CANON_122023 CANON_122023 CANON_122023

20 pracovných miest, ktoré zmení generatívna umelá inteligencia

Technológie
0

Rozmach záujmu o aplikácie generatívnej umelej inteligencie vyvolal u mnohých obavy o budúcnosť práce. Existuje neistota, kto sa môže stať nadbytočným a aké zručnosti budeme potrebovať, aby sme zostali užitoční aj v budúcnosti.

Pravda je, že takmer každá práca, ktorá si vyžaduje kreativitu alebo narábanie s informáciami, bude zrejme nejakým spôsobom ovplyvnená. Je nevyhnutné pochopiť, že generatívna umelá inteligencia je nástroj a tí, ktorí sa naučia využívať jej potenciál, budú pravdepodobne skôr prosperovať, než by boli nahradení. Tu sú niektoré pracovné miesta, ktoré sa určite zmenia, pričom niektoré úlohy budú delegované na AI.

Pracovníci zákazníckych služieb
ChatGPT a veľké jazykové modely možno použiť na vytvorenie chatbotov, ktoré odpovedajú na otázky zákazníkov, vytvárajú prepisy hovorov a súhrny interakcií, čím poskytujú okamžitý prehľad o otázkach, ktoré sú dôležité alebo spôsobujú zákazníkom problémy. Chatbot môže poskytovať automatizované a personalizované odpovede a ponúkať podporu v mnohých rôznych jazykoch. Takisto sa môže používať ako školiaci systém na simuláciu zákazníckych otázok.

Marketéri
Marketingový obsah vrátane príspevkov na blogu, správ na sociálnych sieťach, e-mailových kampaní a opisov produktov sa dá automatizovať. Tento obsah možno personalizovať tak, aby sa zameriaval na rôzne segmenty zákazníkov. AI sa môže použiť aj na automatizáciu tvorby marketingových stratégií a identifikáciu najrelevantnejších cieľov, na ktoré by sa marketingoví pracovníci mali zamerať.

Lekári
Lekári a iní zdravotnícki pracovníci môžu využívať generatívnu AI na generovanie a sumarizáciu lekárskych správ na základe údajov o pacientoch. Môže sumarizovať anamnézy pacientov a dokonca navrhovať diagnózy alebo liečbu na základe symptómov pacientov. AI generujúca obrázky môže vytvárať simulované lekárske snímky, ako sú röntgenové a CT snímky, ktoré pomáhajú pri tréningu systémov na rozpoznávanie lekárskych snímok.

Predplatné NEXTECH 2023

Novinári
Novinári a spisovatelia môžu používať generatívnu umelú inteligenciu na pomoc pri písaní správ tým, že ju požiadajú, aby navrhla osnovy, ako aj určila dôležité fakty, ktoré treba uviesť v ich správach. Môžu ju použiť aj na výskum tým, že ju požiadajú o vytvorenie súhrnov informácií alebo najnovšieho vývoja v oblasti, o ktorej informujú.

Architekti
Architekti môžu do systému zadávať relevantné informácie, ako sú rozmery pozemku, miestne stavebné predpisy a dostupnosť materiálov, a na základe týchto kritérií AI môže generovať dizajnové nápady. Generatívna AI založená na obrázkoch môže vytvoriť počiatočné návrhy dizajnu alebo pokyny na vytvorenie 3D modelov alebo 3D vytlačených prototypov, ktoré architektom pomôžu pri vizualizácii ich nápadov klientom.

Počítačoví programátori
Generatívna AI založená na jazyku je zdatná vo vytváraní počítačového kódu a dokáže navrhnúť štruktúry, ktoré by sa mali použiť pri vytváraní programov, nástrojov a aplikácií. Je schopná ladiť kód, rýchlo nájsť chyby a poukázať na efektívnejšie metódy na dosiahnutie požadovaných výsledkov. Môže takisto pomáhať pri tvorbe technickej dokumentácie a vysvetľovaní fungovania kódu a pomáhať ľuďom zlepšovať ich zručnosti v oblasti kódovania.

Weboví a grafickí dizajnéri
Weboví dizajnéri môžu využívať generatívnu AI založenú na jazyku na automatizáciu tvorby kódu, čo im umožní venovať viac času kreatívnym úlohám. Môžu ju použiť na rýchle generovanie prototypov webových stránok alebo jednotlivých prvkov grafického dizajnu, ako sú napríklad logá, na ktoré potom môže dizajnér uplatniť svoje ľudské dizajnérske zručnosti s cieľom vytvoriť hotový produkt. Môže sa použiť na rýchle zhromaždenie nápadov pre projekt, na ktorom dizajnér pracuje, s cieľom poskytnúť inšpiráciu alebo náhľad na trendy.

Prekladatelia
Nástroje ako ChatGPT dokážu rýchlo preložiť takmer akýkoľvek ľudský jazyk. Rozumejú rôznym abecedám a písmam a dokážu vytvárať personalizované preklady, ktoré sa zameriavajú na konkrétne informácie pre rôzne publikum v závislosti od množstva a hĺbky informácií, ktoré potrebuje.

Učitelia
Môžu využívať generatívnu AI na automatizáciu tvorby osnov vyučovacích hodín, návrh najlepších spôsobov výučby predmetov a zdôraznenie dôležitých informácií, ktoré treba študentom sprostredkovať. Môže automatizovať personalizáciu učebných materiálov pre študentov s rôznou úrovňou vyspelosti alebo schopností. Dokáže vytvárať a hodnotiť testy, ktoré poskytujú hĺbkový prehľad o úrovni porozumenia u jednotlivých žiakov. Môže takisto poskytovať učiteľom informácie a pomoc pri ich vlastnom profesijnom rozvoji, čím zabezpečí, že budú mať k dispozícii najnovšie metodiky a zdroje výučby.
Odborníci v oblasti bankovníctva a finančných služieb

Generatívnu AI možno použiť na vytváranie finančných správ vrátane hodnotenia úverového rizika, odhaľovania podvodov a mnohých rutinných správ, ktoré musia odborníci v oblasti finančných služieb pravidelne podávať. Dá sa použiť na automatické spracovanie dokumentov, ako sú žiadosti o pôžičku alebo žiadosti o zriadenie nového účtu. Možno ju použiť aj v aplikáciách na školenia a odborný rozvoj, aby zamestnanci poznali najnovšie predpisy, ktoré sa týkajú ich úloh.

Návrhári produktov
Môžu využívať generatívne dizajnérske aplikácie, ktoré automatizujú tvorbu konštrukčných dokumentov, nákresov a prototypov analýzou informácií, ako sú špecifikácie materiálov a požiadavky zákazníkov. Potom môžu automaticky vytvárať pokyny na 3D tlač prototypov alebo pre obrábacie nástroje, aby prešli od vstupu v prirodzenom jazyku k prototypu alebo dokonca k hotovým výrobkom.

Právnici
Môžu využívať generatívnu AI na vyhľadávanie relevantnej judikatúry a rozhodnutí a na automatické vytváranie súhrnov informácií relevantných pre prípady, na ktorých pracujú. Týmto spôsobom môžu výrazne skrátiť čas, ktorý strávia prezeraním dokumentov, a venovať viac času stretnutiam s klientmi, aby lepšie pochopili ich individuálne požiadavky. AI môže takisto automaticky generovať zmluvy a iné právne dokumenty podľa personalizovaných špecifikácií.

Dátoví analytici
Veľké jazykové modely môžu automaticky analyzovať, preskúmavať a sumarizovať veľké a komplikované súbory údajov, poskytovať prehľady a poznatky. Môžu tiež automatizovať generovanie správ, ktoré tieto poznatky sprostredkúvajú, prispôsobiť ich jednotlivcom, ktorí ich potrebujú, a podať ich v jazyku, ktorému budú rozumieť.

Projektoví manažéri
Tu sa generatívna AI môže použiť na automatizáciu plánovania projektov, časových harmonogramov, prideľovania zdrojov a riadenia rizík. Môže pomáhať pri vytváraní jednotlivých pracovných postupov pre členov tímu a pri administratívnych úlohách, ako je plánovanie stretnutí a vytváranie zápisníc, zachytávanie kľúčových rozhodnutí a akčných bodov v priebehu ich realizácie. Môže sa použiť na vytváranie správ, ktoré sledujú výkonnosť počas realizácie projektu, automaticky identifikujú prekážky a navrhujú metódy optimalizácie procesov a pracovných postupov.

Ilustrátori
Môžu používať umelú inteligenciu na generovanie inšpirácie vo forme náčrtov, ako aj na navrhovanie prvkov, napríklad palety farieb a štýlov. Môže im pomôcť s udržiavaním konzistentných štýlových prvkov v celom súbore obrázkov a poskytnúť zlepšenia obrázkov, ako je presné tieňovanie a osvetlenie. Môže zlepšiť ich zručnosti tým, že im navrhne oblasti, ktoré treba zdokonaliť.

Interiéroví dizajnéri
Generatívna AI im môže pomôcť vizualizovať spôsob, ako budú premieňať priestory, a to analýzou vstupov, ako sú rozmery miestnosti, preferencie klientov a funkčné požiadavky. Môže im takisto ponúknuť informácie o nových trendoch, ktoré im umožnia poskytovať aktuálne štýly pre ich klientov, pomôcť pri výbere materiálov a výrobkov a poskytnúť 3D vizualizácie, ktoré pomôžu sprostredkovať ich predstavy klientom.

Technická podpora
Generatívna AI sa môže použiť na analýzu tiketov technickej podpory a ich automatické zaradenie do kategórií alebo na priradenie pracovníkom, ktorí sú na ich spracovanie najvhodnejší. Môže rozpoznať najčastejšie sa vyskytujúce problémy a bolestivé miesta a vytvoriť automatizované dokumenty FAQ s príslušnými riešeniami. Môže sa použiť aj na školenie ľudských pracovníkov tak, že bude hrať rolu zákazníkov alebo používateľov s jedinečnými problémami a potom analyzovať ich výkon.

Pracovníci ľudských zdrojov
Môžu použiť generatívnu AI na automatizované vytváranie dokumentov vrátane príručiek pre zamestnancov a sprievodcov pri nástupe do zamestnania. Dá sa použiť na komunikáciu zásad v ľubovoľnom počte rôznych jazykov s použitím obsahu prispôsobeného konkrétnemu publiku. Dokáže vytvárať prieskumy a dotazníky, ktoré pomáhajú monitorovať spokojnosť zamestnancov, a analyzovať výsledky s cieľom vytvoriť automatizované správy a súhrny spätnej väzby. Môže sa použiť aj počas náboru na určenie, ktorí uchádzači majú relevantné zručnosti, a to analýzou ich životopisov, osobného vyhlásenia a motivačných listov.

Výskumníci
Generatívna AI môže pomôcť pri zhromažďovaní najnovších informácií o akejkoľvek skúmanej téme a vytváraní súhrnov najdôležitejších bodov alebo akýchkoľvek informácií, ktoré sú relevantné pre danú tému. Takisto môže analyzovať súbory údajov a pomáhať pri navrhovaní vedeckých experimentov. Dokáže vytvárať výskumné správy a zabezpečiť, aby sa výskum vykonával v súlade s právnymi a etickými normami.

Návrhári videohier
Generatívnu AI možno použiť na automatizáciu generovania procedurálneho obsahu, vytváranie prostredí a výziev, ktoré zaujmú hráča. Môže umožniť dizajnérom naplniť ich svety dynamickými príbehmi, ktoré reagujú na voľby a akcie hráčov za pochodu. Takisto im umožní vytvoriť realistickejšie postavy, ktoré reagujú prirodzeným a uveriteľným spôsobom. A dokáže analyzovať reakcie od hráčov, napríklad diskusie na sociálnych sieťach alebo online recenzie, s cieľom poskytnúť spätnú väzbu o tom, ako je hra prijímaná, a upozorniť na oblasti, ktoré treba zlepšiť, alebo chyby, ktoré treba opraviť.

Zdroj: forbes.com.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať