CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Regulačný úrad zmodernizuje svoje služby a zefektívni výkon

Tlačové správy
0

Zníženie administratívnej záťaže občanov a podnikateľov, modernizácia služieb a komunikácie, ako aj zefektívnenie celkového výkonu. To sú ciele národného projektu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, na ktorý je z európskych fondov a zo štátneho rozpočtu vyčlenená suma 4 608 150 eur. Zámer národného projektu ešte v decembri minulého roka schválil Riadiaci výbor pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra – prioritná os 7.

Vyzvanie na projekt s názvom „Projekt rozvoja IS elektronických služieb RÚ“ dnes zverejnil Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Regulačný úrad chce prostredníctvom projektu zelektronizovať procesy pri výkone regulácie, ako aj pri štátnom dohľade elektronických komunikácií a poštových služieb. Občania pocítia výrazné zlepšenie v kvalite, tiež sa im bude jednoduchšie komunikovať v prípade svojich žiadostí, sťažností či podaní, ktoré zväčša smerujú na činnosť a prevádzku telekomunikačných a poštových operátorov. Ľudia však využívajú služby regulačného úradu aj vtedy, keď platia administratívne poplatky či poplatky za poskytovanie služieb.

V prípade podnikateľov sa tiež zjednoduší komunikácia s úradom. Posun v kvalite komunikácie prinesie tiež jednotný prihlasovací účet regulovaných subjektov, ktorý na stránke regulačného úradu umožní vybaviť všetky povinnosti na jednom mieste. Bude to podobné, ako v prípade bankového účtu.

Regulačný úrad chce tiež zefektívnením procesov a ich elektronizáciou a digitalizáciou nahradiť papierovú formu evidencií a komunikácie elektronickou. Zelektronizuje vydávanie a správu osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti, ale aj vydávanie, zmenu alebo zrušenie povolení na využívanie frekvenčného spektra a poskytovanie elektronických komunikačných služieb. Úrad tak plánuje kompletne zmeniť dizajn svojich služieb a zmodernizovať celý svoj informačný systém, čoho súčasťou bude tiež nákup hardvéru i softvéru. Nový informačný systém bude vedieť reagovať napríklad na zavádzanie nových technológií, ako je 5G, ako aj na iné zmeny, no tiež bude vedieť ovplyvňovať vývoj na dynamickom telekomunikačnom trhu.

Projektom sa tiež zvýši počet kontrol úradu, ktoré bude robiť v oblasti technickej a ekonomickej regulácie. Okrem iného sa zelektronizujú žiadosti, ako aj komunikácia operátorov a občanov pri riešení rôznych životných situácií, čím sa automaticky skráti čas vybavovania.

Úrad tak bude viac orientovaný na klientov a pri vybavovaní rôznych životných situácií odbremení ľudí od administratívy. Svoje služby chce zároveň poskytovať rýchlejšie, kvalitnejšie i lacnejšie. Jedným z cieľov je tiež zvýšenie informovanosti verejnosti o jeho službách a aktivitách, pretože ľudia často nevedia, aká je jeho náplň práce či zameranie.

Medzi aktivity, ktoré patria do kompetencie úradu, patrí napríklad správa poplatkov, licencií a pokút, vymáhanie pohľadávok, vydávanie, zmena alebo odobratie povolení pre využívanie frekvencií. Regulačný úrad tiež napríklad chráni koncových užívateľov s ohľadom na kvalitu a ceny služieb, dáva pokuty operátorom za porušenie povinností, rieši podnety a sťažnosti občanov i operátorov.

Vyzvanie na národný projekt bude spolu s ďalšími podrobnými informáciami zverejnené na webových stránkach www.informatizacia.sk a www.partnerskadohoda.gov.sk. Dátum uzávierky vyzvania je 23. apríla 2019.

Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Všetky autorove články
Urad projekt komunikacia

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať