CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Stanovisko NASES k projektu Nový školský internet

Tlačové správy
0

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (ďalej len „NASES“) odmieta v plnom rozsahu zavádzajúce informácie a tvrdenia, ktoré boli v ostatných dňoch medializované a prezentované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) a nezakladajú sa na pravde.

SAMSUNG_07M Advertisement  

NASES svoje stanovisko odôvodňuje nižšie uvedenými skutočnosťami.

                V máji 2022 NASES na žiadosť MŠVVaŠ SR písomne nominovala svojich dvoch zamestnancov do pracovnej skupiny s názvom Nový školský internet. Zároveň výslovne uviedla, že týchto NASES zástupcov ustanovuje iba za účelom poskytovania odborných konzultácií bez možnosti prideľovania realizačných úloh. Zamestnanci NASES teda neboli súčasťou projektového tímu, ale boli pracovnej skupine k dispozícii, aby jej poskytli svoje odborné skúsenosti v oblasti infraštruktúry s dôrazom na posúdenie kvality, na dodržiavanie nediskriminačných podmienok a na transparentnosť celého procesu.

                Počas pôsobenia v pracovnej skupine Nový školský internet identifikovali zástupcovia NASES viaceré zásadné skutočnosti, ktoré vykazovali prvky manipulačného konania zo strany MŠVVaŠ SR a mohli teda zásadne ovplyvniť transparentnosť, záujmy a korektný priebeh stretnutí pracovnej skupiny, o ktorých obratom informovali zodpovedné osoby.

Konkrétne išlo o nižšie uvedené skutočnosti:

  • MŠVVaŠ SR nedokázalo jasne sformulovať ciele, ktoré má pracovná skupina sledovať a snažilo sa preniesť svoju zodpovednosť za projekt Nový školský internet na jednotlivých členov pracovnej skupiny.
  • MŠVVaŠ SR neprizvalo do pracovnej skupiny kľúčové inštitúcie z radov odbornej verejnosti, čím by vytvorilo konkurenčné prostredie medzi potencionálnymi dodávateľmi navzájom.
  • MŠVVaŠ SR nominovalo do čela pracovnej skupiny zamestnanca spoločnosti GlobalTel, a. s., ktorá je sesterskou spoločnosťou SWAN, a. s. (spoloční vlastníci z pohľadu konečných užívateľov výhod), a tá je aktuálnym dodávateľom internetu pre školy.

Z horeuvedeného je teda zrejmé, že NASES sa nemohla podieľať na realizácii projektu, ktorý od začiatku vykazoval prvky hrubo porušujúce princípy transparentnosti.

Aktuálny stav projektu Nový školský internet je výsledkom série rozhodnutí pri vedení tohto projektu zo strany MŠVVaŠ SR. Zároveň považujeme za dôležité skonštatovať, že aj napriek úpornej snahe MŠVVaŠ SR preniesť svoju zodpovednosť na NASES, projekt Nový školský internet je výlučne v ich gescii a akékoľvek iné štátne organizácie sú oprávnené poskytovať len súčinnosť v podobe odborných konzultácií, ktorých zohľadnenie a využitie je taktiež v kompetencii MŠVVaŠ SR.

 

 

NASES

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať