XIAOMI_062021 XIAOMI_062021 XIAOMI_062021 XIAOMI_062021 XIAOMI_062021 XIAOMI_062021

Ako reagujú podnikové aplikácie na dynamické zmeny podnikateľského prostredia

0

Primárnou úlohou aplikácií na IT podporu podnikových procesov je umožniť firmám čo najefektívnejšie fungovanie a z toho vyplývajúcu konkurencieschopnosť. Aby to dosiahli, musia ich tvorcovia zabezpečiť pravidelnú inováciu, aby dokázali pružne reagovať na požiadavky diktované čoraz dynamickejším štýlom biznisu. Takisto musia reagovať na zmeny legislatívy.

Vo veľkých firmách sa aj napriek maximálnej miere integrácie väčšinou dajú identifikovať pomyselné hranice jednotlivých subsystémov a aplikácií bez ohľadu na to, či ide o klasické serverové, prípadne iné aplikácie. Nezriedka je IT infraštruktúra takejto firmy postavená na subsystémoch od rôznych dodávateľov, ako je SAP, Oracle, IBM, Microsoft... Naproti tomu v menších firmách sú podnikové aplikácie viac univerzálne, takže pokrývajú viac oblastí, či už je to podpora ekonomicko-finančných procesov, riadenie výroby, zásobovanie, maloobchod a veľkoobchod, riadenie vzťahov so zákazníkmi či mzdy a personalistika.  Aplikácie na komplexnú podporu podnikania spravidla umožňujú vedenie jednoduchého aj podvojného účtovníctva, pričom samozrejmosť je účtovná uzávierka a výkazy. Aj malé firmy často obchodujú so zahraničnými partnermi, preto kvalitné účtovné aplikácie umožňujú viesť pokladňu aj bankový účet nielen v eurách, ale aj zahraničnej mene. Pre naše firmy je to obzvlášť dôležité pre obchodovanie s českými partnermi. Aplikácie umožňujú aj evidenciu skladových zásob a dlhodobého majetku. Zatiaľ sme vymenovali funkcie zamerané na vnútorné procesy. Na konkurencieschopnosť firmy má veľký vplyv efektivita procesov smerovaných na zákazníkov a obchodných partnerov. Preto dodávatelia podnikových aplikácií venujú veľkú pozornosť procesom objednávania a fakturácie vrátane sledovania neuhradených záväzkov. Dôležitá je možnosť importu údajov z čo najväčšieho počtu iných účtovných a podnikových softvérov, aby ste si mohli s partnermi či dodávateľmi operatívne vymieňať potrebné údaje. Import údajov využijete aj pri migrácii z iného systému. V nedávnej epidemiologickej situácii bolo pre mnohé firmy, ktoré boli nútené zatvoriť svoje kamenné obchodné prevádzky, východiskom obchodovanie cez e-shop. Preto moderná účtovná či komplexná podniková aplikácia pre malú a strednú firmu by mala mať modul pre e-shop alebo by aspoň prepojenie s e-shopom mala podporovať.

Možno ešte dôležitejšia oblasť než podpora procesov súvisiacich s podnikaním firmy je poskytovanie kvalitných informácií na podporu rozhodovania. Preto by podnikové aplikácie mali obsahovať analytické nástroje umožňujúce získať informácie pre manažérov v čo najprehľadnejšej forme vrátane filtrov a možnosti zobrazovania výsledkov na vyššej či nižšej ­hierarchickej úrovni.

Či už ide o plánovanie zdrojov, teda ERP, riadenie procesov, účtovníctvo, personalistiku, správu dokumentov, alebo iné oblasti, aj doterajšie tempo inovácií a aktualizácií bolo pomerne vysoké, aby spomínané aplikácie reagovali na nové trendy, ako je mobilita, flexibilita práce, keď zamestnanci nemajú vo firme fixne pridelené pracovné miesta, BYOD čiže používanie vlastných mobilných zariadení, práca z domu a podobne. Tieto trendy prichádzali a niektoré aj odchádzali pozvoľne, väčšinou ako reakcia na možnosti nových technológií.

Od polovice marca 2020 však v súvislosti s koronakrízou došlo v mnohých firmách k dramatickým zmenám. Zamestnancom, ktorých pracovná náplň to umožňovala, firmy odporúčali, prípadne nariadili prácu z domu. Firmy museli doslova z večera na ráno upravovať procesy, aby dokázali v takýchto zmenených podmienkach aspoň ako-tak fungovať. Nastal veľký záujem o nástroje na tímovú spoluprácu a videokonferencie. Väčšina firiem to aj napriek počiatočným obavám zvládla a neraz sa dokonca zistilo, že home office je pre niektoré povolania efektívnejší než klasický pracovný štýl s fixným či pružným pracovným časom. Dokonca usúdili, že niektorí strední manažéri sú nadbytoční, pretože ich podriadení si dokázali svoju prácu efektívne manažovať aj sami.

Práca z domu, ktorú v mnohých firmách vynútili epidemiologické nariadenia a odporúčania, sa vo veľa prípadoch osvedčila, takže firmy prechádzajú alebo plánujú prejsť na tento štýl práce preto, lebo je často výhodnejší. V súvislosti s firemným IT sa však v tejto súvislosti vynárajú ďalšie aspekty. Predovšetkým máme na mysli vzdialenú správu IT. Ak z pracovného procesu z dôvodu choroby či karantény vypadnú niektorí operátori výroby, firma spravidla takúto situáciu dokáže vyriešiť. Je však vaša firma pripravená na situáciu, keď vypadne celé IT oddelenie? Z tohto uhla pohľadu objavíte ďalšie výhody podnikových aplikácií poskytovaných vo forme cloudovej služby. Prevádzkovateľ riešení SaaS (softvér ako služba) má dostatok kapacít a aj plány na riešenie potenciálnych rizikových situácií.

V situácii, keď odber produktov a služieb nepravidelne a často aj nepredvídateľne kolíše, dochádza aj k výkyvom, čo sa týka zamestnancov. Klasický model nakupovania a správy licencií by bol v takejto situácii v mnohých prípadoch nehospodárny a nepružný. Výhodou cloudových riešení je cenový modul pay-as-you-go, čiže platí sa len za to, čo firma využíva, a to spravidla na mesačnej báze. Inak povedané, ak časť zamestnancov nepracuje, firma neplatí za softvér, ktorý aktuálne nevyužíva.

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že po návrate do bežného režimu sa všetko vráti do zaužívaných koľají, ale opak je pravda. Štyri mesiace fungovania v zložitých zmenených podmienkach je dostatočný čas na to, aby bolo možné konštatovať, že podnikanie už nebude také ako predtým. Navyše do hry vstupujú zásadné legislatívne zmeny týkajúce sa firiem a podnikateľského prostredia vo všeobecnosti, ktorých cieľom je podnikanie zjednodušiť a zefektívniť nielen rôznymi úľavami, ale hlavne odstránením byrokracie. No a na tieto balíky na podporu podnikania musia čo najskôr zareagovať aj aplikácie používané vo firmách. V čase písania článku napríklad bolo schválených 114 opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia a zníženie administratívneho zaťaženia z dielne ministerstva hospodárstva, známych aj ako „lex korona“ či „Sulíkovo kilečko“. Tento prvý balík opatrení na zjednodušenie podnikateľského prostredia je primárne smerovaný do firiem zaoberajúcich sa maloobchodom. Niektoré zmeny, napríklad možnosť započítania reálnej spotreby pohonných hmôt ako daňového nákladu so započítaním technický preukaz + 20 % alebo umožnenie zamestnancom vybrať si medzi stravnými lístkami a finančným príspevkom na stravu, si vyžiadajú úpravu aplikácií na riadenie ekonomicko-finančných procesov.

Aj v tomto ohľade sú flexibilnejšie cloudové aplikácie bežiace na serveroch v dátových centrách. Používateľ má istotu, že vždy používa najnovšiu verziu softvéru, čo sa týka implementácie legislatívnych zmien, ako aj aplikácie záplat na potenciálne bezpečnostné hrozby. Naproti tomu o aktualizáciu tradičných podnikových aplikácií sa musí starať IT oddelenie firmy, prípadne dodávateľ týchto aplikácií v rámci servisnej zmluvy.

 

 

Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články

Pridať komentár