HONDA_022021 HONDA_022021 HONDA_022021 Advertisement

Výhody diaľkového monitorovania systémov klimatizačných zariadení od Daikin

0

Spoločnosť Daikin je tradičný výrobca klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel. Sú to zariadenia určené na nepretržitú prevádzku – buď počas sezóny, alebo celoročne. Na zaistenie bezproblémového fungovania treba tieto zariadenia proaktívne monitorovať.

Je to jedna z kľúčových požiadaviek firiem, ktoré podnikajú v oblasti facility managementu, pretože bez monitorovania v reálnom čase nemožno vykonávať proaktívne servisné zásahy, ktoré sú oveľa lacnejšie než servisné zásahy v prípade poruchy. Daikin má s diaľkovým monitorovaním svojich zariadení bohaté skúsenosti, túto činnosť začal vykonávať v roku 1993 a odvtedy nazhromaždil veľké množstvo cenných informácií. Aj v prípade poruchy je zmluvná servisná firma schopná zareagovať veľmi rýchlo. Diaľkové monitorovanie je výhodné nielen pre zákazníka, ale aj pre výrobcu, pretože získava údaje z prevádzkového prostredia a vie presne, čo sa s nainštalovanými zariadeniami deje. Optimalizácia fungovania klimatizačných systémov dokáže výrazne prispieť k nižším prevádzkovým nákladom.

Monitorovanie je atraktívne aj pre montážno-servisné firmy, pretože vedia zákazníkovi ponúknuť zmluvu s kratším reakčným časom, keďže bez problémov dokážu splniť kratšie reakčné časy vyplývajúce z takejto zmluvy. Preto spoločnosť Daikin zriadila Európske centrum diaľkového monitorovania. Výrobca, respektíve zmluvná autorizovaná servisná firma má tak operatívny prehľad o tom, čo sa so zariadením nainštalovaným u zákazníka deje, a v prípade potreby môže vykonať servisný zásah. Monitorovacie servery v spolupráci s firmvérom na jednotlivých zariadeniach vykonávajú priebežné proaktívne analýzy. Pomocou služby Daikin Cloud môže zákazník pripojiť viaceré budovy a ovládať v nich systémy prostredníctvom bežného internetového prehliadača. Montážne firmy a technici majú takisto prístup do služby Daikin Cloud, aby sa mohli na diaľku prihlásiť a okamžite začať riešiť problémy, ak niekedy dôjde k poruche. Rozhranie s jednoduchým používaním ešte viac uľahčuje ovládanie a automatické monitorovanie spotreby energie pomáha dlhodobo znižovať náklady.

Inštalácia monitorovania je veľmi jednoduchá, pretože ide o cloudovú službu, takže treba len nakonfigurovať príslušné rozhrania, ktoré sa vo väčšine prípadov dajú použiť aj na diaľkové ovládanie zo strany zákazníka. Systém potom umožňuje, aby zákazník mohol na diaľku ovládať systémy v budove alebo budovách, ktoré využíva, prípadne obhospodaruje ako správca. Zákazníci tento systém vo väčšine prípadov prijímajú kladne, pretože sa nemusia o nič starať. Servisná firma dostane notifikáciu o prípadnej poruche, takže vie o poruche väčšinou skôr ako sám zákazník. Ak servisná firma dostane prediktívnu notifikáciu, nemusí to byť hneď príznak havárie, no ak sa niektoré indikované problémy dlhodobo ignorujú, môže napokon dôjsť až k zlyhaniu systému. To je však skôr prípad systémov, ktoré nie sú monitorované, a tak zákazník o probléme nevie. V prípade klimatizácií a vykurovacích systémov na báze tepelných čerpadiel je len veľmi málo súčiastok, ktoré treba počas životnosti meniť. Kľúčový prvok spoľahlivého fungovania týchto systémov je správna montáž. Napríklad ak sa nedodrží predpísaný postup spájkovania potrubí v ochrannej atmosfére, v potrubiach zostanú nečistoty, ktoré neskôr môžu spôsobiť poruchy. Preto sa prípadná úspora výberom firmy, ktorá ponúka lacnú montáž, v konečnom dôsledku nemusí vyplatiť. Analýza prevádzkových údajov získaných monitorovaním prevádzky pomáha optimalizovať čistiace cykly, či už ide o čistenie filtrov, alebo vonkajších výmenníkov. Namiesto odhadu intervalu čistenia sa čistenie realizuje vtedy, ak je skutočne potrebné. To eliminuje počet výjazdov servisných technikov.

  Už sme spomenuli výhody diaľkového monitorovania klimatizácií a tepelných čerpadiel pre ich výrobcov a pre montážne a servisné firmy, ale zatiaľ sme nehovorili o výhodách pre zákazníka. Ten by sa mohol čudovať, prečo mu firma ponúka drahšie servisné zmluvy, zvýšené o náklady súvisiace s monitorovaním, keď mu predajca tvrdil, že zariadenie, ktoré mu predáva, je kvalitné. Preto je služba diaľkového monitorovania doplnená o funkcie na báze analýzy zozbieraných údajov, ktoré sú pre zákazníka užitočné a prinášajú mu výhody, predovšetkým čo sa týka úspornej prevádzky. Prevádzkovateľ služby na základe výsledkov analýz údajov z monitorovania pripraví pre zákazníka odporúčania, ktorých aplikovaním by mohol výrazne ušetriť. Napríklad možno aplikovať optimalizované časové harmonogramy, prispôsobené režimu fungovania ľudí v príslušnej budove alebo jej časti. Skúsenosti ukazujú, že stačí 2 – 3-krát denne zmeniť nastavenú teplotu, napríklad po skončení pracovného času. V lete, keď možno po odchode ľudí klimatizáciu vypnúť, sa dosiahne aj 25 % úspora nákladov. V zime, samozrejme, nemožno vykurovanie vypnúť úplne, len znížiť nastavenú teplotu, čím sa dá dosiahnuť úspora nákladov na energie približne 15 %. Ak to zosumarizujeme, už takýmito jednoduchými zásahmi do fungovania vykurovania a klimatizácie, ktoré však musia byť podložené výsledkom analýzy údajov zozbieraných diaľkovým monitorovaním, sa dajú dosiahnuť relatívne významné úspory. Na druhej strane takéto zmeny fungovania vykurovania a klimatizácie sú pomerne direktívne. Preto treba prihliadať aj na individuálne požiadavky v budovách, kde majú prenajaté priestory viaceré firmy. Skúsenosti ukazujú, že približne 30 % nájomníkov nie je ochotných akceptovať odporúčania na optimalizáciu vykurovania či klimatizácie. Preto sa optimalizácia s cieľom dosiahnuť úspory realizuje len u tých nájomníkov, ktorí sú ochotní akceptovať, že napríklad pri vonkajšej teplote 35 °C nebude teplota v miestnosti nastavená na 20 °C, ale na 26 °C.

Lepšie akceptovanie zo strany používateľov majú systémy so sofistikovanejším fungovaním, napríklad také, ktoré využívajú senzory indikujúce prítomnosť ľudí v danom priestore, a tieto údaje sa kombinujú s predpokladaným harmonogramom získaným analýzou údajov z dlhodobého monitorovania. Optimalizácia sa nebude zameriavať jednostranne len na úsporu energií, ale do úvahy sa bude brať aj komfort a tepelná pohoda vo vykurovaných či klimatizovaných priestoroch. Pomocou diaľkového monitorovania sa dá identifikovať aj atribút spokojnosti či nespokojnosti s tepelnou pohodou v predmetných priestoroch. Ak ľudia často menia nastavenie teploty, znamená to, že nie sú spokojní s implicitne nastavenou teplotou, respektíve teplotami podľa časového harmonogramu. Na základe analýz týchto údajov možno vytvoriť metodiku a odporúčané postupy na riešenie týchto problémov s komfortom. Do hry vstupujú protichodné požiadavky. Zatiaľ čo manažmentu vo väčšine prípadov záleží na úsporách energie, zamestnanci v priestoroch firmy majú v prvom rade na zreteli svoj komfort. Niekedy na základe výsledkov analýz treba zamestnancom obmedziť možnosti nastavenia, aby sa optimalizovala spotreba a maximalizovala sa energetická účinnosť. Samozrejme, nikdy sa nedá dosiahnuť stav, aby boli spokojní úplne všetci, ale určitá rozumná miera kompromisu medzi komfortom a úsporou energie na klimatizáciu a vykurovanie sa dosiahnuť dá. Podľa dlhodobých výsledkov analýz údajov z monitorovania prakticky vo všetkých kancelárskych budovách, v ktorých je veľa nájomníkov, je disciplína v oblasti zapínania a vypínania klimatizácie a nastavovania teplôt optimálnych z hľadiska úspor energie prakticky nulová. Z toho vyplýva nevyhnutnosť diaľkového ovládania klimatizácie a vykurovania pre takéto kancelárske budovy.

Výsledky monitorovania sa ukladajú do databázy v cloude a kedykoľvek sú k dispozícii, ale získanie relevantných údajov z týchto informácií je často prácne a vyžaduje si určité úsilie, čo sa týka nastavenia filtrovania a agregácie. Inak povedané, na získanie požadovaných informácií sa vyžaduje aktívny prístup zo strany používateľov. Podľa vzoru samoobslužných analýz v iných odvetviach biznisu je aj v tomto prípade snaha, aby systém generoval reporty, ktoré budú relevantné pre používateľov, bez toho, aby ich museli používatelia prácne prispôsobovať svojim požiadavkám. Aj v tomto prípade platí, že dôležitý je nielen obsah reportov, ale aj ich forma. Oveľa väčšiu vypovedaciu hodnotu pre používateľov majú informácie vo forme rôznych prehľadných grafov. Ak používateľov niečo zaujme na súhrnnom reporte, možno tento report zobraziť na vyššej úrovni granularity, s podrobnejšími údajmi týkajúcimi sa sledovanej záležitosti (napríklad podklady na optimalizáciu režimov v konkrétnej časti budovy či konkrétnej miestnosti).

Aktuálny stav je často taký, že pre mnohých vlastníkov budov spotreba energie na vykurovanie a klimatizáciu nie je primárny predmet záujmu, pretože ju jednoducho vyfakturujú nájomníkom. Podobné je to zo strany nájomníkov v prípade, ak sú náklady na vykurovanie a klimatizáciu súčasťou nájomného. Od roku 2020 však dôjde k významnej zmene, pretože všetky nové budovy by mali byť s takmer nulovou spotrebou primárnej energie. Tá by mala byť zabezpečená primárne z obnoviteľných zdrojov energie a energia by sa mala zhodnocovať, teda akumulovať a pro­stredníctvom výmenníkov udržiavať v interiéroch budov. Dosiahnuť takýto stav je veľmi ťažké a bez monitorovania týchto systémov s cieľom nájsť rezervy sa to prakticky ani nedá. Po roku 2025 by mali vstúpiť do platnosti smernice týkajúce sa riadiacich systémov, ktoré budú monitorovanie prevádzky systémov budov priamo vyžadovať. Takisto sa bude posudzovať súlad projektu ohľadne spotreby energie s reálnym stavom, čo sa bez kontinuálneho monitorovania nedá robiť.

» Ľuboslav Lacko     

 

Zobrazit Galériu
Daikin monitorovanie

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať