditách, ako aj o informácie týkajúce sa priamo poskytovaných údajov vrátane ich spoplatnenia, doby aktualizácie, archivácie, dostupnosti, štruktúry a podobne.

V rámci druhej etapy projektu prebiehal výskum, ktorý sa orientoval na skúmanie rozmanitých druhov údajov s tým, že na základe ich štruktúry, aktuálnosti, formátu, obsahu, možnosti spracovania a relevancie bola zadefinovaná množina takých údajov, ktoré sú na predikciu spotreby fundamentálne. Zároveň sa výskum orientoval na špecifikovanie takých predikčných metód, ktoré sú schopné s danou množinou údajov operovať. Výskum bol zameraný na vhodnosť predikčných metód vzhľadom na podmienky predikcie (rýchlosť predikovania, potreba vstupných údajov, výpočtová náročnosť) a na dostupné údaje, na základe ktorých budú predikcie realizované. Do úvahy bola braná aj komplexnosť softvérovej implementácie jednotlivých predikčných metód a ich nárokov na výpočtové zdroje, množstvo uchovávaných údajov spracúvaných v priebehu predikcie a frekvencia ich používania v procese predikcie. Na základe výskumu boli na účely predikcie spotreby podniku zvolené predikčné metódy neurónová sieť a informačná geometria, ktoré budú používané samostatne na vypracovanie predikcie, no aj v kombinácii podľa podmienok predikcie.

Vybudovaná báza poznatkov je dôležitá prerekvizita na ďalší postup projektu, teda výskum a  vývoj automatizovanej a autonómnej databázy, ktorá bude slúžiť na zber definovaných údajov od vybraných poskytovateľov. V aktuálnej projektovej etape slúži pre potreby výskumu a vývoja softvérového nástroja, ktorý bude schopný za použitia definovaných predikčných metód tieto údaje ďalej spracovať.

Treba spomenúť, že i napriek rozsahu a komplexnosti bázy poznatkov je potrebné ju pre ďalší vývoj a výskum priebežne rozširovať a aktualizovať. Tento proces sa príslušnou etapou definitívne neuzavrel, iba sa v rámci danej etapy dosiahol jej rozsah potrebný na realizáciu nasledujúcich etáp. Rozvoj a aktualizácia uvedenej bázy tak konti­nuálne prebieha na pozadí ďalších výskumno-vývojových etáp, keďže je žiaduce, aby sa v prípade výskytu nových poznatkov v danom období ich podarilo do bázy poznatkov implementovať, prípadne aktualizovať už jestvujúce poznatky.

V tretej etape boli zrealizované vývojové aktivity zamerané na vývoj softvérového riešenia na autonómny a automatizovaný zber a spracovanie dát relevantných pre predikciu spotreby priemyselného podniku, a to vybraných dát z energetických búrz a zdrojov hydrometeorologických údajov. Tento softvér automaticky získava zvolené údaje z definovaných zdrojov, validuje správnosť získaných dát, pripravuje dáta na ďalšie spracovanie v predikcii a umožňuje archiváciu týchto dát na ďalšie použitie.

Takisto boli zrealizované vývojové aktivity v rámci štvrtej etapy projektu na vývoj softvérového nástroja na predikciu spotreby elektrickej energie lokálneho distribučného systému, ktorý na základe odporúčaní a analytických podkladov poskytuje predikciu spotreby realizovanú odporúčanými predikčnými metódami s použitím odporúčaných vstupných dát a ich formátov na predikciu.

V rámci poslednej etapy projektu v roku 2021 prebieha SW vývoj a integrácia už vyvinutých modelov do komplexného riešenia, ktoré na základe predikovanej spotreby elektrickej energie bude vyhodnocovať efektívnosť použitia vlastných zdrojov na výrobu elektrickej energie vzhľadom na cenu takto získanej energie alebo nákup elektrickej energie zo zdrojov lokalizovaných mimo lokálneho distribučného systému.

Dosiahnuté výsledky (publikácia, patent, ochrana priemyselného vlastníctva, iná aktivita) vznikli v rámci riešenia projektu Pokročilé nástroje na zber a spracovanie údajov na predikciu spotreby elektrickej energie lokálneho distribučného systému, ktorý je podporovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci poskytnutých stimulov pre výskum a vývoj zo štátneho rozpočtu v zmysle zákona č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj.

 

Zobrazit Galériu

IPESOFT

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať