ACER_JUN23 ACER_JUN23 ACER_JUN23

Inovatívne systémy pre sklady a logistiku od Telekomu

0

Internet vecí, ako jeden z fenoménov koncepcie Industry 4.0, umožňuje zefektívniť nielen výrobné, ale aj logistické aktivity vrátane prevádzky skladov.  Telekom, významný hráč v oblasti komunikačných zariadení, je ­priravený poskytnúť konzultačné, integračné a prevádzkové služby. Výnimkou nie sú ani individuálne riešenia využívajúce IoT a na pozadí cloudové služby na zber a analýzu údajov.

Inovácia v oblasti monitoringu zdrojov

Sieť NB IoT vďaka svojej charakteristike umožňuje omnoho efektívnejšie monitorovanie zdrojov, pri ktorých absentuje prirodzený zdroj na­pájania energie. Ide o kontajnery, palety, tovar, zásielky či zamestnancov vo výrobnej, logistickej alebo obslužnej oblasti. Vďaka kombinácii významne dlhšej výdrže na batériu oproti existujúcim systémom fungujúcim na štandardných mobilných sieťach a dosahu signálu na komplikované miesta ide o spoľahlivý systém na monitorovanie a správu ­zdrojov.

NB IoT ako licencovaný štandard je pripravený na očakávaný obrovský nárast pripojených zariadení IoT, pričom vzhľadom na využitie dedikovaného pásma s ďalšou možnosťou rozšírenia je predurčený na využitie v „business critical“ aplikáciách. Významne predĺžená výdrž na batérie šetrí náklady potrebné na obslužné procesy spojené s ich výmenou, ako aj náklady na batérie.

Sledovanie polohy a proaktívna diagnostika

Kľúčový atribút modernej logistiky je priebežné sledovanie obslužných zariadení, tovaru a zamestnancov. Týka sa to monitorovania polohy vozidiel, kontajnerov, vysokozdvižných vozíkov a iných dopravných prostriedkov prepravnej a skladovej automatizácie a, samozrejme, monitorovania aktuálnej polohy pracovníkov vrátane aktívneho manažmentu pracovných úloh.

Súčasťou skladovej logistiky je aj sledovanie pohybu kamiónov a prepravníkov medzi výrobnými podnikmi, skladmi a predajnými miestami. Najmodernejšie systémy sledovania vozidiel umožňujú maximálne zefektívniť dopravu, optimálne využiť vozidlá, ich vodičov, technikov a iný zainteresovaný personál. Zároveň údaje z týchto systémov poskytnú cenné informácie na optimalizáciu logistických procesov, procesov údržby vozidlového parku a podporu rozhodovania. Tejto téme sa však budeme venovať v budúcom čísle PC REVUE.

Monitorovacie systémy manipulačnej techniky využívajú nielen informácie o polohe z GPS, ako napríklad pri vysokozdvižných vozíkoch vo veľkých halách, ale aj z rôznych systémov indoor navigácie či informácie zo zberníc vozidiel, ktoré je daný typ vozidla schopný poskytnúť. Vo väčšine prípadov sú to údaje o aktuálnej rýchlosti, vyťaženosti vozidla alebo o oprávneniach obslužného personálu. Rovnako funguje aj sledovanie prepravných kontajnerov, kde sa okrem polohy identifikujú aj ďalšie udalosti, napríklad otvorenie dverí, silný náraz pri neopatrnej manipulácii alebo vniknutie vody.

Sledovanie pohybu tovaru

Neoddeliteľná súčasť prepracovaného skladového systému je sledovanie pohybu tovaru. Výrobné podniky až tak nezaujíma pohyb individuálnych kusov, skôr pohyb celých paliet či prepravných vagónov. Systémy sú navrhnuté tak, aby monitorovali aktíva vo vnútornom a vonkajšom prostredí s vysokou presnosťou a mimoriadne dlhou ­životnosťou batérie. Môžu obsahovať takisto Bluetooth Low Energy (BLE), teplotný senzor a akcelerometer identifikujúci otrasy či presun tovaru.

Od zmeny plánovanej trasy až po sledovanie teploty tovaru systémy tohto typu výrazne prispievajú k bezpečnosti pri preprave cenného nákladu. Moderné systémy sledovania nákladu dokážu identifikovať a okamžite hlásiť podozrivé udalosti, napríklad odklon od plánovanej trasy, dlhšie zastavenie na trase, otvorenie dverí nákladového priestoru mimo cieľa cesty a podobne. Rovnako pri vozidlách prevážajúcich rýchlo sa kaziaci tovar možno sledovať teplotu, dobu prepravy a zistené anomálie okamžite oznámiť a zariadiť nápravu.

Prehľadný reporting na jednom mieste

Údaje zo snímacích jednotiek sa online prenášajú do cloudu poskytovateľa služby, kde sa zosnímané údaje spracujú a uložia do databáz. Potom sú online poskytované klientovi cez internet a prezentované vo vizuálnej podobe formou trás na mape a grafov. Zodpovední pracovníci vo firmách môžu tieto údaje ďalej spracúvať, analyzovať a prijímať rozhodnutia na zvýšenie efektivity.

Záznamy o absolvovaných servisných prehliadkach a informácie o vyťaženosti jednotlivých vozidiel, množstve neprimeraných nárazov, preťažení zariadenia či nerešpektovaní interných pravidiel výrazne prispievajú k spoľahlivosti a predĺženiu životnosti vozidiel.

Sledovanie pohybu zamestnancov

Monitorovanie polohy a aktuálneho stavu zároveň významne prispieva k bezpečnosti. Pri sledovaní polohy osôb možno identifikovať, ak sa pracovník nachádza v nebezpečnej oblasti, kde nemá čo robiť, napríklad v oblasti skladu, kde sa pohybujú robotické vozíky. Súčasťou systémov na sledovanie osôb je aj možnosť privolania pomoci v prípade nehody.

Monitorovanie vysokozdvižných a prepravných vozíkov

Operatívne a komplexné informácie o prevádzkovom stave vozidlového parku vrátane informácií o aktuálnej polohe jednotlivých vozíkov a pri elektrických vozíkoch aj o aktuálnom stave energie v batérii umožňujú operatívne reagovať na aktuálnu situáciu a efektívne organizovať prácu vozíkov a vodičov.  Kompetentní pracovníci majú k dispozícii informácie o aktuálnom využívaní vozidlového parku a vyťažení jednotlivých typov vozíkov. Prehľad o využívaní vozíkov podľa skupín a zvoleného obdobia pomáha zvyšovať vyťaženosť techniky, hospodárnosť prevádzky a optimalizovať prevádzkové náklady.

Praktický nástroj je napr. špagetový diagram, ktorý sleduje vyťaženosť jednotlivých vozíkov v danom dni a poskytuje tak jednoznačné štatistiky výkonnosti zamestnancov a vyťaženosti zariadenia, podklady na plánovanie obnovy vozidlového parku a podobne.

Efektívne využitie času a šetrenie nákladov

Pohyb v skladových priestoroch nie je rovnaký ako na bežnej komunikácii, je nevyhnutné rešpektovať špecifické interné pravidlá, ktoré majú za cieľ nielen zabrániť škodám na majetku (skladovanom tovare a obslužných zariadeniach), ale aj zaistiť bezpečné pracovisko pre zamestnancov.  Základný nástroj je riadenie, resp. obmedzenie maximálnej rýchlosti obslužnej techniky, v tomto prípade vysokozdvižného vozíka. Zamestnávateľ má takto možnosť limitovať maximálnu rýchlosť v stiesnených priestoroch skladu napr. na polovicu bežnej rýchlosti. Po opustení daného skladu sa rýchlosť automaticky odblokuje, čo umožní efektívny pohyb v otvorenom priestore areálu podniku.

Limitovanie maximálnej rýchlosti má aj ďalšie praktické využitie. Systém monitorovania bude najefektívnejšie fungovať vtedy, ak jeho súčasťou bude aj identifikácia vodiča, ktorá eliminuje možnosť zneužitia techniky neoprávnenými osobami a umožňuje kontrolovať využívanie pracovného času. Riešenie od Telekomu ponúka možnosť identifikácie vodiča prostredníctvom technológie Dallas alebo bezdrôtovo pomocou RFID. Takto možno zabezpečiť napríklad to, že Junior má obmedzenú maximálnu rýchlosť vozíka.

Snímanie obsadenia sedadla a identifikácia vodiča dovoľujú kontrolovať reálne výkony techniky a vodičov. Prehľad o práci vodičov podľa skupín a zvoleného obdobia pomáha zvyšovať výkony personálu pri manipulácii s tovarom a materiálom.

Systém od Telekomu dokáže odlišovať jazdy vo výkone a jazdy naprázdno a optimalizovať tak organizáciu práce na pracovisku. Pomáha zvyšovať efektivitu nasadzovania vozíkov na požadovaný výkon práce. Informácie o zaťažení sú dôležité aj z hľadiska BOZP na pracovisku, pretože prekračovanie povolených limitov môže spôsobiť prevrátenie či poškodenie vozíka. Vysokozdvižné vozíky sú dodatočne vybavené tlakovými senzormi umožňujúcimi identifikovať preťaženie vozíka. Takéto riešenie eliminuje prevrátenie vozíka, znehodnotenie tovaru a zranenia zamestnancov, ale aj zabraňuje nadmernému opotrebovaniu a znižuje množstvo servisných úkonov realizovaných na daných vozíkoch. Zodpovední pracovníci pri nasadení takéhoto systému môžu efektívne dohliadať na dodržiavanie interných prevádzkových pravidiel a predpisov BOZP na pracovisku a efektívne reagovať na ich porušovanie.

Informácie o opustení zóny povoleného pohybu sú dôležité tak z dôvodu bezpečnosti práce, ako aj eliminovania rôznych nežiaducich aktivít pracovníkov. Možno tak kontrolovať využívanie techniky z hľadiska lokalizácie a operatívne reagovať na opustenie stanoveného prevádzkového priestoru.

Údržba na prvom mieste

Plánovanie servisných prehliadok umožňuje dohliadať na dodržiavanie intervalov údržby stanovených výrobcom a predchádzať vzniku škôd pre zanedbaný servis. Snímanie napätia hlavnej batérie pri elektrických vozíkoch je dôležité nielen z hľadiska aktuálnej prevádzky, ale aj údržby. Dá sa tak zefektívniť starostlivosť o technický stav batérie, čo predlžuje jej životnosť a znižuje náklady na opravy.

S prevádzkou vysokozdvižných a prepravných vozíkov sú spojené aj občasné viac či menej závažné nehody. Informácie o nárazoch prispievajú k znižovaniu škodových udalostí pri prevádzke vozíkov. Eliminujú anonymitu vodičov pri vzniknutých škodách a vytvárajú priestor na zabezpečenie potrebnej dokumentácie pre poisťovňu nadriadenými pracovníkmi. Upozorňovací systém informuje určené osoby pomocou SMS správ alebo e-mailom o vzniku mimoriadnych prevádzkových udalostí bezprostredne po ich vzniku.

Inovácie na zefektívnenie manipulácie

Neodmysliteľná súčasť logistiky a skladového hospodárstva je identifikácia položiek, či už v sklade, pri manipulácii, alebo počas prepravy. Slovné spojenie pri manipulácii sa automaticky spája s pracovnými rukavicami. Odtiaľ je už len krôčik k nápadu vytvoriť rukavice 2v1 umožňujúce snímanie čiarových alebo QR kódov.

Rukavice ProGlove MARK umožňujú bezpečnú a efektívnu prácu, pri ktorej sa vyžaduje optické snímanie kódov. Hmotnosť snímacieho zariadenia integrovaného do rukavice je len 35 g, takže pracovníci rukavice radi používajú, pretože ich nijako neobmedzujú. Doba fungovania na jedno nabitie je 8 – 10 hodín, čo s rezervou pokryje celú pracovnú zmenu. Zosnímané údaje sa prenášajú bezdrôtovo do koncentrátorov IoT. Pri niektorých druhoch činností dokážu takéto rukavice zvýšiť efektivitu až o 50 %.Toto riešenie bolo úspešne nasadené v rámci automobilového výrobného závodu na území SR.

Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
Telekom inovácia monitoring sklad logistika

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať