Samsung_03 Samsung_03 Samsung_03 Advertisement

Kalkulačka radu na vakcínu pre Slovenskú republiku

Tlačové správy
1

Doposiaľ COVID-19 stal svet miliardy dolárov a spôsobil smrť takmer 1,5 milióna obetí. Všetci si myslíme, že COVID-19 je našim hosťom už príliš dlho - ale čo s tým môžeme spraviť? Najúčinnejším spôsobom boja s týmto nepriateľom je vytvoriť proti nemu vakcínu. Od kedy bol COVID-19 objavený veľa firiem sa o to usiluje.

 1. januára bola zaočkovaná proti COVID-19 prvá osoba na Slovensku, vakcínou ktorá bola schválená na použitie. Táto udalosť ozaj znamená začiatok konca našich starosti s COVID-19. Ale zároveň to otvára rád nových otázok:
 • Ako ďaleko máme do konca?
 • Kto bude prvý na rade na vakcínu?
 • Kedy, pravdepodobne, dostanete vakcínu Vy?

Túto kalkulačku sme vytvorili, aby sme mohli na tieto otázky odpovedať. Kalkulačka radu na vakcínu pre Slovenskú republiku odhaduje koľko ľudí čaká v rade na vakcínu proti COVID-19 na Slovensku. Odhaduje tiež, ako dlho budete čakať na vakcínu a kedy, pravdepodobne, budete môcť prijať prvú dávku.

Naša kalkulačka radu na vakcínu vychádza z vyhlášky č. 96/2021 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 8. marca 2021, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19.

Distribúcia vakcín na Slovensku

Vakcíny proti COVID-19 budú bezplatné a dobrovoľné. Znamená to, že už za mesiac pandémia nebude? Tak rýchlo to nebude...

Milióny dávok vakcíny musia byť teraz vyrobené a dodané všetkým záujemcom. Je to obrovské a časovo náročne výrobné a logistické predsavzatie.

Napriek týmto úskaliam, stojí to za to. Zaočkovanie väčšiny spoločnosti pomôže spomaliť tempo pandémie a postupne ju zastaviť. Návrat do normálu príde rýchlejšie!

Pre koho sú vakcíny?

Momentálne, na začiatku roka 2021, je proces očkovania rozdelený do 11 fáz, podľa veku. Prioritou programu očkovania je záchrana životov a zníženie počtu hospitalizovaných. Preto v prvom rade budú očkované skupiny najviac vystavené riziku.

1. FÁZA

 • zdravotnícki pracovníci,
 • študenti zdravotníckeho lekárskeho a nelekárskeho odboru, ktorí počas štúdia prichádzajú do kontaktu s pacientom,
 • zamestnanci zariadenia sociálnych služieb,
 • terénni sociálni pracovníci,
 • zamestnanci obslužnej organizácie, ktorí vykonávajú svoju činnosť v nemocnici,
 • zamestnanci nemocnice, záchrannej zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej služby, ktorí prichádzajú do kontaktu s pacientom,
 • osoby, ktoré v rámci cirkvi alebo náboženskej spoločnosti registrovanej podľa osobitného predpisu poskytujú duchovnú službu pre pacientov s ochorením COVID-19 v nemocnici alebo pre prijímateľov sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb,
 • zamestnanci mobilného odberového miesta, ktorí prichádzajú do kontaktu s testovanou osobou
 • zamestnanci zamestnávateľa, ktorý zabezpečuje služby v marginalizovaných rómskych komunitách alebo vykonávanie pracovných činností pre ľudí bez domova,
 • zamestnanci zamestnávateľa, ktorý zabezpečuje podporné služby pre poskytovateľa sociálnej služby,
 • príslušníci Ozbrojených síl Slovenskej republiky vyčlenení na pomoc pri testovaní obyvateľstva na území Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19 a na pomoc v zdravotníckom zariadení,
 • príslušníci Policajného zboru alebo príslušníci Hasičského a záchranného zboru vyčlenení pre mobilné odberové miesta vykonávajúce testovanie a na pomoc v zdravotníckom zariadení

2. FÁZA

 • Osoby spĺňajúce kritéria pre zaočkovanie v prvej fáze alebo osoby s vekom najmenej 85 rokov.

3. FÁZA

 • Osoby spĺňajúce kritéria pre zaočkovanie v predošlých fázach alebo osoby s vekom najmenej 70 rokov.

 

4. FÁZA

 • Osoby spĺňajúce kritéria pre zaočkovanie v prvej fáze alebo osoby s vekom najmenej 60 rokov.

5. FÁZA

 • Osoby spĺňajúce kritéria pre zaočkovanie v predošlých fázach alebo osoby s vekom najmenej 55 rokov.

6. FÁZA

 • Osoby spĺňajúce kritéria pre zaočkovanie v prvej fáze alebo osoby s vekom najmenej 50 rokov.

7. FÁZA

 • Osoby spĺňajúce kritéria pre zaočkovanie v predošlých fázach alebo osoby s vekom najmenej 45 rokov.

8. FÁZA

 • Osoby spĺňajúce kritéria pre zaočkovanie v prvej fáze alebo osoby s vekom najmenej 40 rokov.

9. FÁZA

 • Osoby spĺňajúce kritéria pre zaočkovanie v predošlých fázach alebo osoby s vekom najmenej 35 rokov.

10. FÁZA

 • Osoby spĺňajúce kritéria pre zaočkovanie v prvej fáze alebo osoby s vekom najmenej 30 rokov.

11. FÁZA

 • Osoby spĺňajúce kritéria pre zaočkovanie v predošlých fázach alebo osoby s vekom najmenej 18 rokov.

 

POZOR! Ak trpíte jedným z ochorení, ktoré spomína Vyhláška č. 96/2021 Z. z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 96/2021 Z.z., ktorá upravuje informácie o oprávnených skupinách na očkovanie a o náhradníkoch na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 potom ako náhradník môžete dostať vakcínu.

1. osoby so závažnými chorobami ako napr.:

 • s onkologickým ochorením v štádiu liečby ochorenia,
 • s aktívnou formou hemato-onkologického ochorenia,
 • po transplantácii solídnych orgánov,
 • po transplantácii krvotvorných buniek (BMT),
 • s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD C, D,
 • v minulosti liečený pre závažnú formu sepsy alebo ktorý prekonal v minulosti aspoň dvakrát pneumóniu so závažným priebehom, so stredne ťažkým a ťažkým stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy,
 • s chronickým srdcovým zlyhaním (NYHA III, IV),
 • po cievnej mozgovej príhode s trvalými závažnými následkami,
 • so závažnou formou pľúcnej hypertenzie, závažnými formami reštrikčných ochorení srdca,
 • s diabetes mellitus s orgánovou manifestáciou ochorenia na minimálne 2 orgánoch,
 • s HIV v štádiu AIDS/late presenter,
 • s chronickým zlyhaním obličiek ( GFmenej ako 0,5 ml/s),
 • s extrémnou obezitou – BMI vyšší ako 35,
 • so závažnými psychiatrickými chorobami (vysoké riziko prenosu infekcie na ostatných),
 • s cirhózou pečene,
 • so závažnými metabolickými chorobami, dispenzarizovaný a vyžadujúci substitučnú liečbu,
 • so závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu,
 • so závažnou neurologickou chorobou – sclerosis multiplex vyžadujúcou liečbu, myasteniou gravis, amyotrofickou laterálnou sklerózou a iným,
 • s mentálnou, vrodenou alebo inou chorobou s významným znížením kognitívnych funkcií (významné riziko šírenia ochorenia),
 • so závažnou formou reumatologických, gastroenterologických a iných ochorení vyžadujúcich biologickú liečbu,
 • so závažnými poruchami hemokoagulácie,
 • so závažným priebehom infekčných ochorení (napr. tuberkulóza) alebo,

2. osoby so stredne závažnou chorobou ako napr.:

 • s onkologickým ochorením v dlhodobej remisii,
 • s onkologickým ochorením prekonaným v minulosti,
 • s druhým a tretím stupňom hypertenzie ESH/EHC,
 • s ischemickou chorobou srdca, pacient po prekonaní infarktu myokardu a cievnej mozgovej príhody bez závažnejších komplikácií,
 • s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD A,B, liečený pre bronchiálnu astmu a závažné formy alergie a atopie,
 • s miernym stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy,
 • s diabetes mellitus s postihnutím jedného orgánu,
 • s v minulosti prekonanou sepsou alebo pneumóniou,
 • HIV pozitívny, ktorý nie je v štádiu AIDS,
 • s chronickým zlyhaním obličiek (GF vyššie ako 0,5 ml/s),
 • s obezitou – BMI vyšší ako 30,
 • so stredne závažnou duševnou chorobou (vyššie riziko prenosu infekcie na ostatných),
 • s chronickou chorobou pečene, ktorá nie je v štádiu cirhózy,
 • so stredne závažnou metabolickou chorobou, dispenzarizovaný a nevyžadujúci substitučnú liečbu,
 • so stredne závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu
 • so stredne závažnou formou reumatologických, chronických gastroenterologických a iných ochorení nevyžadujúcich biologickú liečbu,
 • so stredne závažnými poruchami hemokoagulácie

Ako používať kalkulačku radu na vakcínu pre Slovenskú republiku?

Na vypočítanie kedy môžete očakávať prvú dávku vakcíny, nasledujúce tieto kroky:

 1. Zadajte svoj vek v rokoch (od 18 do 120). Čim ste starší/staršia, tým skôr dostanete vakcínu.
 2. Ste tehotná? Vakcína pre túto skupinu ešte nebola preskúmaná a aj keď nie sú kontraindikácie pre očkovanie, mali by ste to konzultovať s vaším lekárom.
 3. Ste zdravotnícky pracovník/zdravotnícka pracovníčka alebo študent/študentka prichádzajúci do kontaktu s pacientom? Táto skupina je viac vystavená riziku kontaktu s vírusom.
 4. Pracujete v správe alebo službách pre nemocnicu? Ak sa zdržiavate na tomto mieste ste vystavení nakazeniu.
 5. Poskytujete duchovnú službu pre pacientov s ochorením COVID-19 v nemocnici alebo pre prijímateľov sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb?
 6. Pracujete v mobilnom odberovom mieste a prichádzate do kontaktu s osobami testovanými na COVID-10? Pravidelný kontakt s osobami, ktoré majú podozrenie COVID-19 spôsobuje, že ste vystavení riziku nakazenia.
 7. Poskytujete sociálne služby, pracujete v marginalizovaných rómskych komunitách alebo vykonávate pracovné činností pre ľudí bez domova?
 8. Pomáhate ako príslušník/príslušníčka Ozbrojených síl Slovenskej republiky vyčlenení na pomoc pri testovaní obyvateľstva na území Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19 a na pomoc v zdravotníckom zariadení? Pravidelné vystavenie na kontakt s nakazenými spôsobuje, že ste boli zaradení do prednostného očkovania.
 9. Ste príslušník/príslušníčka Policajného zboru alebo príslušník/príslušníčka Hasičského a záchranného zboru vyčlenení pre mobilné odberové miesta vykonávajúce testovanie a na pomoc v zdravotníckom zariadení?

Následne uvidíte odhadovaný minimálny a maximálny počet ľudí v rade na vakcínu pred Vami. Ukazujeme tiež, koľko času môže trvať obdržanie obidvoch dávok vakcíny a získanie plnej ochrany, berúc do úvahy mieru zaočkovania. Vychádzame z týchto údajov, ukazovateľa 1. dávky vakcíny 118 075 (posledná aktualizácia: 27.03.21) a pôvodnej ochoty dať sa zaočkovať 58%. Ak chcete zmeniť tieto hodnoty, môžete to spraviť v oddelení Distribúcia vakcíny.

Vieme, že čakanie na očkovanie môže byť frustrujúce. Avšak očkujúc prioritne osoby najviac vystavené riziku hospitalizácie a smrti, by sme mali byť schopní rýchlo zachraňovať ľudské životy vďaka tejto fantastickej novej zbrani proti vírusu.

Kto by nemal byť očkovaný?

Očkovanie proti COVID-19 sa neodporúča iba v jedinom prípade, a to v prípade detí mladších ako 18 rokov.

Nemalo by to nikoho čudovať alebo vzbudzovať pochybnosti, lebo nové lieky sa obvykle testujú v prvom rade na dospelých. Avšak ak bude dostupný väčší počet výsledkov výskumov tieto odporúčania sa môžu zmeniť.

V Omni prihliadame na to, aby naše kalkulačky boli precízne a spoľahlivé. Avšak naša kalkulačka nenahradí profesionálne posúdenie odborníka. Pred prijatím vakcíny a v prípade akýchkoľvek pochybnosti sa obráťte na lekára.

 

1 komentár

dufam, ze sa na ten sajrajt vpichavany do tela este dlho nedostaneme, ved z nas robia pokusnych kralikov reakcia na: Kalkulačka radu na vakcínu pre Slovenskú republiku

10.4.2021 15:04
dufam, ze sa na ten sajrajt vpichavany do tela este dlho nedostaneme, ved z nas robia pokusnych kralikov, nech si to nechaju. aj sputnik treba vratit rusom nech si ho nechaju tam kde ho vyrobili, je to smejd a neovereny. za rok ti z toho narastie tretie ucho abo co abo trombozu chytis
Reagovať

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať