HONDA_022021 HONDA_022021 HONDA_022021 Advertisement

Praktická kryptológia (8. časť): AES operácie

Bezpečnosť
0
V tejto časti seriálu si popíšeme operácie vykonávané v procese šifrovania otvoreného textu pomocou šifry Rijndael. Konkrétne ide o operácie SubBytes, ShiftRows, MixColumn a AddRoundKey, ktoré sa aplikujú v Nr-1 iteráciách. V poslednej iterácii Nr absentuje jedna operácia a to MixColumns. Počet iterácií Nr je závislý na dĺžke použitého kľúča Nk, pričom v každej iterácii sa spracováva príslušný stav (state) s využitím samostatného, tzv. rundového kľúča (RoundKey) patriaceho k danej iterácii. Základnou vlastnosťou algoritmu Rijndael je paralelizmus vykonania operácií príslušných k danej iterácii. V rovnakom okamihu je možné spracovávať viaceré byty, riadky a stĺpce konkrétneho stavu. Takisto je možné paralelizovať expanziu kľúča so súčasným behom daného iteračného kroku. Samotná expanzia kľúča má sekvenčný charakter, avšak všetky kľúče možno vypočítať vopred a uložiť do predpripraveného zoznamu, resp. poľa (array) kľúčov. SubBytes() Ide o nelineárnu operáciu, ktorá sa aplikuje nezávis ... Zobrazit Galériu

Marek Sopko

Všetky autorove články
kryptologia

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať