CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Falšovanie v 11 dôležitých hospodárskych odvetviach v EÚ spôsobuje straty vo výške až 60 miliárd EUR ročne

Tlačové správy
0

Podľa nových odhadov Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) predstavujú ročné straty v 11 hlavných hospodárskych odvetviach v rámci EÚ z dôvodu falšovania a pirátstva každoročne až 60 miliárd EUR.
Podľa aktualizovanej analýzy predstavujú celkové straty 7,4 % z celkového predaja v týchto odvetviach: kozmetické prípravky a prípravky pre osobnú starostlivosť; odevy, obuv a doplnky; športový tovar; hračky a hry; šperky a hodinky; kabelky a batožina; zaznamenaná hudba; liehoviny a vína; lieky; pesticídy a smartfóny.
Vzhľadom na to, že zákonní výrobcovia vyrábajú menej než by boli vyrobili, keby nedochádzalo k falšovaniu, a teda zamestnávajú aj menej zamestnancov, v analýze sa odhaduje, že v týchto odvetviach v celej EÚ dochádza k priamej strate 468 000 pracovných miest.
Slovensko:
Na Slovensku sa výška ročných strát v dôsledku falšovania a pirátstva odhaduje na 456 mil. EUR, čo zodpovedá 12,3 % predaja v rámci 11 odvetví.
Podľa globálnej analýzy celková hodnota ušlého zisku na Slovensku zodpovedá 84 EUR na slovenského občana ročne.
Ide o druhé hodnotenie podľa odvetví, ktoré vydal úrad EUIPO v súvislosti s ekonomickým dosahom falšovania a pirátstva v 11 hlavných hospodárskych odvetviach  v  EÚ známych svojou zraniteľnosťou v prípade porušenia práv duševného vlastníctva.
V štúdii sa odhaduje, že od prvej analýzy v roku 2018 objem ušlého zisku na úrovni EÚ klesol vo všetkých skúmaných odvetviach s výnimkou dvoch z nich: odvetvia odevov, obuvi a doplnkov a odvetvia kozmetických prípravkov a prípravkov pre osobnú starostlivosť.
Odvetvie odevov, obuvi a doplnkov:
Odvetvie odevov, obuvi a doplnkov je najväčší spomedzi skúmaných odvetví, pokiaľ ide o objem predaja a mieru zamestnanosti.
Podľa odhadov v tomto odvetví v rámci celej EÚ dochádza každoročne k stratám z predaja vo výške približne 28,4 miliardy EUR, čo zodpovedá 9,7 % z celkového predaja.
Na Slovensku sa straty z predaja v odvetví odevov, obuvi a doplnkov v dôsledku falšovania odhadujú každoročne na približne 139 mil. EUR alebo približne 14,2 % z predaja.
Kozmetické prípravky a prípravky osobnej starostlivosti:
Podľa správy prítomnosť falšovaného tovaru na trhu v sektore kozmetických prípravkov a prípravkov pre osobnú starostlivosť vedie k odhadovanej strate 7 miliárd EUR  ročne. To zodpovedá 10,6 % z celkového predaja v odvetví.
Na Slovensku odhadovaná strata v odvetví kozmetických prípravkov a prípravkov pre osobnú starostlivosť predstavuje 31 mil. EUR, čo zodpovedá 11,7 % z celkového predaja v odvetví.
Výkonný riaditeľ úradu EUIPO Christian Archambeau uviedol:
„Rast a vytváranie pracovných miest v Európe závisí od priemyselných odvetví ako je týchto 11 skúmaných odvetví. Z výsledkov výskumu však vyplýva, že falšovanie a pirátstvo môžu ohrozovať pracovné príležitosti. Túto analýzu, ako aj náš širší výskum vykonávame na podporu tvorcov politík pri navrhovaní riešení tohto problému a na šírenie informovanosti o hospodárskych dôsledkoch falšovania a pirátstva medzi spotrebiteľmi EÚ na širšej úrovni.”
Tieto odhady sú súčasťou Správy o stave porušovania práv duševného vlastníctva na rok 2019, ktorá bola dnes uverejnená a ktorá prepája prácu v oblasti podávania správ úradom EUIPO na úrovni EÚ a na celosvetovej úrovni.
Patrí sem aj výskum objemu falšovaných a pirátskych tovarov v rámci medzinárodného obchodu, ako aj preukázanie hospodárskeho prínosu priemyselných odvetví s výrazným podielom práv duševného vlastníctva k hospodárskemu rastu a vytváraniu pracovných miest. Správa tiež zahŕňa nový výskum, v ktorom sa naznačuje, ako v prípade malých a stredných podnikov (MSP), ktoré využívajú práva duševného vlastníctva, ako napríklad ochranné známky, dizajny a patenty, existuje väčšia pravdepodobnosť dosiahnutia výrazného rastu v porovnaní s inými MSP.

EUIPO

Všetky autorove články
euipo straty falsovanie

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať