Začiatky Internetu na Slovensku v rokoch 1991-1996

1

Karol Fabián  UMB Banská Bystrica

Abstract: Začiatky Internetu na Slovensku sú pomerne málo popísané a tento článok chce prispieť k dokumentovaniu tohto obdobia z pohľadu tvorcov a prevádzkovateľov uzla, ktorý v priekopníckych časoch počiatkov sieťovania zohral významnú úlohu pri prepojení Slovenska k Internetu. Popisujeme tu významné obdobie architektúry SANETu, Slovenskej akademickej siete od  r. 1991 t.j. prvej natívnej TCP/IP konektivity po r. 1997, kedy sa zmenou topológie z chrbticovej na hviezdicovú  hlavným prepojovacím uzlom stáva Bratislava. Predpokladom vzniku uzla UAKOM, ktorý bol po niekoľko rokov kľúčovým uzlom SANETu  bola silná vedeckovýskumná základňa v Oddelení distribuovaných počítačových systémov UTK SAV v Banskej Bystrici, kde bol vyvíjaný,  neskôr aj vyrábaný a do priemyselnej praxe nasadzovaný originálny počítačový komplex SM 53/20, ktorého komponenty komunikovali pod sieťovými protokolmi DECnet [Office1] DDCMP, X.25 a DMS80.       

Na začiatku bol distribuovaný počítačový systém SM 53/20
Oddelenie distribuovaných počítačových systémov Ústavu technickej kybernetiky SAV v Banskej Bystrici sa zaoberalo návrhom originálnej architektúry komunikačného bloku, ktorý umožňoval prepojenie vzdialených mikropočítačových systémov s centrálnym uzlovým počítačom. Podrobnejšie popíšeme architektúru tohto systému, aby bolo zrejmé, že v danej dobe bolo potrebné na návrh a realizáciu takéhoto systému, ktorý nemal žiadny originál, ktorý by sa snažil napodobniť, sústrediť špičkových vývojárov technických a programových prostriedkov v mikropočítačovej a komunikačnej technike. V období návrhu  systému bol v SMEPe (Systém malých elektronických počítačov vyvíjaných v krajinách RVHP) prijatý ako štandardný komunikačný protokol DECNET (vyvinutý firmou Digital). Súčasne sa v Európe začal presadzovať medzinárodný štandard ISO s protokolom X.25, ktorý mal podporiť vývoj a výrobu komunikačných zariadení v Európe. Energetici mali systémy prepojené pod komunikačným protokolom DMS80.  S uzlovým počítačom komunikoval systém SM 53/20 cez dvojprístupovú pamäť (obr. 1, 2) .         

Vlastný komunikačný blok bol multiprocesorový systém (obr.3) na spoločnej zbernici, kde na centrálnom riadiacom procesore bežal multitaskový operačný systém RMX80 a v reálnom čase obsluhoval cez dvojprístupové pamäte tzv. periférne procesorové jednotky, čo boli samostatné mikroprocesory obsluhujúce komunikačné linky v synchrónnom (X.25) resp. asynchrónnom režime (DDCMP, DMS80). Na obr.3. je blokovo nakreslená štruktúra jednej periférnej procesorovej jednotky, systém umožňoval rozšírenie na štyri, t.j. pripojenie až 16 komunikačných liniek. Táto architektúra v danej dobe oslovila značné množstvo priemyselných [Office2] organizácií a po absolvovaní medzinárodných skúšok sa systém dostal do výroby. Zo zaujímavých inštalácií spomeňme Dopravný podnik Praha, Energetický dispečink Brno,  ZŤS IDOP Banská Bystrica a ďalšie.  Vývoj technických prostriedkov a ladenie programových systémov multiprocesora vyžadoval v tej dobe nedostupnú embargovanú techniku ku ktorej sme  sa dostali za pomerne kurióznych okolností. UTK SAV sa podujal , zrejme na popud ústredných orgánov štátu, preskúmať možnosť nasadenia SM 53/20 pre armádu. Využili sme možnosť urýchleného objednania a dovozu embargovanej techniky aby sme o niečo neskôr vyhodnotili systém ako pre armádu úplne [Office3] nevhodný. Dovezená technika umožnila efektívny návrh a odladenie komplexného systému.     

V júli 1991 sa z pobočky UTK SAV v Banskej Bystrici stáva samostatný Ústav automatizácie a komunikácie SAV (UAKOM). V r.1991 získal [Office4] UAKOM  grant  EU TEMPUS z rozpočtu programu PHARE, s názvom Networking for Universities in Central Slovakia - JEP 1597-91 . Cieľom projektu bolo prepojiť navzájom vysokoškolské pracoviská v Banskej Bystrici a to Pedagogickú a Ekonomickú fakultu a pre vytvorenú metropolitnú sieť poskytnúť konektivitu na Internet. Vznikajúca Univerzita Mateja Bela v r. 1992 by tak získala metropolitnú sieť, pozostávajúcu z troch komunikačných uzlov. Cez uzol UAKOM SAV mala tak UMB v Banskej Bystrici  ako prvá univerzita na Slovensku Internet konektivitu. Projekt potupne umožnil pripojenie ďalších akademických pracovísk regiónu a zabezpečil tak  ich natívnu IP konektivitu  do celého sveta. Projekt predpokladal vybudovanie kompletnej sieťovej infraštruktúry, čo si vyžadovalo zásadné rozhodnutia ohľadom použitých komunikačných protokolov, ktoré mali potom zásadný vplyv na výber komunikačných systémov. Dlhé hodiny diskusií s konzultantami sme viedli najmä [Office5] ohľadom využitia protokolu X.25, jednoznačne podporovaným EU oproti protokolu  TCP/IP na ktorom  už fungoval [Office6] americký Internet a jeho kľúčová superpočítačová univerzitná NSFnet. Variant vybudovať sieť s oboma protokolmi, pričom by TCP/IP bol nad vrstvou X.25 by síce spĺňal požiadavku financujúcej EU, ale po náročných diskusiách nám zahraniční experti v tíme odporučili  [Office7] budovať [Office8] sieť len na báze TCP/IP, čo sa ukázalo neskôr ako zásadné a perspektívne rozhodnutie. Pokuta od kontrolných orgánov EU, keď sa po ukončení projektu ukázalo, že sme vybudovali  metropolitnú sieť a centrálny komunikačný uzol s prepojením na celosvetový Internet na báze zariadení a internetových protokolov TCP/IP a nie uprednostňovaného X.25 bola v čase už jasného víťaza úsmevným zakončením úspešného projektu. Projektu sa aktívne zúčastnili UNI-C Lyngby, The Danish Computing Centre[Office9]  for Research and Education,  National Institute for Nuclear and High-energy Physics Amsterdam, National Technical University Atény a National Science Foundation Washington a naša inštitúcia UAKOM SAV.  Projekt Tempus navrhol a po schválení realizoval tým pracovníkov UAKOM SAV pozostávajúci z Karola Fabiána ako zodpovedného riešiteľa, Ľuboša Eliasa a Tomáša Novického. Oficiálni zahraniční členovia riešiteľského tímu a ktorí sa významnou mierou zaslúžili o úspešný priebeh a ukončenie projektu uvedením komplexu smerovačov, serverov a potrebných softvérových systémov do prevádzky boli Steve Goldstein z NSF USA, Rob Blokzijl [Office10] z NINHP Holandsko, Frode Greissen z UNI-C Dánsko. Z neoficiálnych ale doležitých  poradcov treba spomenúť Vint Cerfa, prezidenta Internet Society USA. Pracovný kolektív, ktorý sa neskôr pripojil k implementácii a programovaniu  routrov, inštálácii adresárových služieb X.500, návrhu prvého slovenského webu a aj následnom[Office11]  úspešnom prevádzkovaní systému, ktorý sa stal základným uzlom SANETu[Office12] , cez ktorý bolo celé Slovensko spojené so svetom Internetu pozostával okrem vyššie menovaných z Ivana Fellnera, Dušana Hrubého, Petra Halgaša, Petra Maruniaka  a Magdy Smoleňovej.  V januári 1994 sa UAKOM SAV po dohode Ministerstva školstva a SAV stal súčasťou UMB v Banskej Bystrici, ako samostatný ústav univerzity a je jej významnou súčasťou dodnes.

Architektúra metropolitnej siete UMB - UAKOM
Na obr. 4 je znázornená architektúra metropolitnej siete v Banskej Bystrici, vytvorená v rámci programu TEMPUS s centrálnym uzlom UAKOM a tento uzol sa na základe rozhodnutia SANETu stal uzlom, cez ktorý bolo k Internetu prepojené Slovensko.  Všetky pracoviská boli prepojené prenajatými pevnými linkami  a protokolom  PPP. Uzol celosvetovej akademickej siete EARN bol vytvorený na serveri microVax a prevádzkovaný na NJE over IP protokole cez Bitnet CSEARN uzol v Prahe.   

Konektivita uzla  UAKOM na Internet sa  zrealizovala v decembri 1991 , akonáhle bola sprevadzkovaná IP konektivita uzla CESNETu z Prahy do Linzu vďaka pevnej linke BB-Praha, ktorá  končila v OVC CVUT a bola už v tej dobe pripravená. V Prahe potom prebehlo slávnostne otvorenie  na zhromaždeni v aule CVUT Praha 13.2. 1992, čo sa uvádza ako oficiálne pripojenie ČR a SR do Internetu.

Uzol UAKOM a jeho význam pre architektúru SANETu v r. 1991 až 1996
Funkčný uzol, natívna TCP/IP konektivita do siete Internet, tým expertov v UAKOM SAV  a kontakty na popredných funkcionárov Internet Society, malo za logický následok, že sa Rada SANETu rozhodla využiť uzol v Banskej Bystrici ako základný uzol Slovenska v hviezdicovej architektúre pre pripojenie do Internetu. Táto architektúra sa využívala až do r. 1996. Postupné pripájanie akademických pracovísk z celého Slovenska a význam centrálneho uzla siete Sanet je najlepšie zrejmý z nasledujúcich obrázkov, ktoré verne  charakterizujú  vývoj sieťovania a prvé roky Internetu na Slovensku. Ako prvé medzimestské prepojenie v regióne bola realizovaná dial-up linka medzi UAKOM a TU Zvolen smerovaná pomocou programu K9Q inštalovaného na personálnom počítači, čo bolo pre danú dobu charakteristické a nevyžadovalo takmer žiadne dodatočné náklady. Pevná linka 16,8 kbps nahradila toto prepojenie už v októbri 1992 (obr.4).

V tomto článku použité mapy sú prevzaté z oficiálneho archívu Združenia Sanet ( www.sanet.sk/MAPY/ ) a ich následné zoradenie v čase najlepšie charakterizuje význam uzla UAKOM s podporou projektu TEMPUS pre vývoj a budovanie Internetu na Slovensku.

Záver
Príspevok má ambíciu prispieť k pripomenutiu si začiatkov Internetu na Slovensku v období, kedy odborníci z rôznych zainteresovaných inštitúcií na Slovensku diskutovali o možných architektúrach a komunikačných protokoloch. Súhrou viacerých okolností, a to najmä značnou koncentráciou vedeckých pracovníkov v oblasti komunikácií, získaním finančného grantu TEMPUS s konzorciom uznávaných internetových špecialistov a súčasnou aktivitou akademickej komunity v združení SANET sa podarilo v Banskej Bystrici v rámci UAKOM SAV a UMB vytvoriť metropolitnú sieť s komunikačným uzlom, ktorý vďaka svojej pokročilej architektúre potom radu rokov zabezpečoval prepojenie celého Slovenska so svetom Internetu.       

Literatúra
Fabian K. et al : Zapojenie komunikačného multiprocesora : popis vynálezu k autorskému osvedčeniu /242325. - Praha : Úřad pro vynálezy a objevy v Praze, 1988. - [4] s.
Kohút Š. , Obadalová G. : Sanet 1991 – 2016, Združenie používateľov Sanet, Slovakia, ISBN 978 972410 01.
Gruntorád J.: Research and Academic Networking in the Czech and Slovak Federal Republic, Proc. of INET92, Kobe, 1992, Japan.
Bobovský, J.: The Way of Attracting New Users to Computer Network Services
(Experience of the SANET Network)", Proc. of 4th Joint European Network Conference, Trondheim, Norway, pp. 210-2 13, May 1993.
Fabian K., Elias L., : Distance Teaching and Library Services for Universities in Central Slovakia, Proc. of IFIP Teleteaching '93, Trondheim, Norway, 1993.
Fabian K.,Elias L., Hrubý D. : SANET Network: Evolution and Services, Proceedings of INET´93, San Francisco , California, USA, 1993
Fabian K., Gajdoš P. : Wide area networking in Slovakia,  In Telkom 96 : biennal conference and exhibition on telecommunications in South Africa, Gallagher Estate, Midrand, Johannesburg, 1995
 


 

[Office1]DECnet
[Office2]priemyselných
[Office3]úplne
[Office6]už fungoval
[Office7]odporučili
[Office8]budovať
Office9]The Danish Computing Centre for Research and Education
[Office10]Blokzijl
[Office11]následnom
[Office12]SANETu

Zobrazit Galériu
internet

1 komentár

História Internetu na Slovensku reakcia na: Začiatky Internetu na Slovensku v rokoch 1991-1996

20.11.2019 19:11
cs domain first appeared in Internet Assigned Numbers Authority tables in autumn 1990 and in June 1991 in RIPE list. In October 1991 first domain was registered (iac.cs - Institute of Applied Cybernetics in Bratislava), in February 1992 first hosts existed. As of December 1992 40 domains were registered, while maximum number of 114 registered domains was reached in November 1993 and February 1994.[1]
Môžem to potvrdiť, pretože som ju registroval.
Reagovať

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať