SAMSUNG 072024 Advertisement SAMSUNG 072024 Advertisement SAMSUNG 072024 Advertisement

Nové Zámky spravili výrazný krok k zníženiu skládkovania inštaláciou unikátnej optickej triediacej linky

Tlačové správy
0

V Nových Zámkoch bude od júla v prevádzke unikátna optická linka na triedenie zmesového komunálneho odpadu. Automatický systém je neporovnateľne rýchlejší a zároveň presnejší ako manuálne triedenie človekom. Nové spracovateľské centrum bude slúžiť potrebám mesta, ale aj širšieho regiónu Nových Zámkov. Moderná technológia pomôže výrazne znížiť skládkovanie komunálneho odpadu, zvýši mieru recyklácie a otvorí možnosti pre budúcu výrobu biokompostu a biometánu.

SAMSUNG_07M Advertisement

Nové spracovateľské centrum v Nových Zámkoch vzniká z iniciatívy spoločností SPP a BRANTNER, ktoré za týmto účelom vytvorili spoločný podnik CEBZ. Optická triediaca linka v Nových Zámkoch je najmodernejším a najkomplexnejším riešením na spracovanie komunálneho odpadu na Slovensku. Centrá energetického a biologického zhodnotenia odpadov (CEBZ) predstavujú komplexný spôsob spracovania odpadov, ktorým sa získavajú recyklovateľné materiály, tuhé alternatívne palivo, ale aj biokompost a biometán.

Technologickým srdcom nového centra je sito s hmotnosťou 40 ton a dĺžkou 16 metrov, ktoré dopĺňa sedem optických triedičov, magnetický separátor, separátor neželezných kovov, dvojitý balistický separátor či manuálna kabína na dotrieďovanie plastov. V prvej fáze sa z komunálneho zmesového odpadu odoberajú organické zložky, ťažké a nadrozmerné predmety. V ďalšej časti linky je možné triediť rôznorodé typy odpadov automaticky, ale aj manuálne, a to s presnosťou podľa požiadaviek odberateľov. V automatickom režime dosahuje linka až 90 % presnosť a ak odberateľ vyžaduje 100 % čistotu, nastupuje ručné dotrieďovanie. Za hodinu dokáže linka vytriediť vyše 30 ton zmesového komunálneho odpadu. Vytriedený odpad bude po spracovaní expedovaný odberateľom, ako sú recyklačné spoločnosti alebo po spracovaní na tuhé alternatívne palivo do cementárne. Len minimum odpadu, ktorý nie je možné recyklovať ani energeticky zhodnotiť, bude uložený na skládku. V samotnom centre sa odpad nebude skládkovať.

„Technológia optického triedenia, na rozdiel od ľudského oka, je schopná na základe vlnovej dĺžky presne identifikovať rôzne druhy odpadov, dokonca rozlíšiť polyetylén a polypropylén. Z pohľadu odberateľov sme schopní identifikovať a oddeliť presne definovaný odpad s požadovanou čistotou. Linka napríklad spoľahlivo určí nielen druh plastu, ale aj jeho farbu,“ približuje unikátnosť technológie Peter Pajerchin, obchodný riaditeľ BRANTNER a konateľ CEBZ.

Celkové investičné náklady na nové spracovateľské centrum presahujú 15 miliónov eur, z nich viac ako 4 milióny eur predstavuje podpora zo zdrojov Európskej únie. Do skúšobného režimu uvedú centrum od júla 2024 a do plnej prevádzky sa dostane od januára 2025. Prácu tu nájde 30 ľudí od operátorov po vedúcich prevádzky. Stavebnú časť projektu zabezpečovala spoločnosť BAUSKA, technológie spoločnosť VÚMZ SK v spolupráci s globálnym dodávateľom optických snímačov TOMRA SORTING.

„Ďalším krokom v rozvoji inovatívneho spracovania odpadov v Nových Zámkoch bude bioplynová prevádzka, ktorej rozbeh predpokladáme od roku 2027. Biometán je plnohodnotnou náhradou fosílneho zemného plynu a má svoju budúcnosť najmä vo vykurovaní alebo v doprave. Dnešný deň je dôležitým míľnikom pri dekarbonizácii slovenskej ekonomiky,“ dopĺňa Martin Kečkéš, team leader investičného rozvoja  spoločnosti SPP a konateľ CEBZ.

„Sme veľmi hrdí na systém odpadového hospodárstva v našom meste. Patríme medzi slovenskú špičku v triedení odpadu, pri monitoringu kvality bioodpadu využívame pokročilé senzory a umelú inteligenciu. Nové spracovateľské centrum je jedným z pilierov budúceho inovatívneho systému spracovania a zhodnotenia odpadov, ktorého prínos pocítia nielen občania mesta, ale aj širší región,“ hovorí Otokar Klein, primátor mesta Nové Zámky.

Popri Nových Zámkoch pokračujú projekty v ďalších regiónoch

Zámer vybudovať centrum CEBZ v Nových Zámkoch oznámili spoločnosti SPP, Brantner a Bytkomfort spolu s vedením mesta v decembri 2021. Pokrok je viditeľný aj pri projektoch CEBZ v ďalších regiónoch. V Martine bolo v roku 2023 úspešne získané právoplatné rozhodnutie EIA pre celý projekt vrátane triediacej linky, bioplynového stupňa a kompostárne. Cieľom je získať začiatkom roka 2025 stavebné povolenie na celý projekt. Ambíciou spoločnosti CEBZ je sprevádzkovať bioplynovú časť CEBZ Nové Zámky a CEBZ Martin do konca roka 2026.

Tiež sa aktívne pripravujú projekty CEBZ v Poprade a na Gemeri.

Každé z lokálnych technologických centier CEBZ dokáže:

  • spracovať ročne 100 000 ton komunálneho odpadu;
  • spracovať ročne 60 000 ton biologicky rozložiteľných odpadov;
  • vyrobiť ročne do 40 GWh biometánu;
  • modernou optickou triediacou linkou maximalizovať zložky vhodné na recykláciu a minimalizovať odpad ukladaný na skládky;
  • vyrábať vysokokvalitný kompost na poľnohospodárske použitie;
  • vyrábať tuhé alternatívne palivo pre cementárne alebo teplárne.

Vďaka dôslednému triedeniu a následnému zhodnoteniu technológia CEBZ minimalizuje potrebu skládkovať odpad, vďaka čomu zamedzuje produkcii skládkových plynov. Vybudovaním štyroch plánovaných centier CEBZ bude možné spracovávať 400 000 ton komunálneho odpadu. Na Slovensku sa ročne skládkuje približne 1,1 mil. ton odpadu, takže týmto spôsobom by sa znížilo množstvo skládkovaného odpadu v krajine o viac ako tretinu.

Zobrazit Galériu

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať